EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:092E:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, CE 92, 16 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 92E

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

47e jaargang
16 april 2004


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   (Mededelingen)

 

EUROPEES PARLEMENT

 

ZITTING 2003-2004

 

Maandag, 12 januari 2004

2004/C 092E/1

NOTULEN

1

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Hervatting van de zitting

Mededelingen van de Voorzitter

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Vervallen van het mandaat van een lid

Ingekomen stukken

Verzoekschriften

Van de Raad ontvangen verdragsteksten

Regeling van de werkzaamheden

Verzoek om urgentverklaring (artikel 112 van het Reglement (stemming)

Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang

Luchtvaartveiligheid en het akkoord EU/VS over de overdracht van persoonsgegevens in het kader van transatlantische vluchten (verklaring gevolgd door een debat)

Sancties voor milieumisdrijven ***I — Overdracht van vracht- en passagiersschepen tussen registers ***I — Bestrijding van verontreiniging vanaf schepen * (debat)

Beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval * — Veiligheid van nucleaire installaties * (debat)

Financiering van kerncentrales * (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

12

 

Dinsdag, 13 januari 2004

2004/C 092E/2

NOTULEN

14

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Ingekomen stukken

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

Besluit inzake het verzoek om urgentverklaring

Diensten van algemeen belang (debat)

Kader voor Europese regelgevende agentschappen (debat)

Perspectieven voor de Doha-cyclus na de bijeenkomst van de algemene raad van de Wereldhandelsorganisatie op 15 december 2003 (verklaring gevolgd door een debat)

Agenda

Stemmingen

Communautair kwekersrecht * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Controlemaatregelen voor de visserij van over grote afstanden trekkende vissoorten * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Instandhouding van over grote afstanden trekkende vissoorten * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Nieuwe verdovende middelen en nieuwe synthetische drugs * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Verdrag van de Verenigde Naties tegen de grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit / Smokkel van migranten over land, over zee en door de lucht / Mensenhandel * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Bestrijding van verontreiniging vanaf schepen * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Sancties voor milieumisdrijven ***I (stemming)

Overdracht van vracht- en passagiersschepen tussen registers ***I (stemming)

Beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval * (stemming)

Veiligheid van nucleaire installaties * (stemming)

Financiering van kerncentrales * (stemming)

Arctische landbouw (stemming)

Kader voor Europese regelgevende agentschappen (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Schriftelijke verklaringen (artikel 51 van het Reglement)

Perspectieven voor de Doha-cyclus na de bijeenkomst van de algemene raad van de Wereldhandelsorganisatie op 15 december 2003 (voortzetting van het debat)

Illegale handel in bushmeat (debat)

Hulp van de Europese Unie aan Iran na de aardbeving (verklaring gevolgd door een debat)

Tonijn (debat)

Agenda

Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Diensten in de interne markt (mededeling van de Commissie)

Detergentia ***II (debat)

Armoedebestrijding (debat)

Nieuw partnerschap voor de ontwikkeling van Afrika (debat)

Culturele verscheidenheid (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

30

BIJLAGE I

32

BIJLAGE II

40

AANGENOMEN TEKSTEN

66

P5_TA(2004)0001
Het communautaire kwekersrecht *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2100/94 inzake het communautaire kwekersrecht (COM(2003) 456 — C5-0573/2003 — 2003/0161(CNS))

66

P5_TA(2004)0002
Controlemaatregelen voor de visserij van over grote afstanden trekkende vissoorten *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het gewijzigde voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1936/2001 van de Raad van 27 september 2001 tot vaststelling van controlemaatregelen voor de visserij op bepaalde bestanden van over grote afstanden trekkende vissoorten (COM(2002) 421 — C5-0406/2002 — COM(2003) 417 — C5-0479/2003 — 2002/0186(CNS))

66

P5_TA(2004)0003
Instandhouding van over grote afstanden trekkende vissoorten *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het gewijzigde voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van verordening (EG) nr. 973/2001 tot vaststelling van technische maatregelen voor de instandhouding van bepaalde over grote afstanden trekkende visbestanden (COM(2002) 420 — C5-0407/2002 — COM(2003) 421 — C5-0429/2003 — 2002/0189(CNS))

67

P5_TA(2004)0004
Nieuwe verdovende middelen en nieuwe synthetische drugs *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van de Raad inzake de uitwisseling van informatie, de risicobeoordeling en de controle ten aanzien van nieuwe verdovende middelen en nieuwe synthetische drugs (COM(2003) 560 — C5-0516/2003 — 2003/0215(CNS))

68

P5_TA(2004)0005
Verdrag tegen de grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit (COM(2003) 512 — C5-0487/2003 — 2003/0195(CNS))

74

P5_TA(2004)0006
Verdrag tegen de grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit (Protocol over migranten) *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over zee en door de lucht, gehecht aan het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit (COM(2003) 512 — C5-0488/2003 — 2003/0196(CNS))

75

P5_TA(2004)0007
Verdrag tegen de grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit (Protocol over mensenhandel) *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het Protocol ter voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, inzonderheid handel in vrouwen en kinderen, gehecht aan het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit (COM(2003) 512 — C5-0489/2003 — 2003/0197(CNS))

75

P5_TA(2004)0008
Bestrijding van verontreiniging vanaf schepen *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad tot versterking van het strafrechtelijk kader voor de bestrijding van verontreiniging vanaf schepen (COM(2003) 227 — C5-0244/2003 — 2003/0088(CNS))

76

P5_TA(2004)0009
Sancties voor milieumisdrijven ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake verontreiniging vanaf schepen en invoering van sancties, inclusief strafrechtelijke sancties, voor milieumisdrijven (COM(2003) 92 — C5-0076/2003 — 2003/0037(COD))

77

P5_TC1-COD(2003)0037
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 januari 2004 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2004/.../EG van het Europees Parlement en de Raad inzake verontreiniging vanaf schepen en invoering van sancties, inclusief strafrechtelijke sancties, voor milieumisdrijven

77

BIJLAGE I

84

BIJLAGE II
NIET-UITPUTTENDE LIJST VAN ONREGELMATIGHEDEN OF INFORMATIE, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 4, LID 1

90

P5_TA(2004)0010
Overdracht van vracht- en passagiersschepen tussen registers ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overdracht van vracht- en passagiersschepen tussen registers binnen de Gemeenschap (COM(2003) 478 — C5-0366/2003 — 2003/0180(COD))

91

P5_TC1-COD(2003)0180
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 januari 2004 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overdracht van vracht- en passagiersschepen tussen registers binnen de Gemeenschap en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 613/91 van de Raad

91

P5_TA(2004)0011
Beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval (COM(2003) 32 — C5-0229/2003 — 2003/0022(CNS))

97

P5_TA(2004)0012
Veiligheid van nucleaire installaties *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn (Euratom) van de Raad houdende vaststelling van de fundamentele verplichtingen en algemene beginselen op het gebied van de veiligheid van nucleaire installaties (COM(2003) 32 — C5-0228/2003 — 2003/0021(CNS))

104

P5_TA(2004)0013
Financiering van kerncentrales *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 77/270/Euratom waarbij de Commissie wordt gemachtigd tot het aangaan van Euratom-leningen teneinde een bijdrage te leveren tot de financiering van kerncentrales (COM(2002) 456 — C5-0570/2002 — 2002/0246(CNS))

112

P5_TA(2004)0014
Arctische landbouw
Resolutie van het Europees Parlement over de arctische landbouw (2003/2051(INI))

115

P5_TA(2004)0015
Kader voor Europese regelgevende agentschappen
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie „Kader voor Europese regelgevende agentschappen” (COM(2002) 718 — 2003/2089(INI))

119

 

Woensdag, 14 januari 2004

2004/C 092E/3

NOTULEN

125

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Van de Raad ontvangen verdragsteksten

Programma van het Iers voorzitterschap (verklaring gevolgd door een debat)

Stemmingen

Tonijn (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Detergentia ***II (stemming)

Diensten van algemeen belang (stemming)

Illegale handel in bushmeat (stemming)

Armoedebestrijding (stemming)

Nieuw partnerschap voor de ontwikkeling van Afrika (NEPAD) (stemming)

Culturele verscheidenheid (stemming)

Gelijke kansen van mannen en vrouwen (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Voorbereidingen met het oog op de 60e zitting van de commissie Rechten van de Mens van de Verenigde Naties (verklaringen gevolgd door een debat)

Immigratie, integratie en werkgelegenheid (debat)

Vragenuur (vragen aan de Raad)

Illegale immigratie, mensensmokkel en mensenhandel (debat)

Dienstensector en scheppen van werkgelegenheid (debat)

Tenuitvoerlegging van Richtlijn 96/71/EG (Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten) (debat)

Pesterijen op het werk (Mondelinge vraag met debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

136

BIJLAGE I

138

BIJLAGE II

147

AANGENOMEN TEKSTEN

247

P5_TA(2004)0016
Tonijn
Resolutie van het Europees Parlement over de tonijnvloot en -industrie — Situatie en toekomstperspectieven in de EU en de rest van de wereld (2003/2017(INI))

247

P5_TA(2004)0017
Detergentia ***II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende detergentia (10595/3/2003 — C5-0521/2003 — 2002/0216(COD))

252

P5_TC2-COD(2002)0216
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 14 januari 2004 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende detergentia

253

BIJLAGE I
Normen inzake accreditering, goede laboratoriumpraktijken en dierenbescherming voor de laboratoria die bevoegd en gemachtigd zijn tot de nodige dienstverlening om te controleren of detergentia aan de voorschriften van deze verordening en de bijlagen ervan voldoen

265

BIJLAGE II

266

BIJLAGE III
Testmethoden voor de „primaire biologische afbreekbaarheid” (mineralisatie) van oppervlakteactieve stoffen in detergentia

267

BIJLAGE IV
Aanvullende risicobeoordeling voor oppervlakteactieve stoffen in detergentia

268

BIJLAGE V
Lijst van oppervlakteactieve stoffen waarvoor ontheffing is verleend

271

BIJLAGE VI
Lijst van oppervlakteactieve stoffen in detergentia die verboden zijn of aan beperkingen onderworpen zijn

271

BIJLAGE VII
Etikettering en gegevensblad betreffende bestanddelen

271

BIJLAGE VIII

274

P5_TA(2004)0018
Groenboek over diensten van algemeen belang
Resolutie van het Europees Parlement over het Groenboek over diensten van algemeen belang (COM(2003) 270 — 2003/2152(INI))

294

P5_TA(2004)0019
Illegale handel in bushmeat
Resolutie van het Europees Parlement over verzoekschrift 461/2000 inzake de bescherming en instandhouding van mensapen en bedreigde diersoorten, in verband met de illegale handel in „bushmeat” (2003/2078(INI))

302

P5_TA(2004)0020
Armoedebestrijding
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie: Jongste ontwikkelingen rond het EG-actieprogramma — Versnelde actie ter bestrijding van HIV/AIDS, malaria en tuberculose in het kader van de armoedebestrijding — Onafgehandelde beleidszaken en toekomstige uitdagingen (COM(2003) 93 — 2003/2146(INI))

307

P5_TA(2004)0021
Nieuw partnerschap voor de ontwikkeling van Afrika (NEPAD)
Resolutie van het Europees Parlement over het Nieuw partnerschap voor de ontwikkeling van Afrika (NEPAD) (2003/2106 (INI))

315

P5_TA(2004)0022
Culturele verscheidenheid
Resolutie van het Europees Parlement over de instandhouding en het bevorderen van de culturele verscheidenheid: rol van de Europese regio's en van de internationale organisaties zoals UNESCO en de Raad van Europa (2002/2269(INI))

322

P5_TA(2004)0023
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen
Resolutie van het Europees Parlement over gelijke kansen voor vrouwen en mannen in de Europese Unie (2003/2011(INI))

329

 

Donderdag, 15 januari 2004

2004/C 092E/4

NOTULEN

334

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Ingekomen stukken

Erkenning van beroepskwalificaties ***I (debat)

Directe en indirecte belastingen ***I — Risicodekkingsfondsen en derivaten (debat)

Stemmingen

Octroi de mer-regeling * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

BTW-tarief toe te passen op bepaalde arbeidsintensieve diensten * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Directe en indirecte belastingen ***I (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Dienstensector en scheppen van werkgelegenheid (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Immigratie, integratie en werkgelegenheid (stemming)

Illegale immigratie, mensensmokkel en mensenhandel (stemming)

Tenuitvoerlegging van Richtlijn 96/71/EG (Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten) (stemming)

Risicodekkingsfondsen en derivaten (stemming)

Hulp van de Europese Unie aan Iran na de aardbeving (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Auteursrechten (debat)

Zimbabwe (debat)

Boeroendi (debat)

Haïti (debat)

Stemmingen

Zimbabwe (stemming)

Boeroendi (stemming)

Haïti (stemming)

(stemming)

Bekendmaking van gemeenschappelijke standpunten van de Raad

Termijn voor de indiening van amendementen

Samenwerking tussen parlementaire commissies — Aanpassing van titels van verslagen

In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 51 van het Reglement)

Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Rooster van de volgende vergaderingen

Onderbreking van de zitting

PRESENTIELIJST

350

BIJLAGE I

352

BIJLAGE II

361

AANGENOMEN TEKSTEN

382

P5_TA(2004)0024
„Octroi de mer”-regeling *
Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de „octroi de mer”-regeling in de Franse overzeese departementen en tot verlenging van Beschikking 89/688/EEG (COM(2003) 792 — C5-0656/2003 — 2003/0308(CNS))

382

P5_TA(2004)0025
Verlaagd BTW-tarief op bepaalde arbeidsintensieve diensten *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG ter verlenging van de termijn tijdens welke de lidstaten kunnen worden gemachtigd een verlaagd BTW-tarief toe te passen op bepaalde arbeidsintensieve diensten (COM(2003) 825 — C5-0653/2003 — 2003/0317(CNS))

382

P5_TA(2004)0026
Directe en indirecte belastingen ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/799/EEG van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied van de directe en indirecte belastingen (COM(2003) 446 — C5-0370/2003 — 2003/0170(COD))

383

P5_TA(2004)0027
Ontwikkeling van de dienstensector
Resolutie van het Europees Parlement over de ontwikkeling van de dienstensector voor het scheppen van arbeidsplaatsen (2003/2132(INI))

383

P5_TA(2004)0028
Immigratie, integratie en werkgelegenheid
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie over immigratie, integratie en werkgelegenheid (COM(2003) 336 — 2003/2147(INI))

390

P5_TA(2004)0029
Illegale immigratie, mensensmokkel en mensenhandel
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad ten behoeve van de Europese Raad van Thessaloniki betreffende de ontwikkeling van een gemeenschappelijk beleid inzake illegale immigratie, mensensmokkel en mensenhandel, buitengrenzen en de terugkeer van illegaal verblijvende personen (COM(2003) 323 — 2003/2156(INI))

400

P5_TA(2004)0030
Tenuitvoerlegging van Richtlijn 96/71/EG (terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten)
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 96/71/EG in de lidstaten (COM(2003) 458 — 2003/2168(INI))

404

P5_TA(2004)0031
Risicodekkingsfondsen en derivaten
Resolutie van het Europees Parlement over de toekomst van risicodekkingsfondsen en derivaten (2003/2082 (INI))

407

P5_TA(2004)0032
Hulp aan Iran na de aardbeving
Resolutie van het Europees Parlement over hulp aan Iran na de aardbeving

414

P5_TA(2004)0033
Zimbabwe
Resolutie van het Europees Parlement over Zimbabwe

417

P5_TA(2004)0034
Boeroendi
Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Boeroendi

421

P5_TA(2004)0035
Haïti
Resolutie van het Europees Parlement over Haïti

423

P5_TA(2004)0036
Auteursrechten
Resolutie van het Europees Parlement over een communautair kader voor maatschappijen voor collectief beheer op het gebied van auteursrechten en naburige rechten (2002/2274(INI))

425


NL

 

Top