EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:281:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 281, 17 oktober 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 281
41e jaargang
17 oktober 1998
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 2231/98 van de Commissie van 16 oktober 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 2232/98 van de Commissie van 16 oktober 1998 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs en de hoeveelheden rundvlees die door de interventiebureaus worden aangekocht in het kader van de 210e deelinschrijving die overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89 in het kader van de algemene interventiemaatregelen is gehouden 3
*Verordening (EG) nr. 2233/98 van de Commissie van 16 oktober 1998 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1998, van het geraamde inkomensverlies en van het geraamde premiebedrag per ooi en per vrouwelijke geit alsmede van het tweede voorschot op deze premie 4
*Verordening (EG) nr. 2234/98 van de Commissie van 16 oktober 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2814/90 houdende bepalingen voor de toepassing van de definitie van tot zware dieren gemeste lammeren 6
*Verordening (EG) nr. 2235/98 van de Commissie van 16 oktober 1998 houdende verlening van vooraf vastgestelde steun voor de particuliere opslag van hele en halve geslachte lammeren in Finland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk 8
*Verordening (EG) nr. 2236/98 van de Commissie van 16 oktober 1998 ter wijziging van Verordening (EG) nr. 296/96 betreffende de door de lidstaten te verstrekken gegevens en de maandelijkse boeking van de uit de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw (EOGFL) gefinancierde uitgaven, alsmede tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2776/88 9
Verordening (EG) nr. 2237/98 van de Commissie van 16 oktober 1998 inzake de levering van zuivelproducten als voedselhulp 11
Verordening (EG) nr. 2238/98 van de Commissie van 16 oktober 1998 inzake de levering van witte suiker als voedselhulp 14
Verordening (EG) nr. 2239/98 van de Commissie van 16 oktober 1998 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees 17
Verordening (EG) nr. 2240/98 van de Commissie van 16 oktober 1998 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de achttiende bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 23
Verordening (EG) nr. 2241/98 van de Commissie van 16 oktober 1998 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 190e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 25
Verordening (EG) nr. 2242/98 van de Commissie van 16 oktober 1998 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 26
Verordening (EG) nr. 2243/98 van de Commissie van 16 oktober 1998 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen en van het voorschot op de steun 29
*Richtlijn 98/80/EG van de Raad van 12 oktober 1998 tot aanvulling van het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde en tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG - bijzondere regeling voor beleggingsgoud 31

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
98/581/EC, EURATOM
*Besluit van de Raad van 12 oktober 1998 houdende benoeming van een lid van het Economisch en Sociaal Comité 35
98/582/EC
*Beschikking van de Raad van 6 oktober 1998 tot wijziging van Beschikking 97/80/EG van de Commissie houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 96/16/EG betreffende statistische enquêtes inzake melk en zuivelproducten 36
Commissie
98/583/EC
*Beschikking van de Commissie van 14 oktober 1998 betreffende de lijst van controleprogramma's ter voorkoming van zoönoses, waarvoor in 1999 een financiële bijdrage van de Gemeenschap kan worden verleend (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 3152/1) 39
98/584/EC
*Beschikking van de Commissie van 14 oktober 1998 betreffende de lijst van programma's voor de uitroeiing van en het toezicht op dierziekten, waarvoor in 1999 een financiële bijdrage van de Gemeenschap kan worden verleend (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 3152/2) 41
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top