EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:091E:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, CE 91, 15 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 91E

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

47e jaargang
15 april 2004


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   (Mededelingen)

 

EUROPEES PARLEMENT

 

ZITTING 2003-2004

 

Maandag, 15 december 2003

2004/C 091E/1

NOTULEN

1

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Hervatting van de zitting

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Samenstelling commissies en delegaties

Ingekomen stukken

Van de Raad ontvangen verdragsteksten

Verzoekschriften

Kredietoverschrijvingen

Regeling van de werkzaamheden

Welkomstwoord

Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang

Menselijke weefsels en cellen ***II (debat)

Openbaar overnamebod ***I (debat)

BTW op postale dienstverlening * (debat)

Milieuaansprakelijkheid ***II (debat)

Bevestiging van zitplaatsen en hoofdsteunen in motorvoertuigen ***I (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

20

 

Dinsdag, 16 december 2003

2004/C 091E/2

NOTULEN

21

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

Europese Raad/IGC/Italiaans voorzitterschap (verklaringen gevolgd door een debat)

Gegevensbescherming (benoeming van een Europese toezichthouder en een adjuncttoezichthouder)

Ondertekening van het Interinstitutioneel Akkoord Beter wetgeven

STEMMINGEN

Verzoek om verdediging van parlementaire immuniteit en voorrechten van Giuseppe Gargani (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit en voorrechten van Olivier Dupuis (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Cohesiefonds *** (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Zaaizaad (2004-2005) * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Melk en zuivelproducten op de Azoren * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Braakleggingsverplichting 2004/2005 * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

GOM in de sector ruwe tabak * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Wetenschappelijke en technologische samenwerking EG/VS * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Meting van de emissie van kooldioxide en het brandstofverbruik van voertuigen van categorie N1 ***II (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Drugsprecursoren ***II (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

CULTUUR 2000 ***I (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten ***I (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Conventie: kwijting 2002 *** (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Gemeenschappelijk stelsel van BTW * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Visserij in de Antarctische wateren: controlemaatregelen * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Visserij in Antarctische wateren: technische maatregelen * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Menselijke weefsels en cellen ***II (stemming)

Openbaar overnamebod ***I (stemming)

BTW op postale dienstverlening * (stemming)

Organisatie van de markten en de concurrentieregels voor de vrije beroepen (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag

EINDE STEMMINGEN

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Ontwerp van algemene begroting (2004), gewijzigd door de Raad (alle afdelingen)/Nota's van wijzigingen nrs. 1, 2 en 3/2004 (debat)

Vragenuur (vragen aan de Raad)

Europees Geneesmiddelenbureau ***II — Geneesmiddelen voor menselijk gebruik ***II — Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik ***II (debat)

Traditionele kruidengeneesmiddelen ***II (debat)

Meetinstrumenten ***II (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

36

BIJLAGE 1

38

BIJLAGE II

45

AANGENOMEN TEKSTEN

62

P5_TA(2003)0553
Verzoek om verdediging van parlementaire immuniteit en voorrechten van Giuseppe Gargani
Besluit van het Europees Parlement inzake het verzoek van Giuseppe Gargani om verdediging van zijn parlementaire immuniteit en voorrechten (2003/2182(IMM))

62

P5_TA(2003)0554
Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Olivier Dupuis
Besluit van het Europees Parlement over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten ingediend door Olivier Dupuis (2003/2059(IMM))

63

P5_TA(2003)0555
Cohesiefonds ***
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van een Cohesiefonds (gecodificeerde versie) (COM(2003) 352 — C5-0291/2003 — 2003/0129(AVC))

64

P5_TA(2003)0556
Sector zaaizaad 2004/2005 *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2004/05, van de in de sector zaaizaad toegekende steunbedragen (COM(2003) 552 — C5-0459/2003 — 2003/0212(CNS))

64

P5_TA(2003)0557
Melk en zuivelproducten op de Azoren *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1453/2001 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Azoren en Madeira en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1600/92 (POSEIMA) met betrekking tot de toepassing van de aanvullende heffing in de sector melk en zuivelproducten op de Azoren (COM(2003) 617 — C5-0500/2003 — 2003/0244(CNS))

65

P5_TA(2003)0558
Braakleggingsverplichting voor het verkoopseizoen 2004/2005 *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 1251/1999 ten aanzien van de braakleggingsverplichting voor het verkoopseizoen 2004/2005 (COM(2003) 691 — C5-0559/2003 — 2003/0271(CNS))

66

P5_TA(2003)0559
GOM in de sector ruwe tabak *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2075/92 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector ruwe tabak (COM(2003) 633 — C5-0517/2003 — 2003/0251(CNS))

66

P5_TA(2003)0560
Wetenschappelijke en technologische samenwerking EG/VS *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een Overeenkomst ter verlenging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Verenigde Staten van Amerika (COM(2003) 569 — C5-0503/2003 — 2003/0223(CNS))

67

P5_TA(2003)0561
Meting van de emissie van kooldioxide en het brandstofverbruik van voertuigen van de categorie N1 ***II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 70/156/EEG en 80/1268/EEG van de Raad wat betreft de meting van de emissie van kooldioxide en het brandstofverbruik van voertuigen van de categorie N1 (5997/1/2003 — C5-0491/2003 — 2001/0255(COD))

68

P5_TA(2003)0562
Drugsprecursoren ***II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake drugsprecursoren (9732/1/2003 — C5-0462/2003 — 2002/0217(COD))

68

P5_TA(2003)0563
„Cultuur 2000” ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 508/2000/EG van 14 februari 2000 tot oprichting van het programma „Cultuur 2000” (COM(2003) 187 — C5-0178/2003 — 2003/0076(COD))

69

P5_TC1-COD(2003)0076
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 december 2003 met het oog op de aanneming van Besluit nr. .../2004/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 508/2000/EG tot oprichting van het programma „Cultuur 2000”

70

P5_TA(2003)0564
Statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten (COM(2003) 364 — C5-0285/2003 — 2003/0126(COD))

71

P5_TC1-COD(2003)0126
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 december 2003 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten

72

BIJLAGE
Statistische definities

79

P5_TA(2003)0565
Conventie: kwijting 2002 ***
Resolutie van het Europees Parlement betreffende het voorstel voor een besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten betreffende de aan de secretaris-generaal van de Conventie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2002 (C5-0406/2003 — 2003/0903(AVC))

81

P5_TA(2003)0566
Gemeenschappelijke stelsel van BTW *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, wat de procedure voor het treffen van afwijkende maatregelen alsmede de verlening van uitvoeringsbevoegdheden betreft (COM(2003) 335 — C5-0281/2003 — 2003/0120(CNS))

82

P5_TA(2003)0567
Moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 90/435/EEG betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten (COM(2003) 462 — C5-0427/2003 — 2003/0179(CNS))

84

P5_TA(2003)0568
Visserij in de Antarctische wateren: controlemaatregelen *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het gewijzigde voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van bepaalde controlemaatregelen voor de visserij in het verdragsgebied van het Verdrag inzake de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren (COM(2002) 356 — C5-0356/2002 — COM(2003) 384 — C5-0430/2003 — 2002/0137(CNS))

87

P5_TA(2003)0569
Visserij in de Antarctische wateren: technische maatregelen *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het gewijzigde voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van bepaalde technische maatregelen voor de visserij in het verdragsgebied van het Verdrag inzake de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren (COM(2002) 355 — C5-0355/2002 — COM(2003) 384 — C5-0431/2003 — 2002/0138(CNS))

89

P5_TA(2003)0570
Menselijke weefsels en cellen ***II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen (10133/3/2003 — C5-0416/2003 — 2002/0128(COD))

90

P5_TC2-COD(2002)0128
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 16 december 2003 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2004/.../EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen

91

BIJLAGE
OVER DE DONATIE VAN WEEFSELS EN/OF CELLEN TE VERSTREKKEN INFORMATIE

108

P5_TA(2003)0571
Openbaar overnamebod ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het openbaar overnamebod (COM(2002) 534 — C5-0481/2002 — 2002/0240(COD))

109

P5_TC1-COD(2002)0240
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 december 2003 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2004/.../EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het openbaar overnamebod

109

P5_TA(2003)0572
Marktregelingen en mededingingsregels voor de vrije beroepen
Resolutie van het Europees Parlement over marktregelingen en mededingingsregels voor de vrije beroepen

126

 

Woensdag, 17 december 2003

2004/C 091E/3

NOTULEN

129

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Statuut van de leden (verklaringen gevolgd door een debat)

Rol van de Unie in het voorkomen van conflicten in Afrika in het bijzonder bij de inwerkingstelling van het akkoord Linas-Marcoussis in Ivoorkust (verklaringen gevolgd door een debat)

Opheffing van het embargo opgelegd door de Unie op verkoop van wapens aan China (verklaringen gevolgd door een debat)

STEMMINGEN

Statuut van de leden (stemming)

Belastingregeling voor als motorbrandstof voor commerciële doeleinden gebruikte gasolie * (stemming)

Milieuaansprakelijkheid ***II (stemming)

Europees Geneesmiddelenbureau ***II (stemming)

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik ***II (stemming)

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik ***II (stemming)

Traditionele kruidengeneesmiddelen ***II (stemming)

Meetinstrumenten ***II (stemming)

Bevestiging van zitplaatsen en hoofdsteunen in motorvoertuigen ***I (stemming)

Veiligheidsgordels en bevestigingssystemen in motorvoertuigen ***I (stemming)

Bevestigingspunten voor veiligheidsgordels van motorvoertuigen ***I (stemming)

Eigenaarschap van goederen en vrij verkeer (stemming)

Wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2004 (stemming)

Rol van de Unie in het voorkomen van conflicten in Afrika in het bijzonder bij de inwerkingstelling van het akkoord Linas-Marcoussis in Ivoorkust (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag

EINDE VAN DE STEMMINGEN

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Elektronische tolheffingssystemen ***I (debat)

Vrachtwagens in transito door Oostenrijk: overgangspuntensysteem voor 2004 ***III (debat)

Compensatie en bijstand aan luchtreizigers ***III (debat)

Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Warmtekrachtkoppeling ***II (debat)

Gedecentraliseerde samenwerking (2004-2006) ***I (debat)

Gelijkheid van mannen en vrouwen in het kader van de ontwikkelingssamenwerking ***I (debat)

Genetisch gemodificeerde teelten en conventionele en biologische teelten (debat)

Visserijovereenkomst EG/Ivoorkust * (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

145

BIJLAGE 1

147

BIJLAGE II

160

AANGENOMEN TEKSTEN

230

P5_TA(2003)0573
Statuut van de leden
Resolutie van het Europees Parlement over het Statuut van de leden van het Europees Parlement

230

P5_TA(2003)0574
Vaststelling van een bijzondere belastingregeling voor als motorbrandstof voor commerciële doeleinden gebruikte gasolie en tot geleidelijke onderlinge aanpassing van de accijnzen op benzine en op gasolie *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende wijziging van Richtlijn 92/81/EEG en Richtlijn 92/82/EEG tot vaststelling van een bijzondere belastingregeling voor als motorbrandstof voor commerciële doeleinden gebruikte gasolie en tot geleidelijke onderlinge aanpassing van de accijnzen op benzine en op gasolie (COM(2002) 410 — C5-0409/2002 — 2002/0191(CNS))

231

P5_TA(2003)0575
Milieuaansprakelijkheid ***II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade (10933/5/2003 — C5-0445/2003 — 2002/0021(COD))

232

P5_TC2-COD(2002)0021
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 17 december 2003 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2003/.../EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade

232

BIJLAGE I
IN ARTIKEL 2, LID 1, PUNT 1, ONDER a BEDOELDE CRITERIA

245

BIJLAGE II
HERSTELLEN VAN MILIEUSCHADE

246

BIJLAGE III
IN ARTIKEL 3, LID 1, BEDOELDE ACTIVITEITEN

249

BIJLAGE IV
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN, BEDOELD IN ARTIKEL 4, LID 2

251

BIJLAGE V
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN, BEDOELD IN ARTIKEL 4, LID 3

251

BIJLAGE VI
IN ARTIKEL 18, LID 1, BEDOELDE INFORMATIE EN GEGEVENS

252

P5_TA(2003)0576
Europees Geneesmiddelenbureau ***II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau (10949/2/2003 — C5-0463/2003 — 2001/0252(COD))

253

P5_TC2-COD(2001)0252
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 17 december 2003 met het oog op de aanneming van Verordening .../2003/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau

253

BIJLAGE
GENEESMIDDELEN WAARVOOR DE GEMEENSCHAP EEN VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN MOET VERLENEN

297

P5_TA(2003)0577
Geneesmiddelen voor menselijk gebruik ***II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik (10950/3/2003 — C5-0464/2003 — 2001/0253(COD))

298

P5_TC2-COD(2001)0253
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 17 december 2003 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2004/.../EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik

299

P5_TA(2003)0578
Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik ***II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (10951/3/2003 — C5-0465/2003 — 2001/0254(COD))

335

P5_TC2-COD(2001)0254
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 17 december 2003 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2004/.../EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

335

P5_TA(2003)0579
Traditionele kruidengeneesmiddelen ***II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging, wat traditionele kruidengeneesmiddelen betreft, van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik (12754/1/2003 — C5-0519/2003 — 2002/0008(COD))

375

P5_TC2-COD(2002)0008
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 17 december 2003 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2004/.../EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging, wat traditionele kruidengeneesmiddelen betreft, van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik

376

P5_TA(2003)0580
Meetinstrumenten ***II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende meetinstrumenten (9681/4/2003 — C5-0417/2003 — 2000/0233(COD))

384

P5_TC2-COD(2000)0233
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 17 december 2003 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2004/.../EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende meetinstrumenten

384

BIJLAGE I
ESSENTIËLE EISEN

399

BIJLAGE A
OP INTERNE PRODUCTIECONTROLE GEBASEERDE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

406

BIJLAGE A1
OP INTERNE PRODUCTIECONTROLE PLUS PRODUCTCONTROLE DOOR EEN AANGEMELDE INSTANTIE GEBASEERDE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

407

BIJLAGE B
TYPEONDERZOEK

408

BIJLAGE C
OP INTERNE FABRICAGECONTROLE GEBASEERDE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING MET HET TYPE

411

BIJLAGE C1
OP INTERNE FABRICAGECONTROLE PLUS PRODUCTCONTROLE DOOR EEN AANGEMELDE INSTANTIE GEBASEERDE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING MET HET TYPE

411

BIJLAGE D
OP KWALITEITSBORGING VAN HET PRODUCTIEPROCES GEBASEERDE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING MET HET TYPE

412

BIJLAGE D1
OP KWALITEITSBORGING VAN HET PRODUCTIEPROCES GEBASEERDE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

415

BIJLAGE E
OP KWALITEITSBORGING VAN DE EINDPRODUCTCONTROLE EN BEPROEVING GEBASEERDE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING MET HET TYPE

418

BIJLAGE E1
OP KWALITEITSBORGING VAN DE EINDPRODUCTCONTROLE EN BEPROEVING GEBASEERDE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

420

BIJLAGE F
OP PRODUCTKEURING GEBASEERDE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING MET HET TYPE

423

BIJLAGE F1
OP PRODUCTKEURING GEBASEERDE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

425

BIJLAGE G
OP EENHEIDSKEURING GEBASEERDE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

427

BIJLAGE H
OP VOLLEDIGE KWALITEITSBORGING GEBASEERDE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

428

BIJLAGE H1
OP VOLLEDIGE KWALITEITSBORGING PLUS ONTWERP-ONDERZOEK GEBASEERDE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

431

BIJLAGE MI-001
WATERMETERS

435

BIJLAGE MI-002
GASMETERS EN VOLUMEHERLEIDINGSINSTRUMENTEN

438

BIJLAGE MI-003
KILOWATTUURMETERS

443

BIJLAGE MI-004
WARMTEMETERS

448

BIJLAGE MI-005
MEETINSTALLATIES VOOR DE CONTINUE EN DYNAMISCHE METING VAN HOEVEELHEDEN ANDERE VLOEISTOFFEN DAN WATER

451

BIJLAGE MI-006
AUTOMATISCHE WEEGINSTRUMENTEN

459

BIJLAGE MI-007
TAXAMETERS

471

BIJLAGE MI-008
STOFFELIJKE MATEN

475

BIJLAGE MI-009
DIMENSIONALE MEETINSTRUMENTEN

479

BIJLAGE MI-010
UITLAATGASANALYSATOREN

482

P5_TA(2003)0581
Bevestiging van zitplaatsen en hoofdsteunen in motorvoertuigen ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 74/408/EEG van de Raad inzake motorvoertuigen, met betrekking tot de zitplaatsen en de bevestiging en hoofdsteunen daarvan in motorvoertuigen (COM(2003) 361 — C5-0283/2003 — 2003/0128(COD))

486

P5_TC1-COD(2003)0128
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 17 december 2003 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2004/.../EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 74/408/EEG van de Raad inzake motorvoertuigen, met betrekking tot de zitplaatsen en de bevestiging en hoofdsteunen daarvan in motorvoertuigen

487

P5_TA(2003)0582
Veiligheidsgordels en bevestigingssystemen in motorvoertuigen ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/541/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake veiligheidsgordels en bevestigingssystemen in motorvoertuigen (COM(2003) 363 — C5-0282/2003 — 2003/0130(COD))

490

P5_TC1-COD(2003)0130
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 17 december 2003 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2004/.../EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/541/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende veiligheidsgordels en bevestigingssystemen van motorvoertuigen

491

P5_TA(2003)0583
Bevestigingspunten voor veiligheidsgordels van motorvoertuigen ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 76/115/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende bevestigingspunten voor veiligheidsgordels van motorvoertuigen (COM(2003) 362 — C5-0286/2003 — 2003/0136(COD))

496

P5_TC1-COD(2003)0136
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 17 december 2003 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2004/.../EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 76/115/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende bevestigingspunten voor veiligheidsgordels van motorvoertuigen

496

P5_TA(2003)0584
Eigenaarschap van goederen en vrij verkeer
Resolutie van het Europees Parlement over een juridisch kader voor het vrije verkeer binnen de interne markt van goederen waarvan het eigenaarschap waarschijnlijk wordt aangevochten (2002/2114(INI))

500

P5_TA(2003)0585
Wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2004
Resolutie van het Europees Parlement over het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2004

502

P5_TA(2003)0586
Ivoorkust
Resolutie van het Europees Parlement over de rol van de Europese Unie bij conflictpreventie in Afrika en met name de tenuitvoerlegging van de overeenkomst van Linas-Marcoussis in Ivoorkust

509

 

Donderdag, 18 december 2003

2004/C 091E/4

NOTULEN

512

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Ingekomen stukken

Kredietoverschrijvingen

Van de Raad ontvangen verdragsteksten

Gevolgen van verschillen in behandeling van MS-patiënten (debat)

Wereldtop over de Informatiemaatschappij (eerste fase: Genève, 10/12 december 2003) (debat)

STEMMINGEN

Verbod op de handel in bont van katten en honden (artikel 51 van het Reglement)

Flexibiliteitsinstrument voor herstel en wederopbouw in Irak (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming)

Algemene begroting, als gewijzigd door de Raad (stemming)

Ontwerp van algemene begroting (2004), gewijzigd door de Raad (alle afdelingen)/ Nota's van wijzigingen nrs. 1, 2 en 3/2004 (stemming)

Toekomstige budgettaire behoeften voor externe acties (stemming)

Vrachtwagens in transito door Oostenrijk: overgangspuntensysteem voor 2004 ***III (stemming)

Compensatie en bijstand aan luchtreizigers ***III (stemming)

Warmtekrachtkoppeling ***II (stemming)

Top van staatshoofden en regeringsleiders over de IGC (Brussel, 12/13 december 2003) (stemming)

Elektronische tolheffingssystemen ***I (stemming)

Gedecentraliseerde samenwerking (2004-2006) ***I (stemming)

Gelijkheid van mannen en vrouwen in het kader van de ontwikkelingssamenwerking ***I (stemming)

Visserijovereenkomst EG/Ivoorkust * (stemming)

Bijeenkomst van de Europese Raad (Brussel, 12/13 december 2003) (stemming)

Opheffing van het embargo opgelegd door de Unie op verkoop van wapens aan China (stemming)

Genetisch gemodificeerde teelten en conventionele en biologische teelten (stemming)

Gevolgen van verschillen in behandeling van MS-patiënten (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag

EINDE VAN DE STEMMINGEN

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Verzoek om toepassing van de urgentieprocedure (artikel 112 van het Reglement)

Natuurrampen in het zuiden van Frankrijk en de regio's Languedoc-Roussillon en Provence Alpes-Côte d'Azur (verklaring gevolgd door een debat)

DEBAT OVER GEVALLEN VAN SCHENDING VAN DE MENSENRECHTEN, DE DEMOCRATIE EN DE RECHTSSTAAT

Georgië (debat)

Doodstraf in de Filippijnen (debat)

Moldavië (debat)

EINDE VAN HET DEBAT OVER SCHENDINGEN VAN DE MENSENRECHTEN, DE DEMOCRATIE EN DE RECHTSSTAAT

STEMMINGEN

Georgië (stemming)

Doodstraf in de Filippijnen (stemming)

Moldavië (stemming)

EINDE VAN DE STEMMINGEN

Samenstelling commissies en fracties

Machtiging tot het opstellen van initiatiefverslagen — Samenwerking tussen commissies — Intrekking van een verslag waarvoor de Conferentie van voorzitters reeds toestemming had verleend

In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 51 van het Reglement)

Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Rooster van de volgende vergaderingen

Onderbreking van de zitting

PRESENTIELIJST

537

BIJLAGE 1

538

BIJLAGE II

564

AANGENOMEN TEKSTEN

606

P5_TA(2003)0587
Flexibiliteitsinstrument voor herstel en wederopbouw in Irak
Resolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over het gebruik van het flexibiliteitsinstrument voor herstel en wederopbouw in Irak overeenkomstig punt 24 van het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 (COM(2003) 576 — C5-0455/2003 — 2003/0225(ACI))

606

BIJLAGE
BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

607

P5_TA(2003)0588
Algemene begroting van de EU 2004 (alle afdelingen)
Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2004, zoals gewijzigd door de Raad (alle afdelingen) (11357/2003 — C5-0600/2003 — 2003/2001(BUD) — 2003/2002(BUD)) en de nota's van wijzigingen nr. 1/2004 (14837/2003 — C5-0570/2003), 2/2004 (14838/2003 — C5-0571/2003) en 3/2004 (14839/2003 — C5-0572/2003) op het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2004

608

BIJLAGE

614

P5_TA(2003)0589
Toekomstige budgettaire behoeften voor externe acties
Resolutie van het Europees Parlement over de toekomstige budgettaire behoeften voor externe acties (2003/2037(INI))

620

P5_TA(2003)0590
Vrachtwagens in transito door Oostenrijk: overgangspuntensysteem voor 2004 ***III
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een overgangspuntensysteem voor vrachtwagens in transito door Oostenrijk voor het jaar 2004 in het kader van een duurzaam vervoersbeleid (PE-CONS 3689/1/2003 — C5-0562/2003 — 2001/0310(COD))

626

P5_TA(2003)0591
Compensatie en bijstand aan luchtreizigers ***III
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor compensatie en bijstand aan luchtreizigers in geval van instapweigering en bij annulering of langdurige vertraging van vluchten, en intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91 (PE-CONS 3676/2003 — C5-0518/2003 — 2001/0305(COD))

627

P5_TA(2003)0592
Warmtekrachtkoppeling binnen de interne energiemarkt ***II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling op basis van de vraag naar nuttige warmte binnen de interne energiemarkt en tot wijziging van Richtlijn 92/42/EEG (10345/2/2003 — C5-0444/2003 — 2002/0185(COD))

628

P5_TC2-COD(2002)0185
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 18 december 2003 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2004/.../EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bevordering van warmtekrachtkoppeling op basis van de vraag naar nuttige warmte binnen de interne energiemarkt en tot wijziging van Richtlijn 92/42/EEG

629

BIJLAGE I
Technologieën voor warmtekrachtkoppeling waarop de richtlijn betrekking heeft

642

BIJLAGE II
Berekening van elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling

643

BIJLAGE III
Methodologie voor de bepaling van het rendement van het warmtekrachtkoppelingsproces

644

BIJLAGE IV
Criteria voor de analyse van het nationale potentieel voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling

647

P5_TA(2003)0593
Resultaat van de Intergouvernementele Conferentie (IGC)
Resolutie van het Europees Parlement over het resultaat van de Intergouvernementele Conferentie (IGC)

647

P5_TA(2003)0594
Elektronische tolheffingssystemen ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de algemene invoering en de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer in de Gemeenschap (COM(2003) 132 — C5-0190/2003 — 2003/0081(COD))

649

P5_TC1-COD(2003)0081
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 18 december 2003 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2004/.../EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer in de Gemeenschap

649

P5_TA(2003)0595
Gedecentraliseerde samenwerking ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot verlenging en wijziging van Verordening (EG) nr. 1659/98 van de Raad betreffende gedecentraliseerde samenwerking (COM(2003) 413 — C5-0319/2003 — 2003/0156(COD))

657

P5_TC1-COD(2003)0156
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 18 december 2003 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2004 van het Europees Parlement en de Raad tot verlenging en wijziging van Verordening (EG) nr. 1659/98 van de Raad betreffende gedecentraliseerde samenwerking

658

P5_TA(2003)0596
Gelijkheid van mannen en vrouwen in het kader van de ontwikkelingssamenwerking ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bevordering van de gelijkheid van mannen en vrouwen in het kader van de ontwikkelingssamenwerking (COM(2003) 465 — C5-0367/2003 — 2003/0176(COD))

661

P5_TC1-COD(2003)0176
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 18 december 2003 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bevordering van de gelijkheid van mannen en vrouwen in het kader van de ontwikkelingssamenwerking

662

P5_TA(2003)0597
Visserijovereenkomst EG/Ivoorkust *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging, voor de periode van 1 juli 2003 tot en met 30 juni 2004, van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Ivoorkust inzake de visserij voor de kust van Ivoorkust (COM(2003) 556 — C5-0458/2003 — 2003/0219(CNS))

670

P5_TA(2003)0598
De Europese Raad
Resolutie van het Europees Parlement over de resultaten van de Europese Raad van Brussel op 12 en 13 december 2003

672

P5_TA(2003)0599
Wapenleveranties aan China
Resolutie van het Europees Parlement over wapenleveranties aan China

679

P5_TA(2003)0600
Genetisch gemodificeerde gewassen
Resolutie van het Europees Parlement over de co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele en biologische landbouw (2003/2098(INI))

680

P5_TA(2003)0601
Gevolgen van verschillen in behandeling van MS-patiënten
Resolutie van het Europees Parlement over verzoekschrift nr. 842/2001 over de gevolgen van verschillen in behandeling van MS-patiënten in de Europese Unie (2003/2173(INI))

683

P5_TA(2003)0602
Georgië
Resolutie van het Europees Parlement over Georgië

688

P5_TA(2003)0603
Filippijnen
Resolutie van het Europees Parlement over de doodstraf in de Filippijnen

691

P5_TA(2003)0604
Moldavië
Resolutie van het Europees Parlement over Moldavië

692

P5_TA(2003)0605
Verbod op de handel in bont van katten en honden
Verklaring van het Europees Parlement over een verbod op de handel in bont van katten en honden

695


NL

 

Top