EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:127:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 127, 29 april 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 127
41e jaargang
29 april 1998
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 899/98 van de Commissie van 28 april 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 900/98 van de Commissie van 28 april 1998 tot vaststelling van de mate waarin aan de aanvragen voor uitvoercertificaten in de sector slachtpluimvee kan worden voldaan 3
*Verordening (EG) nr. 901/98 van de Commissie van 28 april 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3611/84 tot vaststelling van de aanpassingscoëfficiënten voor bevroren pijlinktvis (1) 4
*Verordening (EG) nr. 902/98 van de Commissie van 28 april 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2573/97 tot vaststelling van de referentieprijzen voor visserijproducten voor het visseizoen 1998 (1) 6
*Verordening (EG) nr. 903/98 van de Commissie van 28 april 1998 houdende aanpassing van de totale hoeveelheden die zijn vastgesteld in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 3950/92 van de Raad tot instelling van een extra heffing in de sector melk en zuivelproducten 8

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
98/278/EC
*Besluit van de Raad van 7 april 1998 betreffende de sluiting van de Raamovereenkomst inzake samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Overeenkomst van Cartagena en de lidstaten daarvan, Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru en Venezuela 10
Raamovereenkomst inzake samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Overeenkomst van Cartagena en de lidstaten daarvan, de Republiek Bolivia, de Republiek Colombia, de Republiek Ecuador, de Republiek Peru en de Republiek Venezuela 11
Bekendmaking van de datum van inwerkingtreding van de Raamovereenkomst inzake samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Overeenkomst van Cartagena en de lidstaten daarvan, Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru en Venezuela 25
Commissie
98/279/EC
*Beschikking van de Commissie van 5 december 1997 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde producten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor niet-dragende blijvende bekistingssystemen/-kits bestaande uit holle blokken of panelen van isolatiemateriaal en in sommige gevallen beton (1) 26
98/280/EC
*Beschikking van de Commissie van 8 april 1998 tot wijziging van de grenzen van de bergstreken in Frankrijk in de zin van Verordening (EG) nr. 950/97 van de Raad 29
98/281/EC
*Beschikking van de Commissie van 17 april 1998 tot machtiging van de lidstaten om zaad van schapegras (Festuca ovina L.) dat niet aan de eisen van Richtlijn 66/401/EEG van de Raad voldoet, tijdelijk tot de handel toe te laten 31
98/282/EC
*Aanbeveling van de Commissie van 21 april 1998 betreffende de wijze waarop de lidstaten alsmede de landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte de intellectuele eigendom moeten beschermen bij de ontwikkeling en de productie van de aromastoffen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2232/96 van het Europees Parlement en de Raad (1) 32

Rectificaties
Rectificatie van Richtlijn 94/65/EG van de Raad van 14 december 1994 tot vaststelling van voorschriften voor de productie en het in de handel brengen van gehakt vlees en vleesbereidingen (PB L 368 van 31.12.1994) 34
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top