EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Gezondheidszorg in andere EU-landen — rechten van patiënten

Gezondheidszorg in andere EU-landen — rechten van patiënten

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2011/24/EU betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

 • In deze richtlijn staan de voorwaarden waaronder een patiënt naar een ander EU-land mag reizen voor veilige en hoogwaardige medische zorg en de kosten terugbetaald krijgt van zijn eigen ziektekostenregeling.
 • Ook wordt samenwerking tussen nationale gezondheidszorgstelsels gestimuleerd.

KERNPUNTEN

 • Het EU-land dat de behandeling levert, moet ervoor zorgen dat:
  • alle benodigde informatie beschikbaar is waarmee patiënten met kennis van zaken beslissingen kunnen nemen,
  • er transparante klachtenprocedures bestaan,
  • er een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een gelijkwaardige waarborg is,
  • de privacy van persoonsgegevens wordt gerespecteerd,
  • patiënten toegang hebben tot een schriftelijk of elektronisch dossier over de behandeling die zij hebben ontvangen,
  • de prijzen voor de gezondheidszorg hetzelfde zijn als voor patiënten uit eigen land.
 • Het EU-land waar de patiënt is verzekerd, moet ervoor zorgen dat:
  • de kosten voor de geleverde gezondheidszorg worden vergoed,
  • er informatie over rechten van patiënten en aanspraken beschikbaar is,
  • patiënten toegang hebben tot eventueel noodzakelijke medische vervolgbehandeling,
  • patiënten toegang hebben tot hun medisch dossier.
 • Er zijn nationale contactpunten om informatie te verstrekken en overleg te plegen met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars.
 • Zorgverleners geven patiënten onder andere de volgende informatie:
  • mogelijke behandelingen,
  • beschikbaarheid,
  • de kwaliteit en de veiligheid van de gezondheidszorg die zij verlenen,
  • prijzen,
  • vergunnings- of registratiestatus.
 • Het eigen land van de patiënt moet de kosten van de behandeling vergoeden volgens de schaal die in eigen land wordt toepast. Ook kan een EU-land besluiten de reis- en verblijfkosten te vergoeden.
 • Patiënten mogen voorafgaande toestemming van hun eigen land verlangen voordat ze voor behandeling naar het buitenland gaan. Dit kan noodzakelijk zijn als de medische zorg ten minste één nacht in het ziekenhuis en/of zeer gespecialiseerde zorg en kostenintensieve medische infrastructuur vereist, of een bijzonder risico voor de patiënt of de bevolking inhoudt.
 • Nationale autoriteiten kunnen de voorafgaande toestemming weigeren indien de noodzakelijke zorg binnen een termijn die medisch verantwoord is, door henzelf kan worden verleend.
 • Verzoeken om medische behandeling in een ander EU-land moeten binnen een redelijke termijn worden verwerkt.
 • Recepten die in het ene EU-land zijn uitgegeven, zijn ook geldig in een ander EU-land.
 • Nationale gezondheidsautoriteiten moeten met elkaar samenwerken bij de tenuitvoerlegging van de wetgeving en de ontwikkeling van Europese referentienetwerken van zorgaanbieders en expertisecentra.
 • De samenwerking gaat ook over de aanpak van zeldzame ziekten, de ontwikkeling van e-gezondheid en de beoordeling van nieuwe gezondheidstechnologie.
 • De wetgeving is niet van toepassing op langdurige zorg, toegang tot en toewijzing van organen of vaccinaties.
 • De richtlijn heef geen invloed op hoe EU-landen hun nationale gezondheidsstelsels voor hun eigen burgers inrichten en financieren.
 • De Europese Commissie stelt om de drie jaar een verslag op over de manier waarop het systeem werkt en hoe de werking van de richtlijn uitpakt. Het eerste verslag werd in september 2015 goedgekeurd.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Het verdrag is op 24 april 2011 in werking getreden. EU-landen moesten de richtlijn voor 25 oktober 2013 omzetten naar hun nationale wetgeving.

ACHTERGROND

De reden waarom de regels voor grensoverschrijdende gezondheidszorg moesten worden verduidelijkt, is dat zij waren ontwikkeld op basis van individuele arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie over een periode van meer dan tien jaar. De richtlijn dient vooral ter verduidelijking van de rechten op gezondheidszorg die zijn voortgekomen uit arresten van het Hof op basis van artikel 56 van Verdrag inzake de werking van de Europese Unie en om ervoor te zorgen dat deze rechten in de praktijk kunnen worden gebruikt. Deze richtlijn moet de relatie verduidelijken tussen de regels inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg en het bestaande kader voorzien in Richtlijn (EG) 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels.

Wetgeving over zorg in het buitenland

Mededeling van de Commissie Richtsnoeren voor EU-noodhulp voor grensoverschrijdende samenwerking in de gezondheidszorg met betrekking tot de COVID-19-crisis

Aanbeveling (EU) 2020/518 van de Commissie van 8 april 2020 over een gemeenschappelijke toolbox voor het gebruik van technologie en gegevens om de Covid-19-crisis te bestrijden en te boven te komen, met name wat mobiele applicaties en het gebruik van geanonimiseerde mobiliteitsgegevens betreft

BESLUIT

Richtlijn 2011/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg (PB L 88, 4.4.2011, blz. 45-65)

De achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2011/24/EEG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Uitvoeringsrichtlijn 2012/52/EU van de Commissie van donderdag 20 december 2012 tot vaststelling van maatregelen om de erkenning van in een andere lidstaat verstrekte medische recepten te vergemakkelijken (PB L 356 van 22.12.2012, blz. 68-70)

Verslag van de Europese Commissie aan het Europees Parlement en de Raad: Verslag van de Commissie over de werking van Richtlijn 2011/24/EU betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg (COM(2015) 421 final van 4.9.2015)

2014/286/EU: Gedelegeerd Besluit van de Commissie van 10 maart 2014 tot vaststelling van de criteria en voorwaarden waaraan Europese referentienetwerken en zorgaanbieders die zich bij een Europees referentienetwerk willen aansluiten, moeten voldoen (PB L 147 van 17.5.2014, blz. 71-78)

2014/287/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 10 maart 2014 tot vaststelling van de criteria voor de oprichting en evaluatie van Europese referentienetwerken en de leden daarvan en voor de bevordering van de uitwisseling van informatie en expertise in verband met de oprichting en evaluatie van dergelijke netwerken (PB L 147 van 17.5.2014, blz. 79-87)

2011/890/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 22 december 2011 tot vaststelling van de voorschriften voor de oprichting, het beheer en de werking van het netwerk van nationale verantwoordelijke autoriteiten inzake e-gezondheid (PB L 344 van 28.12.2011, blz. 48-50)

2013/329/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 26 juni 2013 betreffende de voorschriften voor de oprichting, het beheer en de transparante werking van het netwerk van nationale autoriteiten of instanties die verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van gezondheidstechnologie (PB L 175 van 27.6.2013, blz. 71-72)

Laatste bijwerking 28.05.2020

Top