EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:066E:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, CE 66, 20 maart 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 66E

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

52e jaargang
20 maart 2009


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

Europees Parlement
ZITTING 2008-2009
Vergaderingen van 11 tot 13 maart 2008
AANGENOMEN TEKSTEN
De notulen van deze zitting zijn gepubliceerd in het PB C 113 E van 8.5.2008

 

 

Dinsdag, 11 maart 2008

2009/C 066E/01

Een duurzaam Europees vervoersbeleid, rekening houdend met Europees energie- en milieubeleidResolutie van het Europees Parlement van 11 maart 2008 over een duurzaam Europees vervoersbeleid, rekening houdend met Europees energie- en milieubeleid (2007/2147(INI))

1

2009/C 066E/02

Vroegtijdig waarschuwen van de bevolking bij grote rampenVerklaring van het Europees Parlement over een alarmsysteem voor het vroegtijdig waarschuwen van de bevolking bij grote rampen

6

 

Woensdag, 12 maart 2008

2009/C 066E/03

„Gezondheidscontrole” van het GLBResolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2008 over de „gezondheidscontrole” van het GLB (2007/2195(INI))

9

2009/C 066E/04

Situatie van de vrouw in de plattelandsgebieden van de EUResolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2008 over de situatie van de vrouw in de plattelandsgebieden van de EU (2007/2117(INI))

23

2009/C 066E/05

Duurzame landbouw en biogas: noodzaak tot herziening van EU-wetgevingResolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2008 over duurzame landbouw en biogas: noodzaak tot herziening van de EU-wetgeving (2007/2107(INI))

29

 

Donderdag, 13 maart 2008

2009/C 066E/06

Wereldfonds voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energieResolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2008 over het Wereldfonds voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie (2007/2188(INI))

35

2009/C 066E/07

De uitdaging die het EU-beleid inzake ontwikkelingssamenwerking biedt voor de nieuwe lidstatenResolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2008 over de uitdaging die het EU-beleid inzake ontwikkelingssamenwerking biedt voor de nieuwe lidstaten (2007/2140(INI))

38

2009/C 066E/08

Europese gedragscode betreffende wapenuitvoerResolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2008 over de Gedragscode van de EU betreffende wapenuitvoer — Het uitblijven van een gemeenschappelijk standpunt van de Raad om de gedragscode te veranderen in een juridisch bindend instrument

48

2009/C 066E/09

Specifieke situatie van vrouwelijke gevangenen en de effecten van de detentie van ouders op het maatschappelijke leven en het gezinslevenResolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2008 over de specifieke situatie van vrouwelijke gevangenen en de effecten van de detentie van ouders op het maatschappelijke leven en het gezinsleven (2007/2116(INI))

49

2009/C 066E/10

Versterking van de positie van vrouwen binnen de ontwikkelingssamenwerkingResolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2008 over gelijke kansen voor vrouwen en mannen en versterking van de positie van vrouwen binnen de ontwikkelingssamenwerking (2007/2182(INI))

57

2009/C 066E/11

ArmeniëResolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2008 over Armenië

67

2009/C 066E/12

RuslandResolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2008 over Rusland

69

2009/C 066E/13

De zaak van de Afghaanse journalist Perwiz KambakhshResolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2008 over de zaak van de Afghaanse journalist Perwiz Kambakhsh

71

2009/C 066E/14

De zaak van de Iraanse onderdaan Seyed Mehdi KazemiResolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2008 over de zaak van de Iraanse onderdaan Mehdi Kazemi

73

 

AANBEVELINGEN

 

Donderdag, 13 maart 2008

2009/C 066E/15

Rol van de Europese Unie in IrakAanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad van 13 maart 2008 over de rol van de Europese Unie in Irak (2007/2181(INI))

75


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Woensdag, 12 maart 2008

2009/C 066E/16

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Hans-Peter MartinBesluit van het Europees Parlement van 12 maart 2008 over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Hans-Peter Martin (2007/2215(IMM))

82


 

III   Voorbereidende handelingen

 

Europees Parlement

 

Dinsdag, 11 maart 2008

2009/C 066E/17

Beheer van de activa van de EGKS *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 maart 2008 over het voorstel voor een beschikking van de Raad houdende wijziging van Beschikking 2003/77/EG tot vaststelling van de financiële meerjarenrichtsnoeren voor het beheer van de activa van de EGKS in liquidatie en, wanneer de liquidatie is afgesloten, van de activa van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal (COM(2007)0435 — C6-0276/2007 — 2007/0150(CNS))

83

2009/C 066E/18

Overeenkomst EG/Verenigde Arabische Emiraten inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 maart 2008 over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Arabische Emiraten inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (COM(2007)0134 — C6-0472/2007 — 2007/0052(CNS))

84

2009/C 066E/19

Gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten (wijziging van de „Integrale GMO-verordening”) *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 maart 2008 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale GMO-verordening”) (COM(2007)0854 — C6-0033/2008 — 2007/0290(CNS))

84

2009/C 066E/20

Gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten (Integrale-GMO-verordening) *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 maart 2008 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening) (COM(2008)0027 — C6-0061/2008 — 2008/0011(CNS))

85

2009/C 066E/21

Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de EG (gecodificeerde versie) ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 maart 2008 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap (gecodificeerde versie) (COM(2007)0755 — C6-0437/2007 — 2007/0256(COD))

86

2009/C 066E/22

Identificatie en registratie van varkens (gecodificeerde versie) *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 maart 2008 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad met betrekking tot de identificatie en de registratie van varkens (gecodificeerde versie) (COM(2007)0829 — C6-0037/2008 — 2007/0294(CNS))

86

2009/C 066E/23

In de handel brengen van plantgoed van groentegewassen (gecodificeerde versie) *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 maart 2008 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad (gecodificeerde versie) (COM(2007)0852 — C6-0038/2008 — 2007/0296(CNS))

87

2009/C 066E/24

Gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart ***IIIWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 maart 2008 over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2320/2002 (PE-CONS 3601/2008 — C6-0029/2008 — 2005/0191(COD))

88

2009/C 066E/25

Europees Instituut voor innovatie en technologie ***IIWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 maart 2008 over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (15647/1/2007 — C6-0035/2008 — 2006/0197(COD))

89

2009/C 066E/26

Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU — Resolutie van het Europees Parlement van 11 maart 2008 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU overeenkomstig punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (COM(2008)0014 — C6-0036/2008 — 2008/2019(ACI))

89

2009/C 066E/27

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2008Amendement bij het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2008 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, Afdeling III — Commissie (7259/2008 — C6-0124/2008 — 2008/2017(BUD))

91

2009/C 066E/28

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2008Resolutie van het Europees Parlement van 11 maart 2008 over het ontwerp van gewijzigde begroting nr.1/2008 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, Afdeling III — Commissie (7259/2008 — C6-0124/2008 — 2008/2017(BUD))

92

2009/C 066E/29

Partnerschapsovereenkomst EG/Guinee-Bissau inzake visserij *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 maart 2008 over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau (COM(2007)0580 — C6-0391/2007 — 2007/0209(CNS))

93

2009/C 066E/30

Partnerschapsovereenkomst EG/Ivoorkust inzake visserij *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 maart 2008 over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en Ivoorkust (COM(2007)0648 — C6-0429/2007 — 2007/0226(CNS))

95

 

Woensdag, 12 maart 2008

2009/C 066E/31

Energiestatistieken ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2008 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende energiestatistieken (COM(2006)0850 — C6-0035/2007 — 2007/0002(COD))

97

P6_TC1-COD(2007)0002
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 12 maart 2008 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. …/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende energiestatistieken

97

2009/C 066E/32

Statistieken over gewasbeschermingsmiddelen ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2008 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende statistieken over gewasbeschermingsmiddelen (COM(2006)0778 — C6-0457/2006 — 2006/0258(COD))

98

P6_TC1-COD(2006)0258
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 12 maart 2008 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. …/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende statistieken over pesticiden (Voor de EER relevante tekst)

98

2009/C 066E/33

Wijziging integrale-GMO-verordening „melkquota” *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2008 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening), wat de nationale melkquota betreft (COM(2007)0802 — C6-0015/2008 — 2007/0281(CNS))

124

 

Donderdag, 13 maart 2008

2009/C 066E/34

Verbetering van de levenskwaliteit van ouderen door middel van ICT ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2008 over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad over de deelneming van de Gemeenschap aan een onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma dat de levenskwaliteit van ouderen beoogt te verbeteren door middel van het gebruik van nieuwe informatie en communicatietechnologieën (ICT), dat door verschillende lidstaten is opgezet (COM(2007)0329 — C6-0178/2007 — 2007/0116(COD))

128

P6_TC1-COD(2007)0116
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 maart 2008 met het oog op de aanneming van Beschikking nr. …/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad over de deelneming van de Gemeenschap aan een door verscheidene lidstaten opgezette onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma dat de levenskwaliteit van ouderen beoogt te verbeteren door middel van het gebruik van nieuwe informatie en communicatietechnologieën

128

2009/C 066E/35

Belasting van loodvrije benzine en van gasolie *Wetgevingsresolutie van het euroopees Parlement van 13 maart 2008 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2003/96/EG tot aanpassing van de bijzondere belastingregeling voor als motorbrandstof voor commerciële doeleinden gebruikte gasolie en tot coördinatie van de belasting van als motorbrandstof gebruikte loodvrije benzine en gasolie (COM(2007)0052 — C6-0109/2007 — 2007/0023(CNS))

129


Verklaring van de gebruikte tekens

*

Raadplegingsprocedure

**I

Samenwerkingsprocedure, eerste lezing

**II

Samenwerkingsprocedure, tweede lezing

***

Instemmingsprocedure

***I

Medebeslissingsprocedure, eerste lezing

***II

Medebeslissingsprocedure, tweede lezing

***III

Medebeslissingsprocedure, derde lezing

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag)

Politieke amendementen: nieuwe of vervangende tekst staat in vet en cursief, schrappingen zijn met het symbool ▐ aangegeven.

Technische correcties en aanpassingen door de diensten: nieuwe of vervangende tekst staat in cursief, schrappingen zijn met het symbool ║ aangegeven.

NL

 

Top