EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Verkeersveiligheid: beleidsoriëntaties inzake de verkeersveiligheid 2011-20

Verkeersveiligheid: beleidsoriëntaties inzake de verkeersveiligheid 2011-20

SAMENVATTING VAN:

Mededeling van de Europese Commissie (COM(2010) 389 final) – naar een Europese verkeersveiligheidsruimte 2011-2020

WAT DOET DEZE MEDEDELING VAN DE EUROPESE COMMISSIE?

Hoewel er in de Europese Unie (EU) gedurende het derde Europese actieprogramma voor verkeersveiligheid (EAVV), dat liep van 2003 tot 2010, vooruitgang is geboekt op het gebied van de verkeersveiligheid, benadrukt de Europese Commissie dat de inspanningen om de verkeersveiligheid te verbeteren nog verder dienen te worden opgevoerd.

KERNPUNTEN

De Europese beleidsoriëntaties inzake de verkeersveiligheid (2011-2020) hebben ten doel te voorzien in een algemeen kader en ambitieuze doelstellingen waarmee sturing aan de nationale en lokale strategieën gegeven kan worden, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel. In dit algemene kader benadrukt de Commissie de noodzaak om:

 • een kader voor samenwerking te scheppen dat is gebaseerd op de uitwisseling van beste praktijken in de hele EU;
 • een strategie inzake letsels en eerste hulp bij ongevallen op te stellen als antwoord op de behoefte om het aantal verkeersslachtoffers te verlagen;
 • de veiligheid van kwetsbare weggebruikers te verbeteren.

Beginselen en doelstelling

De Commissie stelt drie belangrijke beginselen vast:

 • streven naar de hoogste verkeersveiligheidsnormen in Europa – door EU-burgers aan te moedigen op de Europese wegen als eerste verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen veiligheid en die van anderen, en door toespitsing op de veiligheid van de kwetsbare weggebruikers;
 • een geïntegreerde aanpak voor verkeersveiligheid – door rekening te houden en integratie na te streven met andere beleidsterreinen van de EU, zoals energie, milieu, onderwijs, innovatie en technologie, en justitie.
 • subsidiariteit, evenredigheid en gedeelde verantwoordelijkheid – via het concept van gedeelde verantwoordelijkheid, aangegane verbintenissen en concrete acties op alle niveaus, van EU-landen en de autoriteiten daarvan tot regionale en lokale instanties.

Als voortzetting van het EAVV voor de periode 2003-2010 stelt de Commissie voor het streefcijfer van halvering van het totale aantal verkeersdoden in de EU tussen 2010 en 2020 te handhaven. Op deze manier wordt blijk gegeven van de duidelijke betrokkenheid van de EU bij de verkeersveiligheid. Een gemeenschappelijk streefcijfer moet EU-burgers een uniformer niveau van verkeersveiligheid in de hele EU geven. De Commissie moedigt individuele EU-landen aan om bij te dragen aan het bereiken van dit gemeenschappelijke streefcijfer via hun eigen nationale verkeersveiligheidsstrategieën.

Tijdens de van juli tot december 2009 gehouden openbare raadpleging voor deze beleidsoriëntaties werd voorgesteld om een streefcijfer vast te stellen voor de vermindering van het aantal ernstige door verkeersongevallen veroorzaakte letsels. Zodra er een gemeenschappelijke definitie bestaat voor „ernstige letsels”, zal de Commissie een gemeenschappelijk streefcijfer voor „vermindering van het aantal verkeersletsels” opnemen in de Europese beleidsoriëntaties inzake verkeersveiligheid voor de periode tot 2020.

Strategische doelstellingen

De Commissie heeft zeven doelstellingen vastgesteld waarvoor acties zullen worden voorgesteld op zowel EU- als nationaal niveau:

 • verbetering van de scholing en opleiding van de weggebruikers – de kwaliteit van het systeem voor rijbewijzen en opleidingen moet worden verbeterd, met bijzondere aandacht voor jonge bestuurdersDe Commissie zal in samenwerking met EU-landen een gemeenschappelijke verkeersveiligheidsstrategie op het gebied van scholing en opleiding ontwikkelen, waarbij inbegrepen praktijkervaring voorafgaand aan het rijexamen, het rijexamen en scholing na het verkrijgen van het rijbewijs.
 • versterkte handhaving van het verkeersreglement – de Commissie, het Europees Parlement en de Raad zullen samenwerken om een grensoverschrijdende uitwisseling van informatie op het gebied van de verkeersveiligheid tot stand te brengen. De Commissie zal ook werken aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke strategie voor de handhaving van de verkeersveiligheidDeze zal bestaan uit handhavingscampagnes, nationale handhavingsdoelstellingen en voertuigtechnologie ter ondersteuning van handhavingsmaatregelen, met inbegrip van de mogelijkheid om snelheidsbegrenzers in bestelwagens en in bepaalde voertuigen ook alcoholslots te installeren.
 • veiligere wegeninfrastructuur – de Commissie zal erop toezien dat EU-middelen alleen worden toegekend aan infrastructuur die in overeenstemming is met de veiligheidseisen van de EU. De Commissie zal ook bevorderen dat de relevante beginselen voor het beheer van de veiligheid op de landelijke wegen van de EU-landen worden toegepast, met name door de uitwisseling van beste praktijken.
 • veiligere voertuigen – naast de voortzetting van het stimuleren van de verbetering van de veiligheid van voertuigen zal de Commissie ook acties evalueren en voorstellen op het gebied van de harmonisering en geleidelijke versterking van EU-wetgeving over de technische controle van motorvoertuigen en de technische controle langs de weg;
 • bevordering van het gebruik van moderne technologieën om de verkeersveiligheid te verbeteren – de Commissie zet de bevordering voort van het gebruik van intelligente vervoerssystemen voor de verbetering van de verkeersveiligheid. De doeltreffendheid en de snelheid van hulp bij ongevallen zal worden verbeterd door de invoering van een pan-Europees nummer voor noodoproepen vanuit het voertuig zelf, „eCall”;
 • verbetering van de noodinterventie- en revalidatiediensten – de Commissie zal een globale actiestrategie voor verkeersletsel en eerste hulp voorstellen. In het bijzonder zal de Commissie de middelen onderzoeken om de doeltreffendheid van noodinterventie en revalidatie te verbeteren om de gevolgen van verkeersongelukken te verminderen.
 • bescherming van kwetsbare weggebruikers – de Commissie zal werken aan de verhoging van de veiligheid van motorrijders, zich daarbij zowel op het gedrag als op de veiligheid van voertuigen en infrastructuur richtend. De Commissie zal ook de totstandbrenging stimuleren van aangepaste infrastructuur voor de verhoging van de veiligheid van fietsers en andere kwetsbare weggebruikers.

Tenuitvoerlegging van de Europese beleidsoriëntaties inzake verkeersveiligheid voor de periode 2011-2020

Open samenwerking tussen EU-landen en de Commissie maakt de tenuitvoerlegging van het verkeersveiligheidsbeleid van de EU gemakkelijker. Parallel hieraan hebben EU-landen ook nationale verkeersveiligheidsplannen die specifieke nationale doelstellingen bevatten die passen bij hun specifieke situatie.

De Commissie zal de verbetering nastreven van de bestaande instrumenten voor gegevensverzameling en -analyse, zoals CARE, de database van de EU voor verkeersongevallen, opgezet overeenkomstig Beschikking 93/704/EG van de Raad, en het Europees Observatorium voor de verkeersveiligheid (ERSO), dat gegevens en kennis over verkeersveiligheid op Europees niveau publiek beschikbaar stelt op het internet.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie de website van de Europese Commissie over verkeersveiligheid.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's – Naar een Europese verkeersveiligheidsruimte - Strategische beleidsoriëntaties inzake de verkeersveiligheid voor de periode 2011-2020 (COM(2010) 389 final van 20.7.2010)

Laatste bijwerking 09.05.2016

Top