EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

 • In deze verordening worden volksgezondheidsvoorschriften en veterinairrechtelijke voorschriften voor dierlijke bijproducten* en afgeleide producten* vastgesteld.
 • Deze voorschriften dienen om risico’s voor de volksgezondheid en de diergezondheid te voorkomen en tot een minimum te beperken, en om de veiligheid van de voedsel- en voederketen te waarborgen.

KERNPUNTEN

 • De wetgeving is van toepassing op:
  • dierlijke bijproducten en afgeleide producten, die volgens de wet niet voor menselijke consumptie mogen worden gebruikt;
  • producten van dierlijke oorsprong, die voor menselijke consumptie mogen worden gebruikt, maar in plaats daarvan voor andere doeleinden worden gebruikt;
  • grondstoffen voor de productie van producten van dierlijke oorsprong die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn.
 • Producenten van dierlijke bijproducten en afgeleide producten dienen ervoor te zorgen dat ze van het begin tot het eind van de productieketen aan de wetgeving voldoen.
 • Ze dienen een administratie bij te houden van de producten die ze verzenden, vervoeren of ontvangen, en van de vereiste bijbehorende documentatie.
 • Ze dienen de nationale autoriteiten in te lichten over de producten en locaties die gedurende de productieketen worden gebruikt. De locaties dienen te voldoen aan bepaalde hygiënevoorschriften en moeten formeel worden erkend.
 • EU-landen voeren officiële controles uit om ervoor te zorgen dat producenten dierlijke bijproducten onverwijld verzamelen, identificeren en vervoeren, en deze behandelen, gebruiken of verwijderen overeenkomstig de regels.
 • Afgeleide producten, zoals cosmetische producten, medische hulpmiddelen en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, die voldoen aan andere onderdelen van de EU-wetgeving, mogen te koop worden aangeboden wanneer ze het eind van de productieketen bereiken.
 • Dierlijke bijproducten worden ingedeeld in drie categorieën op basis van het risiconiveau voor de volksgezondheid of de diergezondheid. Aan de hand van deze categorieën wordt bepaald hoe de producten moeten worden verwijderd of nuttig moeten worden toegepast.
 • Voor het gebruik van dierlijke bijproducten en afgeleide producten bestaan beperkingen. Ze mogen bijvoorbeeld niet worden gebruikt om dieren of gekweekte vissen van dezelfde soort te voederen.
 • Bij invoer van beide producten moet worden voldaan aan EU-normen.
 • Er is een verbod op de uitvoer van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die bestemd zijn om te worden verbrand of gestort, of naar landen die geen lid zijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor gebruik in een biogas- of composteerinstallatie.

Wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1069/2009

In 2013 is de wetgeving aangepast om Mayotte als nieuwe ultraperifere regio van de EU tot 1 januari 2021 de tijd te geven om aan de regels te voldoen.

Sommige van de in de verordening gebruikte definities (te weten „doorvoer” en „bevoegde autoriteit”) zijn aangepast aan die in Verordening (EU) 2017/625 (de „verordening officiële controles”), waarin voorschriften staan voor controles in de agro-voedselketen. Verordening (EU) 2017/625 waarborgt ook dat dierlijke bijproducten en afgeleide producten, waarop de wetgeving van de EU inzake officiële controles voorheen niet van toepassing was, nu onder haar toepassingsgebied vallen.

Verordening (EU) 2019/1009, waarin EU-voorschriften inzake meststoffen worden vastgesteld, strekt tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1069/2009 zodat afgeleide producten die geen significante risico’s meer inhouden voor de diergezondheid, als bemestingsproducten kunnen worden toegelaten tot het vrije verkeer op de EU-markt.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 4 maart 2011 van toepassing. De bij Wijzigingsverordening (EU) 2019/1009 ingevoerde wijzigingen zijn van toepassing sinds 15 juli 2019.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

KERNBEGRIPPEN

Dierlijke bijproducten: dode dieren of delen van dieren die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn.
Afgeleide producten: producten die zijn verkregen door het verwerken van dierlijke bijproducten.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten) (PB L 300 van 14.11.2009, blz. 1-33)

De achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 1069/2009 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn (PB L 54 van 26.2.2011, blz. 1-254)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1-142)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 19.03.2020

Top