EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:015:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 15, 21 januari 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 15
41e jaargang
21 januari 1998
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 131/98 van de Commissie van 20 januari 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 132/98 van de Commissie van 20 januari 1998 houdende uitvoeringsbepalingen voor de tariefverlaging waarin Verordening (EG) nr. 2345/97 van de Raad ten aanzien van bepaalde levende runderen voorziet, en houdende wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1462/95 en (EG) nr. 1119/96 3
*Verordening (EG) nr. 133/98 van de Commissie van 20 januari 1998 houdende afwijking, voor het wijnoogstjaar 1997/1998, van Verordening (EG) nr. 3112/93 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van de specifieke steunregeling voor de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee voor wijngaarden en voor particuliere opslag van likeurwijn 5
*Verordening (EG) nr. 134/98 van de Commissie van 20 januari 1998 tot aanvulling van de bijlage van Verordening (EG) nr. 1107/96 betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 (1) 6
Verordening (EG) nr. 135/98 van de Commissie van 20 januari 1998 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee 8
Verordening (EG) nr. 136/98 van de Commissie van 20 januari 1998 tot vaststelling van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 10
Verordening (EG) nr. 137/98 van de Commissie van 20 januari 1998 tot vaststelling van de landbouwomrekeningskoersen 12
*Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst 14
*Richtlijn 98/1/EG van de Commissie van 8 januari 1998 tot wijziging van sommige bijlagen bij Richtlijn 77/93/EEG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen 26
*Richtlijn 98/2/EG van de Commissie van 8 januari 1998 tot wijziging van bijlage IV bij Richtlijn 77/93/EEG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen 34

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
98/82/EC, ECSC
*Besluit nr. 2/97 van de Associatieraad tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bulgarije, anderzijds van 7 oktober 1997 houdende vaststelling van de toepassingsregels voor de uitvoering van de bepalingen inzake de mededinging als bedoeld in artikel 64, lid 1, onder i) en ii), en lid 2, van de Europa-overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bulgarije, anderzijds, en in artikel 9, lid 1, onder i) en ii), en lid 2, van Protocol nr. 2 betreffende EGKS-producten bij dezelfde overeenkomst 37
Commissie
98/83/EC
*Beschikking van de Commissie van 8 januari 1998 waarbij sommige derde landen en sommige gebieden van derde landen worden erkend als zijnde vrij van Xanthomonas campestris (alle voor Citrus pathogene stammen), Cercospora angolensis Carv. et Mendes of Guignardia citricarpa Kiely (alle voor Citrus pathogene stammen) 41
98/84/EC
*Beschikking van de Commissie van 16 januari 1998 betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van visserijproducten van oorsprong of van herkomst uit Uganda, Kenia, Tanzania en Mozambique en tot intrekking van Beschikking 97/878/EG (1) 43
98/85/EC
*Beschikking van de Commissie van 16 januari 1998 tot vaststelling van beschermende maatregelen ten aanzien van levende vogels van herkomst of van oorsprong uit Hongkong en de Volksrepubliek China (1) 45

Rectificaties
Rectificatie van de technische voorschriften van Reglement nr. 48 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties als bedoeld in artikel 3 en in bijlage II, punt 1 van Richtlijn 97/28/EG van de Commissie houdende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 76/756/EEG van de Raad betreffende de installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (PB L 203 van 30.7.1997) 46
Rectificatie van de technische voorschriften van Reglement nr. 3 de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties als bedoeld in artikel 3 en in bijlage II, punt 2.1 van Richtlijn 97/29/EG van de Commissie houdende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 76/757/EEG van de Raad betreffende retroflectoren van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (PB L 203 van 30.7.1997) 46
Rectificatie van de technische voorschriften van Reglement nr. 7 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties als bedoeld in artikel 3 en in bijlage II, punt 2.1 van Richtlijn 97/30/EG van de Commissie houdende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 76/758/EEG van de Raad betreffende markeringslichten, breedtelichten, achterlichten, stoplichten, dagrijlichten en zijmarkeringslichten voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (PB L 203 van 30.7.1997) 47
Rectificatie van de technische voorschriften van Reglement nr. 87 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties als bedoeld in artikel 3 en in bijlage III, punt 2.1 van Richtlijn 97/30/EG van de Commissie houdende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 76/758/EEG van de Raad betreffende markeringslichten, breedtelichten, achterlichten, stoplichten, dagrijlichten en zijmarkeringslichten voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (PB L 203 van 30.7.1997) 47
Rectificatie van de technische voorschriften van Reglement nr. 4 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties als bedoeld in artikel 3 en in bijlage II, punt 2.1 van Richtlijn 97/31/EG van de Commissie houdende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 76/760/EEG van de Raad betreffende de achterkentekenplaatverlichting van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (PB L 203 van 30.7.1997) 48
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top