EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:180:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 180, 19 juli 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 180
43e jaargang
19 juli 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1562/2000 van de Commissie van 18 juli 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 1563/2000 van de Commissie van 18 juli 2000 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 440/2000 tot bepaling van de hoeveelheden waarvoor voor het jaar 2000 de jaarlijkse toewijzingen voor de invoer in het kader van de tariefcontingenten en de invoer van de hoeveelheid traditionele ACS-bananen aan de marktdeelnemers-nieuwkomers worden toegekend 3
*Verordening (EG) nr. 1564/2000 van de Commissie van 18 juli 2000 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur 5
*Verordening (EG) nr. 1565/2000 van de Commissie van 18 juli 2000 tot vaststelling van de maatregelen die vereist zijn voor de vaststelling van een beoordelingsprogramma in toepassing van Verordening (EG) nr. 2232/96 van het Europees Parlement en de Raad (1) 8
*Verordening (EG) nr. 1566/2000 van de Commissie van 18 juli 2000 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 94/92 tot vaststelling van nadere bepalingen inzake de regeling voor de invoer uit derde landen, als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad 17
Verordening (EG) nr. 1567/2000 van de Commissie van 18 juli 2000 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit 19
Verordening (EG) nr. 1568/2000 van de Commissie van 18 juli 2000 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 20
*Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming 22

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2000/445/EC
*Besluit van de Raad van 29 juni 2000 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling over de voorlopige toepassing van het protocol tot vaststelling, voor de periode van 3 december 1999 tot en met 2 december 2002, van de visserijrechten en de financiële bijdrage waarin is voorzien in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Mauritius inzake de visserij in de wateren van Mauritius 27
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling over de voorlopige toepassing van het protocol tot vaststelling, voor de periode van 3 december 1999 tot en met 2 december 2002, van de visserijrechten en de financiële bijdrage waarin is voorzien in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Mauritius inzake de visserij in de wateren van Mauritius 29
Protocol tot vaststelling, voor de periode van 3 december 1999 tot en met 2 december 2002, van de visserijrechten en de financiële bijdrage waarin is voorzien in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Mauritius inzake de visserij in de wateren van Mauritius 30
2000/446/EC
*Beschikking van de Raad van 17 juli 2000 waarbij Italië wordt gemachtigd in overeenstemming met de procedure van artikel 8, lid 4, van Richtlijn 92/81/EEG, een gedifferentieerd accijnstarief toe te passen op bepaalde minerale oliën die gebruikt worden voor bijzondere doeleinden 39
Commissie
2000/447/EC
*Beschikking van de Commissie van 13 juni 2000 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde producten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor geprefabriceerde houtachtige dragende panelen en zelfdragende samengestelde lichte panelen (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 804) (1) 40
2000/448/EC
*Beschikking van de Commissie van 5 juli 2000 tot wijziging van Beschikking 1999/187/EG betreffende de goedkeuring van de rekeningen die de lidstaten voor het begrotingsjaar 1995 hebben ingediend in verband met de door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie, gefinancierde uitgaven (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 1813) 46
2000/449/EC
*Beschikking van de Commissie van 5 juli 2000 houdende weigering van communautaire financiering voor bepaalde uitgaven van de lidstaten in het kader van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 1847) 49
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top