EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Veilige verwerking van levensmiddelen: gemeenschappelijke normen voor extractiemiddelen

Veilige verwerking van levensmiddelen: gemeenschappelijke normen voor extractiemiddelen

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2009/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het gebruik van extractiemiddelen bij de productie van levensmiddelen en bestanddelen daarvan (Herschikking) (PB L 141 van 6.6.2009, blz. 3-11). Koppeling naar de geconsolideerde versie.

SAMENVATTING

Solventextractie is een methode om een stof van een of meer andere stoffen te scheiden door een oplosmiddel* toe te passen. Deze methode wordt gebruikt in de levensmiddelenindustrie en moet zo worden geregeld dat de volksgezondheid wordt beschermd en de producten die uit de techniek ontstaan vrij in de hele Europese Unie (EU) kunnen worden verkocht.

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Deze richtlijn vervangt vroegere wetgeving en stelt één lijst vast van de extractiemiddelen* die kunnen worden gebruikt bij de bewerking van levensmiddelen, bestanddelen daarvan en grondstoffen overeenkomstig goede productiepraktijken.

KERNPUNTEN

Toegestane extractiemiddelen zijn:

propaan,

butaan,

ethylacetaat,

ethanol,

kooldioxyde,

aceton en

distikstofoxide.

EU-landen mogen het in de handel brengen van levensmiddelen of bestanddelen daarvan niet verbieden, beperken of belemmeren indien deze extractiemiddelen zijn gebruikt overeenkomstig de bepalingen van deze richtlijn.

EU-landen mogen het gebruik van andere stoffen of materialen als extractiemiddel niet toestaan.

Nationale autoriteiten kunnen het gebruik van een toegestaan extractiemiddel tijdelijk schorsen of beperken indien zij gegronde redenen hebben om aan te nemen dat het gebruik ervan in levensmiddelen een gevaar voor de gezondheid van de mens kan opleveren.

Zij moeten de andere EU-landen en de Europese Commissie onverwijld daarvan in kennis stellen, waarna de redenen die tot het besluit hebben geleid, zullen worden onderzocht.

Indien stoffen als extractiemiddel worden gebruikt, moeten gemakkelijk zichtbare, duidelijk leesbare en onuitwisbare vermeldingen zijn aangebracht op de verpakkingen, recipiënten of etiketten. Deze omvatten o.a.:

de verkoopbenaming,

een duidelijke vermelding dat de kwaliteit van de stof het gebruik ervan als extractiemiddel in levensmiddelen of bestanddelen daarvan toelaat en

eventuele bijzondere aanwijzingen voor bewaring.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Vanaf 26 juni 2009.

KERNBEGRIPPEN

* Oplosmiddel: een stof die een component van een levensmiddel oplost.

* Extractiemiddel: een stof die wordt gebruikt tijdens de verwerking van levensmiddelen en die vervolgens wordt verwijderd. Extractiemiddelen kunnen onbedoelde, maar technisch onvermijdelijke residuen of derivaten in de levensmiddelen achterlaten.

Laatste bijwerking 26.10.2015

Top