EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Handelsverkeer van pluimvee en broedeieren in de Europese Unie

Handelsverkeer van pluimvee en broedeieren in de Europese Unie

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2009/158/EG tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

Met de richtlijnen worden eisen op veterinairrechtelijk gebied vastgesteld voor pluimvee en broedeieren wanneer deze tussen landen van de Europese Unie (EU) worden verhandeld of in de EU worden geïmporteerd vanuit een niet-EU-land, om de introductie en verspreiding van infecties onder pluimvee te voorkomen.

KERNPUNTEN

 • De richtlijn is van toepassing op:
  • pluimvee van 72 uur en ouder (waaronder kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en struisvogels) die worden gehouden voor de fokkerij of voor de productie van vlees of van eieren, of om in het wild te worden uitgezet ten behoeve van de jacht;
  • eendagskuikens, gedefinieerd als pluimvee dat nog geen 72 uur oud is en dat nog niet is gevoerd; muskuseenden mogen bij uitzondering wel worden gevoerd;
  • broedeieren.
 • De richtlijn is niet van toepassing op vogels die zijn bestemd voor tentoonstellingen, concoursen en wedstrijden.
 • Levend pluimvee en broedeieren mogen alleen binnen de EU worden verhandeld wanneer zij afkomstig zijn van bedrijven die:
  • voldoen aan de strikte hygiënemaatregelen die in de richtlijn zijn vastgelegd;
  • een goedgekeurd programma voor gezondheidscontrole op ziekten toepassen, inclusief veterinaire inspecties en het melden van vermoedelijke ziekten;
  • een broederijregister bijhouden en dat gedurende ten minste twee jaar bewaren.
 • Het opfokken moet zo veel mogelijk zijn gebaseerd op het „all in/all out” -principe. Er moet voor reiniging en ontsmetting na leegstand worden gezorgd voordat een nieuw koppel wordt ingezet.
 • De eieren moeten ten minste dagelijks worden verzameld en ze moeten zo spoedig mogelijk na het leggen worden gereinigd en ontsmet en in nieuw of schoon en ontsmet verpakkingsmateriaal worden geplaatst. Broederijen moeten zijn gescheiden van opfokvoorzieningen.
 • Broedeieren moeten afkomstig zijn van koppels die meer dan zes weken in goedgekeurde en ontsmette inrichtingen hebben verbleven.
 • Eendagskuikens moeten zijn verkregen uit broedeieren die aan de bovenstaande voorwaarden voldoen, zonder vermoeden van ziekte.
 • Fokpluimvee moet sinds de uitkomst of gedurende ten minste zes weken hebben verbleven in goedgekeurde inrichtingen, moet voldoen aan inentingsvoorschriften en moet in de 48 uur voorafgaand aan de verzending een veterinair onderzoek ondergaan (d.w.z. voordat selectie voor verzending plaatsvindt).
 • Slachtpluimvee en pluimvee dat bestemd is om in het wild te worden uitgezet, moet afkomstig zijn van een pluimveebedrijf waar het sinds de uitkomst of langer dan 21 dagen is gehouden en waarvoor geen veterinairrechtelijke maatregelen van toepassing zijn. Het koppel moet in de vijf dagen (48 uur voor wild) voorafgaand aan de verzending een veterinair onderzoek ondergaan.
 • Op zendingen pluimvee en broedeieren van minder dan twintig eenheden zijn minder strenge vereisten van toepassing.
 • Het vervoer van pluimvee en broedeieren moet voldoen aan specifieke voorwaarden met betrekking tot de gebruikte containers en voertuigen. De zendingen moeten vergezeld gaan van een veterinair certificaat dat is ondertekend door een officiële dierenarts.
 • Pluimvee en broedeieren mogen alleen in de EU worden geïmporteerd uit goedgekeurde landen met veterinairrechtelijke voorschriften die ten minste gelijk zijn aan die in de EU, zoals verplichte melding van aviaire influenza en de ziekte van Newcastle.
 • Om ervoor te zorgen dat de richtlijn correct wordt toegepast, worden audits ter plaatse uitgevoerd door veterinaire deskundigen van EU-landen en de Europese Commissie.
 • De Commissie wordt bij het beheren van de in deze richtlijn vastgelegde en op de handel in en invoer van pluimvee en broedeieren geldende veterinairrechtelijke voorschriften bijgestaan door het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders.
 • De richtlijn wordt ingetrokken en met ingang van 20 april 2021 vervangen door Verordening (EU) 2016/429.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 1 januari 2010van toepassing. De richtlijn codificeert Richtlijn 90/539/EEG tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het EU-handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren.

ACHTERGROND

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/466 van de Commissie van 30 maart 2020 betreffende tijdelijke maatregelen ter beperking van risico’s voor de gezondheid van mensen, dieren en planten en voor het dierenwelzijn tijdens bepaalde ernstige storingen van de controlesystemen van de lidstaten als gevolg van de coronavirusziekte (COVID-19)

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2009/158/EG van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren (PB L 343 van 22.12.2009, blz. 74-113)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2009/158/EG van de Raad werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EG) nr. 798/2008 van de Commissie van 8 augustus 2008 tot vaststelling van een lijst van derde landen, gebieden, zones of compartimenten waaruit pluimvee en pluimveeproducten mogen worden ingevoerd in en doorgevoerd door de Gemeenschap, en van de voorschriften inzake veterinaire certificering (PB L 226 van 23.8.2008, blz. 1-94)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid („diergezondheidswetgeving”) (PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1-208)

Laatste bijwerking 04.05.2020

Top