EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:367:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 367, 10 oktober 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 367

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

61e jaargang

10 oktober 2018


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

 

I Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

ADVIEZEN

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

2018/C 367/01

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de gevolgen van een nieuwe koolstofvrije, decentrale en digitale energievoorziening voor werkgelegenheid en regionale economie (initiatiefadvies)

1


 

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

2018/C 367/02

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de rol van vervoer bij de realisering van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen en daarmee samenhangende gevolgen voor de EU-beleidsvorming (initiatiefadvies)

9


 

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

2018/C 367/03

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over EU-concepten voor transitiemanagement in een gedigitaliseerde arbeidswereld — Essentiële input voor een witboek van de EU over de toekomst van werk (verkennend advies op verzoek van het Oostenrijkse voorzitterschap)

15


 

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

2018/C 367/04

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de situatie van vrouwen met een handicap (verkennend advies op verzoek van het Europees Parlement)

20


 

 

Europees Economisch en Sociaal Comité


 

III Voorbereidende handelingen

 

EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

2018/C 367/05

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 924/2009 wat bepaalde kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten betreft (COM(2018) 163 final — 2018/0076 (COD))

28


 

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

2018/C 367/06

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 168/2013 wat de toepassing van de Euro 5-stap op de typegoedkeuring van twee- of driewielige voertuigen en vierwielers betreft (COM(2018) 137 final — 2018/0065 (COD))

32


 

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

2018/C 367/07

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren van explosieven, tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 98/2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren van explosieven (COM(2018) 209 final — 2018/0103 (COD))

35


 

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

2018/C 367/08

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 tot vaststelling van het douanewetboek (COM(2018) 259 final — 2018/0123 (COD))

39


 

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

2018/C 367/09

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen (COM(2018) 134 final — 2018/0060 (COD)) en het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake kredietservicers, kredietkopers en de uitwinning van zekerheden (COM(2018) 135 final — 2018/0063 (COD))

43


 

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

2018/C 367/10

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over het toepasselijke recht voor de gevolgen van effectentransacties voor de eigendom (COM(2018) 89 final) en het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EU van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen (COM(2018) 92 final — 2018/0041 (COD)) en het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht dat van toepassing is op de derdenwerking van de cessie van vorderingen (COM(2018) 96 final — 2018/0044 (COD)) en het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen en houdende wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 345/2013 en (EU) nr. 346/2013 (COM(2018) 110 final — 2018/0045 (COD))

50


 

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

2018/C 367/11

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties (COM(2018) 93 final — 2018/0042 (COD)) en het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties en tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG en Richtlijn 2014/59/EU (COM(2018) 94 final — 2018/0043 (COD))

56


 

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

2018/C 367/12

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, de Europese Centrale Bank, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — FinTech-actieplan: voor een meer concurrerende en innovatieve Europese financiële sector (COM(2018) 109 final)

61


 

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

2018/C 367/13

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten (COM(2018) 99 final — 2018/0047 (COD)) en over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese aanbieders van crowdfundingdiensten voor ondernemingen (ECSP) (COM(2018) 113 final — 2018/0048 (COD))

65


 

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

2018/C 367/14

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over een voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van regels betreffende de vennootschapsbelasting op een aanmerkelijke digitale aanwezigheid [COM(2018) 147 final — 2018/0072(CNS)] en over een voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van een digitaledienstenbelasting op inkomsten uit de verlening van bepaalde digitale diensten [COM(2018) 148 final — 2018/0073 (CNS)]

73


 

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

2018/C 367/15

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen [COM(2018) 212 final — 2018/0104 (COD)]

78


 

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

2018/C 367/16

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten en tot intrekking van Besluit 2000/642/JBZ van de Raad (COM(2018) 213 final — 2018/0105 (COD))

84


 

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

2018/C 367/17

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees bevel tot verstrekking en het Europees bevel tot bewaring van elektronisch bewijsmateriaal in strafzaken (COM(2018) 225 final — 2018/0108(COD)) en het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van geharmoniseerde regels inzake de aanwijzing van wettelijke vertegenwoordigers ten behoeve van de bewijsgaring in strafprocedures (COM(2018) 226 final — 2018/0107(COD))

88


 

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

2018/C 367/18

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking) (COM(2018) 144 final — 2018/0070 (COD))

93


 

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

2018/C 367/19

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over een monitoringkader voor de circulaire economie (COM(2018) 29 final)

97


 

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

2018/C 367/20

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee (COM(2018) 115 final — 2018/0050 (COD))

103


 

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

2018/C 367/21

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking) (COM(2017) 753 final — 2017/0332(COD))

107


 

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

2018/C 367/22

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 733/2002 en Verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie (COM(2018) 231 final — 2018/0110(COD))

112


 

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

2018/C 367/23

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijnen 2006/112/EG en 2008/118/EG wat betreft de opname van de Italiaanse gemeente Campione d’Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano in het douanegebied van de Unie en in het territoriale toepassingsgebied van Richtlijn 2008/118/EG (COM(2018) 261 final — 2018/0124 (CNS))

117


 

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

2018/C 367/24

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de toepassing van de facultatieve verleggingsregeling voor leveringen van bepaalde fraudegevoelige goederen en diensten en van het snellereactiemechanisme tegen btw-fraude (COM(2018) 298 final — 2018/0150(CNS))

118


 

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

2018/C 367/25

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 110/2008 voor wat betreft in de Unie in de handel te brengen nominale hoeveelheden van éénmaal gedistilleerde shochu die in een alambiek is gestookt en is gebotteld in Japan (COM(2018) 199 final — 2018/0097 COD)

119


 

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

2018/C 367/26

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking 2003/17/EG van de Raad wat betreft de gelijkwaardigheid van in Brazilië verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaizaad van groenvoedergewassen en gewassen voor de teelt van zaaigranen en de gelijkwaardigheid van in Brazilië voortgebrachte zaaizaden van groenvoedergewassen en zaaigranen, alsook wat betreft de gelijkwaardigheid van in Moldavië verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaigranen, gewassen voor de teelt van groentezaad en gewassen voor de teelt van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen en de gelijkwaardigheid van in Moldavië voortgebrachte zaaigranen, groentezaden en zaaizaden van oliehoudende planten en vezelgewassen (COM(2017) 643 final — 2017/0297 (COD))

120

NL

Top