EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Programma voor het radiospectrumbeleid

Het Europese radiospectrumbeleid is bedoeld om het functioneren van de interne markt in verschillende gebieden van het Europese beleid betreffende het gebruik van het radiospectrum te verzekeren en om te zorgen dat de EU haar gebruik van deze eindige hulpbron op een gecoördineerde manier optimaliseert.

BESLUIT

Besluit nr. 243/2012/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot vaststelling van een meerjarenprogramma voor het radiospectrumbeleid.

SAMENVATTING

In het Europese vijfjarenprogramma voor het radiospectrumbeleid wordt de strategische planning en harmonisatie van het gebruik van spectrum bepaald voor terreinen van de Europese interne markt waarbij het gebruik van spectrum is betrokken, zoals de beleidsterreinen elektronische communicatie, onderzoek en ruimtevaart, vervoer, energie en audiovisuele aangelegenheden, aangezien toegang tot het spectrum essentieel is voor allerlei activiteiten, van draadloze communicatie, televisie- en radio-uitzendingen, en korteafstandsapparatuur tot toepassingen voor vervoer, openbare veiligheid en ruimtevaart.

De doelstellingen van het programma voor radiospectrumbeleid zijn:

 • voldoende spectrum beschikbaar maken om tegemoet te komen aan de stijgende behoefte, in het bijzonder 1 200 MHz voor draadloze communicatie;
 • de flexibiliteit optimaliseren inzake het gebruik van het spectrum;
 • het efficiënte gebruik van het spectrum verbeteren;
 • de concurrentie tussen aanbieders van diensten voor elektronische communicatie bevorderen;
 • de interne markt harmoniseren en transnationale diensten ontwikkelen;
 • interferenties of storingen vermijden;
 • de gezondheid van de mens beschermen.

De lidstaten moeten:

 • tegen 1 januari 2013 toewijzings- en machtigingsmaatregelen nemen die geschikt zijn voor de ontwikkeling van breedbanddiensten;
 • het collectieve gebruik en het gedeelde gebruik van het spectrum stimuleren;
 • samenwerken om geharmoniseerde normen te ontwikkelen voor radioapparatuur en terminals;
 • selectievoorwaarden en -procedures aannemen waarmee investeringen en het efficiënte gebruik van het spectrum worden bevorderd.

De Europese Commissie ontwikkelt momenteel beste praktijken voor machtigingsvoorwaarden en -procedures voor spectrumbanden ter voorkoming van een al te grote versnippering van de interne markt.

Om eerlijke concurrentie te garanderen, mogen de lidstaten maatregelen nemen zoals:

 • het beperken van de hoeveelheid spectrum waarvoor aan economische exploitanten gebruiksrechten worden toegekend;
 • het voorbehouden van spectrum voor nieuwe marktdeelnemers;
 • het beperken van de toekenning van nieuwe spectrumgebruiksrechten in bepaalde banden om te vermijden dat operatoren te veel spectrum verzamelen en de concurrentie verstoren;
 • het verbieden van de overdracht van spectrumgebruiksrechten;
 • het wijzigen van de bestaande rechten van bepaalde operatoren in geval van een buitensporige opstapeling van spectrumgebruiksrechten, conform artikel 14 van Richtlijn 2002/20/EG.

De lidstaten moeten voldoende spectrum toewijzen om te zorgen dat alle Europese burgers tegen 2020 toegang hebben tot breedband.

Tegen 1 januari 2013 moesten de lidstaten het gebruik van geharmoniseerde banden machtigen om te zorgen dat consumenten gemakkelijk toegang krijgen tot draadloze breedbanddiensten, waaronder de 800 MHz-band (de digitale kloof). Ze moeten ook het verhandelen van spectrumgebruiksrechten in deze geharmoniseerde banden toestaan.

De Commissie is momenteel samen met de lidstaten bezig aan het opstellen van een inventaris van bestaande en toekomstige behoeften voor gebruik van spectrum van 400 MHz tot 6 GHz.

De EU neemt, conform de regels van het Verdrag, deel aan internationale onderhandelingen over spectrumaangelegenheden om haar belangen te verdedigen. In de internationale onderhandelingen moeten de lidstaten ook zorgen dat het spectrum dat vereist is voor de ontwikkeling van EU-beleid, beschikbaar is. De EU kan de lidstaten helpen om spectrumcoördinatieproblemen met landen buiten de EU op te lossen.

REFERENTIE

Wet

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Besluit nr. 243/2012/EU

10.4.2012

1.7.2015, tenzij anders opgegeven

PB L 81 van 21.3.2012

Laatste wijziging: 14.02.2014

Top