EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:187E:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, CE 187, 24 juli 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 187E

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

51e jaargang
24 juli 2008


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europees Parlement

 

ZITTING 2007-2008

 

Vergaderingen van 3 t/m 6 september 2007

 

Maandag, 3 september 2007

2008/C 187E/01

NOTULEN

1

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Hervatting van de zitting

Verklaring van de Voorzitter

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Ingekomen stukken

Samenstelling Parlement

Samenstelling commissies en delegaties

Ondertekening van volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen besluiten

Mededeling van gemeenschappelijke standpunten van de Raad

Van de Raad ontvangen verdragsteksten

Verzoekschriften

Kredietoverschrijvingen

Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)

Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

Regeling van de werkzaamheden

Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Bosbranden in Griekenland, de gevolgen en de te trekken conclusies voor de preventie- en waarschuwingsmaatregelen (debat)

Betere regelgeving in de Europese Unie — Wetgeving verbeteren 2005: toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid — 13de jaarverslag — Vereenvoudiging van de regelgeving — Institutionele en juridische gevolgen van het gebruik van soft law-instrumenten (debat)

EURES-activiteitenverslag 2004-2005: Naar één Europese arbeidsmarkt (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

20

 

Dinsdag, 4 september 2007

2008/C 187E/02

NOTULEN

22

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

Evaluatie van de interne markt: hinderpalen en inefficiëntie bestrijden met betere implementatie en handhaving (debat)

Statuut van de Europese besloten vennootschap en Veertiende richtlijn vennootschapsrecht (debat)

Risico van sluiting van de scheepswerven te Gdansk (debat)

Mededeling van de Voorzitter

Stemmingen

NUTS — wijziging van Verordening (EG) nr. 1059/2003 (Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU) *** I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Regels voor het gebruik van analysebestanden van Europol * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Natuurrampen (stemming)

Betere regelgeving in de Europese Unie (stemming)

Wetgeving verbeteren 2005: toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid — 13de jaarverslag (stemming)

Vereenvoudiging van de regelgeving (stemming)

Institutionele en juridische gevolgen van het gebruik van soft law-instrumenten (stemming)

Evaluatie van de interne markt: hinderpalen en inefficiëntie bestrijden met betere implementatie en handhaving (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

Plechtige vergadering — Portugal

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Samenstelling commissies en delegaties

Indiening door de Raad van het ontwerp van algemene begroting — Begrotingsjaar 2008

Vervoer van gevaarlijke goederen over land *** I (debat)

Goederenlogistiek in Europa — sleutel tot duurzame mobiliteit (debat)

Gemeenschappelijk Europees luchtruim (debat)

Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Samenstelling Parlement

Ingekomen stukken

EU-strategie ter ondersteuning van de lidstaten bij het beperken van aan alcohol gerelateerde schade (debat)

Voor menselijke voeding bestemde verduurzaamde melk (wijziging van Richtlijn 2001/114/EG) * — Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/1999) * — Aanvullende voorschriften voor de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten met betrekking tot consumptiemelk (wijziging van Verordening (EG) nr. 2597/97) * (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

34

BIJLAGE I

36

BIJLAGE II

42

AANGENOMEN TEKSTEN

53

P6_TA(2007)0360
NUTS — wijziging van Verordening (EG) nr. 1059/2003 (Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU) *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 september 2007 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1059/2003 betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie (COM(2007)0095 — C6-0091/2007 — 2007/0038(COD))

53

P6_TC1-COD(2007)0038
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 4 september 2007 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2007 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1059/2003 betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

53

P6_TA(2007)0361
Regels voor het gebruik van analysebestanden van Europol *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 september 2007 over het initiatief van de Republiek Finland met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad tot wijziging van het besluit van de Raad houdende vaststelling van de regels voor het gebruik van analysebestanden van Europol (16336/2006 — C6-0048/2007 — 2007/0802(CNS))

54

P6_TA(2007)0362
Natuurrampen
Resolutie van het Europees Parlement van 4 september 2007 over natuurrampen

55

P6_TA(2007)0363
Betere regelgeving in de Europese Unie
Resolutie van het Europees Parlement van 4 september 2007 over betere regelgeving in de Europese Unie (2007/2095(INI))

60

P6_TA(2007)0364
Wetgeving verbeteren 2005: toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid — 13de jaarverslag
Resolutie van het Europees Parlement van 4 september 2007 over de wetgeving verbeteren 2005: toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid — 13de jaarverslag (2006/2279(INI))

67

P6_TA(2007)0365
Vereenvoudiging van de regelgeving
Resolutie van het Europees Parlement van 4 september 2007 over een strategie voor de vereenvoudiging van de regelgeving (2007/2096(INI))

72

P6_TA(2007)0366
Institutionele en juridische gevolgen van het begruik van „soft law”-instrumenten
Resolutie van het Europees Parlement van 4 september 2007 over de institutionele en juridische gevolgen van het gebruik van „soft law”-instrumenten (2007/2028(INI))

75

P6_TA(2007)0367
Evaluatie van de interne markt: hinderpalen en inefficiëntie bestrijden met betere implementatie en handhaving
Resolutie van het Europees Parlement van 4 september 2007 over evaluatie van de interne markt: hinderpalen en inefficiëntie bestrijden met betere implementatie en handhaving (2007/2024(INI))

80

 

Woensdag, 5 september 2007

2008/C 187E/03

NOTULEN

87

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Terrorismebestrijding (debat)

Samenstelling Parlement

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

De inspanningen die de lidstaten in 2005 hebben geleverd om tot een duurzaam evenwicht tussen vangstcapaciteit en vangstmogelijkheden te komen (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2007 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Vervoer van gevaarlijke goederen over land *** I (stemming)

Welkomstwoord

Stemmingen (voortzetting)

Voor menselijke voeding bestemde verduurzaamde melk (wijziging van Richtlijn 2001/114/EG) * (stemming)

Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/1999) * (stemming)

Aanvullende voorschriften voor de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten met betrekking tot consumptiemelk (wijziging van Verordening (EG) nr. 2597/97) * (stemming)

EU-beperkingen voor vloeistoffen die passagiers in vliegtuigen mogen meenemen (stemming)

Goederenlogistiek in Europa — sleutel tot duurzame mobiliteit (stemming)

EURES-activiteitenverslag 2004-2005: Naar één Europese arbeidsmarkt (stemming)

EU-strategie ter ondersteuning van de lidstaten bij het beperken van aan alcohol gerelateerde schade (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Financiële instabiliteit en effect op de reële economie (debat)

Verdrag ter bestrijding van woestijnvorming (debat)

Vragenuur (vragen aan de Raad)

Functioneren van mensenrechtendialogen en raadplegingen over mensenrechten met derde landen (debat)

Verduurzaming EU-visserij op basis van de maximale duurzame opbrengst (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

97

BIJLAGE I

99

BIJLAGE II

106

AANGENOMEN TEKSTEN

144

P6_TA(2007)0368
Inspanningen die de lidstaten in 2005 hebben geleverd om tot een duurzaam evenwicht tussen vangstcapaciteit en vangstmogelijkheden te komen
Resolutie van het Europees Parlement van 5 september 2007 over de inspanningen die de lidstaten in 2005 hebben geleverd om tot een duurzaam evenwicht tussen vangstcapaciteit en vangstmogelijkheden te komen (2007/2108(INI))

144

P6_TA(2007)0369
Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2007
Resolutie van het Europees Parlement van 5 september 2007 over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2007 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007 (11707/2007 — C6-0232/2007 — 2007/2162(BUD))

147

P6_TA(2007)0370
Vervoer van gevaarlijke goederen over land *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 september 2007 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land (COM(2006)0852 — C6-0012/2007 — 2006/0278(COD))

148

P6_TC1-COD(2006)0278
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 5 september 2007 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2008/.../EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land

148

P6_TA(2007)0371
Voor menselijke voeding bestemde verduurzaamde melk (wijziging van Richtlijn 2001/114/EG) *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 september 2007 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/114/EG inzake bepaalde voor menselijke voeding bestemde, geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde verduurzaamde melk (COM(2007)0058 — C6-0083/2007 — 2007/0025(CNS))

149

P6_TA(2007)0372
Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/1999) *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 september 2007 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (COM(2007)0058 — C6-0084/2007 -2007/0026 (CNS))

149

P6_TA(2007)0373
Aanvullende voorschriften voor de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten met betrekking tot consumptiemelk (wijziging van Verordening (EG) nr. 2597/97) *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 september 2007 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2597/97 houdende aanvullende voorschriften voor de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten met betrekking tot consumptiemelk (COM(2007)0058 — C6-0085/2007 — 2007/0027(CNS))

152

P6_TA(2007)0374
Beveiliging van de luchtvaart (vloeistoffen die aan boord van vliegtuigen worden gebracht)
Resolutie van het Europees Parlement van 5 september 2007 over Verordening (EG) nr. 1546/2006 van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 622/2003 tot vaststelling van maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart (vloeistoffen die aan boord van vliegtuigen worden gebracht)

153

P6_TA(2007)0375
Goederenlogistiek in Europa — sleutel tot duurzame mobiliteit
Resolutie van het Europees Parlement van 5 september 2007 over goederenlogistiek in Europa — sleutel tot duurzame mobiliteit (2006/2228(INI))

154

P6_TA(2007)0376
EURES-activiteitenverslag 2004-2005: Naar één Europese arbeidsmarkt
Resolutie van het Europees Parlement van 5 september 2007 over het EURES-activiteitenverslag 2004-2005: Naar één Europese arbeidsmarkt

159

P6_TA(2007)0377
EU-strategie ter ondersteuning van de lidstaten bij het beperken van aan alcohol gerelateerde schade
Resolutie van het Europees Parlement van 5 september 2007 over een EU-strategie ter ondersteuning van de lidstaten bij het beperken van aan alcohol gerelateerde schade (2007/2005(INI))

160

 

Donderdag, 6 september 2007

2008/C 187E/04

NOTULEN

167

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Groenboek herziening consumentenacquis (debat)

Primaten in wetenschappelijke experimenten (schriftelijke verklaring)

Europees alarmnummer 112 (schriftelijke verklaring)

Stemmingen

Drugspreventie en voorlichting (2007-2013) *** II (stemming)

Internationale gezondheidsregeling (stemming)

Verdrag ter bestrijding van woestijnvorming (stemming)

Functioneren van mensenrechtendialogen en raadplegingen over mensenrechten met derde landen (stemming)

Verduurzaming EU-visserij op basis van de maximale duurzame opbrengst (stemming)

Groenboek herziening consumentenacquis (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

Mededeling van gemeenschappelijke standpunten van de Raad

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

Birma

Bangladesh

Financiering van het Speciaal Tribunaal voor Sierra Leone

Stemmingen

Birma (stemming)

Bangladesh (stemming)

Financiering van het Speciaal Tribunaal voor Sierra Leone (stemming)

Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

Samenstelling commissies en delegaties

Besluiten inzake bepaalde documenten

In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Rooster van de volgende vergaderingen

Onderbreking van de zitting

PRESENTIELIJST

178

BIJLAGE I

179

BIJLAGE II

187

AANGENOMEN TEKSTEN

209

P6_TA(2007)0378
Drugspreventie en -voorlichting (2007-2013) *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 september 2007 betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het specifieke programma „Drugspreventie en -voorlichting” voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemene programma „Grondrechten en justitie” (8698/4/2007 — C6-0258/2007 — 2005/0037B(COD))

209

P6_TA(2007)0379
Internationale Gezondheidsregeling
Resolutie van het Europees Parlement van 6 september 2007 over de Internationale Gezondheidsregeling (2007/2079(INI))

210

P6_TA(2007)0380
Verdrag ter bestrijding van woestijnvorming
Resolutie van het Europees Parlement van 6 september 2007 over de achtste bijeenkomst van de Conferentie van de partijen bij het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van woestijnvorming (UNCCD) van 3 tot en met 14 september 2007 in Madrid

212

P6_TA(2007)0381
Functioneren van mensenrechtendialogen en mensenrechtenoverleg met derde landen
Resolutie van het Europees Parlement van 6 september 2007 over het functioneren van de mensenrechtendialogen en het mensenrechtenoverleg met derde landen (2007/2001(INI))

214

P6_TA(2007)0382
Verduurzaming EU-visserij op basis van de maximale duurzame opbrengst
Resolutie van het Europees Parlement van 6 september 2007 over verduurzaming van de EU-visserij op basis van de maximale duurzame opbrengst (2006/2224(INI))

228

P6_TA(2007)0383
Groenboek herziening consumentenacquis
Resolutie van het Europees Parlement van 6 september 2007 over het groenboek over de herziening van het consumentenacquis (2007/2010(INI))

231

P6_TA(2007)0384
Birma
Resolutie van het Europees Parlement van 6 september 2007 over Birma

237

P6_TA(2007)0385
Bangladesh
Resolutie van het Europees Parlement van 6 september 2007 over Bangladesh

240

P6_TA(2007)0386
Financiering van het Speciale Tribunaal voor Sierra Leone
Resolutie van het Europees Parlement van 6 september 2007 over de financiering van het Speciale Tribunaal voor Sierra Leone

242


Verklaring van de gebruikte tekens

*

Raadplegingsprocedure

**I

Samenwerkingsprocedure, eerste lezing

**II

Samenwerkingsprocedure, tweede lezing

***

Instemmingsprocedure

***I

Medebeslissingsprocedure, eerste lezing

***II

Medebeslissingsprocedure, tweede lezing

***III

Medebeslissingsprocedure, derde lezing

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag)

Aanwijzingen betreffende de stemmingen

Tenzij anders vermeld, hebben de rapporteurs hun standpunt inzake de amendementen schriftelijk aan de Voorzitter medegedeeld.

Afkortingen van de commissies

AFET

Commissie buitenlandse zaken

DEVE

Commissie ontwikkelingssamenwerking

INTA

Commissie internationale handel

BUDG

Begrotingscommissie

CONT

Commissie begrotingscontrole

ECON

Commissie economische en monetaire zaken

EMPL

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

ENVI

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

ITRE

Commissie industrie, onderzoek en energie

IMCO

Commissie interne markt en consumentenbescherming

TRAN

Commissie vervoer en toerisme

REGI

Commissie regionale ontwikkeling

AGRI

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

PECH

Commissie visserij

CULT

Commissie cultuur en onderwijs

JURI

Commissie juridische zaken

LIBE

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

AFCO

Commissie constitutionele zaken

FEMM

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

PETI

Commissie verzoekschriften

Naam en afkorting van de diverse fracties

PPE-DE

Fractie van de Europese Volkspartij (Christen democraten) en Europese Democraten

PSE

Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement

ALDE

Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa

UEN

Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten

Verts/ALE

Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

GUE/NGL

Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links

IND/DEM

Fractie Onafhankelijkheid en Democratie

ITS

Fractie Identiteit, Traditie en Soevereiniteit

NI

Niet-ingeschrevenen

NL

 

Top