EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Een digitale agenda voor Europa

De digitale agenda van de Europese Commissie is één van de zeven pijlers van de strategie Europa 2020 die bepaalde groeidoelstellingen voor de Europese Unie (EU) tegen 2020 vooropstelt. Deze digitale agenda stelt voor om het potentieel van de informatie- en communicatietechnologieën (ICT) beter te benutten om innovatie, economische groei en vooruitgang te stimuleren.

BESLUIT

Mededeling van 19 mei 2010 van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, getiteld „Een digitale agenda voor Europa” [COM(2010) 245 def. – Niet bekendgemaakt in het publicatieblad].

SAMENVATTING

De Europese Commissie heeft een digitale agenda voorgesteld met als hoofddoel het ontwikkelen van een digitale eengemaakte markt om Europa klaar te stomen voor slimme, duurzame en inclusieve groei.

Welke zijn de obstakels voor de digitale agenda?

  • de versnippering van de digitale markten;
  • het gebrek aan interoperabiliteit;
  • de toenemende cybercriminaliteit en het gevaar van een tekort aan vertrouwen in netwerken;
  • het gebrek aan investeringen in netwerken;
  • de ontoereikendheid van de geleverde inspanningen op het vlak van onderzoek en innovatie;
  • het gebrek aan digitale geletterdheid en digitale vaardigheden;
  • en de gemiste kansen op het gebied van de aanpak van maatschappelijke problemen.

Welke acties moeten er ondernomen worden in het kader van de digitale agenda?

Realisatie van een digitale eengemaakte markt

De Commissie verbindt zich er enerzijds toe om de wettelijke toegang tot inhoud te openen door de vereffening en het beheer van auteursrechten en de grensoverschrijdende licentieverlening te vereenvoudigen. Ze zal hiertoe een kaderrichtlijn inzake het collectieve beheer van rechten alsook een richtlijn over verweesde werken voorstellen. Anderzijds zal ze de richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie herzien.

Om elektronische betalingen en e-facturering te bevorderen, moet de Commissie de eengemaakte eurobetalingsruimte (Single Euro Payment Area – SEPA) voltooien en de richtlijn inzake e-handtekeningen herzien om voor beveiligde e-authentificatiesystemen te zorgen.

De Europese online markt heeft te kampen met een gebrek aan vertrouwen bij de gebruikers met betrekking tot de veiligheid van betalingen of de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Commissie overweegt een herziening van het reglementaire kader van de EU inzake gegevensbescherming. Verder is ze van plan een code bekend te maken, waarin de bestaande rechten van de digitale gebruiker duidelijk en vlot toegankelijk zijn opgenomen. Deze code zal eveneens betrekking hebben op het contractrecht en de online geschillenbeslechting op het niveau van de EU. De Commissie zal ook de invoering van een EU-wijd online betrouwbaarheidskeurmerk overwegen om de veiligheid van de consument te verzekeren.

De telecomdiensten moeten eengemaakt worden en er moet voor een harmonisatie van de diensten en frequentiebanden gezorgd worden.

Verbetering van de interoperabiliteit en de normen

De EU moet de interoperabiliteit tussen apparatuur, toepassingen, databestanden, diensten en netwerken verbeteren. Hiertoe is het van primordiaal belang dat de Commissie de herziening van haar normalisatiebeleid voortzet. Daarnaast dient ze richtsnoeren na te streven, die zijn aangepast aan de intellectuele eigendomsrechten.

Versterking van het online vertrouwen en de online beveiliging

Europa moet haar beleid met betrekking tot de bestrijding van cybercriminaliteit , online kinderpornografie , het schenden van de persoonlijke levenssfeer en het misbruik van persoonsgegevens verscherpen. De Commissie zal maatregelen voorstellen in verband met de beveiliging van netwerken en informatie en de strijd tegen cyberaanvallen.

Tegelijkertijd dienen de lidstaten maatregelen te treffen om op nationaal niveau een efficiënt netwerk op te zetten en over te gaan tot simulaties van cyberaanvallen op grote schaal. Nationale signaleringsplatformen zouden afgestemd moeten zijn op het signaleringsplatform voor cybercriminaliteit van Europol.

Bevordering van een snelle en ultrasnelle toegang tot het internet voor iedereen

Europa moet kunnen vertrouwen op een voor iedereen toegankelijk en goedkoop snel en ultrasnel internet. In die optiek dient de EU toegangsnetwerken van de volgende generatie (NGA – next generation acces) op te zetten. De Commissie is van plan gebruik te maken van de Europese fondsen (met name het EFRO of het ELFPO) om investeringen in breedband te financieren. Verder zal de Commissie haar beleid met betrekking tot het radiospectrum versterken.

Investeringen in onderzoek en innovatie

Europa moet veel meer investeren in onderzoek en ontwikkeling op het vlak van ICT. In vergelijking met haar belangrijkste handelspartners doet Europa dat op dit ogenblijk namelijk nog steeds onvoldoende. Daarom is de Commissie vast van plan om meer particuliere investeringen aan te trekken en de publieke uitgaven voor ICT-ontwikkeling te verdubbelen.

Verbetering van de digitale geletterdheid, de digitale vaardigheden en de digitale inclusie

Hoewel het internet deel uitmaakt van het dagelijkse leven van tal van Europese burgers, blijven bepaalde categorieën van de bevolking nog steeds verstoken van de nodige mediageletterdheid in de digitale omgeving. Bovendien ondervindt de EU hinder van een tekort aan ICT-deskundigen.

Om het werken in de ICT-sector te promoten, stelt de Commissie voor om voorrang te verlenen aan digitale competenties en mediageletterdheid in het kader van het Europees Sociaal Fonds. Verder wil ze ook instrumenten ontwikkelen voor de omschrijving en erkenning van de vaardigheden van ICT-deskundigen en ICT-gebruikers. Het hiermee beoogde doel is een Europees kader in te voeren, dat speciaal werd uitgewerkt voor ICT-professionals.

Om de ongelijke toegang van de Europese burgers tot digitale educatie te verhelpen, moeten de lidstaten de e-toegankelijkheid bevorderen in het kader van met name de toepassing van de richtlijn „Audiovisuele mediadiensten”.

Profiteren van een slim gebruik van de technologie voor de samenleving

De Europese Unie moet het potentieel benutten, dat haar geboden wordt door het gebruik van ICT in de volgende domeinen:

Hoe deze acties uitvoeren?

De uitvoering van voormelde acties zal een constante inzet op het niveau van de EU en de lidstaten (met inbegrip van het regionale niveau) vergen. Dit zal gecoördineerd worden door een groep van commissarissen die er de lidstaten en het Europees Parlement bij zullen moeten betrekken.

Elk jaar zal de vooruitgang bij de uitvoering van de digitale agenda in kaart gebracht worden en dit zal aanleiding geven tot de publicatie van een scorebord en de organisatie van een digitale vergadering.

Context

De financiële crisis van 2008 legde een aantal structurele tekortkomingen van de Europese economie bloot. De door de Europese Commissie in 2010 gelanceerde strategie „Europa 2020” is één van de elementen van het antwoord op deze crisis. Ze legt de doelstellingen op het vlak van werkgelegenheid, productiviteit en sociale cohesie vast. De digitale agenda voor Europa kadert in deze strategie „Europa 2020” en vormt er één van de zeven pijlers van.

Laatste wijziging: 25.06.2010

Top