EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:111:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 111, 06 mei 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 111

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

51e jaargang
6 mei 2008


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

AANBEVELINGEN

 

Europees Parlement
Raad

2008/C 111/01

Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot vaststelling van een Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (1)

1


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2008/C 111/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets) (1)

8


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2008/C 111/03

Door de Europese Centrale Bank toegepaste rentevoet voor de basisherfinancieringstransacties: 4,26 % per 1 mei 2008 — Wisselkoersen van de euro

9

2008/C 111/04

Wisselkoersen van de euro

10

2008/C 111/05

Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers — Omrekeningskoersen van de munteenheden in toepassing van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad

11

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2008/C 111/06

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

13

2008/C 111/07

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen

18

2008/C 111/08

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen

22

2008/C 111/09

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

25

2008/C 111/10

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende drukapparatuur (1)

26

2008/C 111/11

Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad — Het opleggen van openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten tussen Ostrava (OSR) en Brussel (BRU) (1)

42

2008/C 111/12

Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad — Het opleggen van openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten tussen Ostrava (OSR) en Amsterdam (AMS) (1)

43

2008/C 111/13

Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad — Het opleggen van openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten tussen Ostrava (OSR) en Londen (LTN) (1)

44


 

V   Bekendmakingen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Commissie

2008/C 111/14

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen in het kader van het werkprogramma „Capaciteiten” van het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebiedvan onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie

45

 

Europees Milieuagentschap

2008/C 111/15

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling (2008) voor deskundigen voor het lidmaatschap van het Wetenschappelijk Comité van het Europees Milieuagentschap (EMA)

46

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK

 

Commissie

2008/C 111/16

Bericht van het naderende vervallen van bepaalde anti-dumpingmaatregelen

50

 

ANDERE BESLUITEN

 

Commissie

2008/C 111/17

Bekendmaking van een wijzigingsverzoek overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

51


 

Rectificaties

2008/C 111/18

Proces-verbaal van verbetering van het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, ondertekend te Lissabon, 13 december 2007(PB C 306 van 17.12.2007)

56


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top