EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Levensmiddelenaroma’s

Levensmiddelenaroma’s

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1334/2008 betreffende aroma’s voor gebruik in en op levensmiddelen

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

 • Deze verordening voorziet in algemene voorschriften voor het veilig gebruik van aroma’s* in levensmiddelen.
 • Ze stelt de na te leven etiketteringsvoorschriften vast.
 • In de bijlage is een lijst met toegestane stoffen opgenomen.

KERNPUNTEN

 • Aroma’s mogen volgens de beschikbare wetenschappelijke gegevens geen gevaar opleveren voor de gezondheid van de consument en mogen niet misleidend zijn.
 • De verordening stelt vast wat bijvoorbeeld aroma’s, aromatiserende preparaten, rookaroma’s, via een thermisch procedé verkregen aroma’s, aromaprecursoren en levensmiddeleningrediënten met aromatiserende eigenschappen zijn.
 • De wetgeving is niet van toepassing op aroma’s die uitsluitend een zoete (bijv. suiker), zure of zoute smaak (bijv. zout) hebben, noch op onbewerkte levensmiddelen en niet-samengestelde levensmiddelen en mengsels, zoals van verse, gedroogde of diepgevroren specerijen en/of kruiden, theemengsels en mengsels voor kruidenthee. Aroma’s met een zoete smaak zijn zoetstoffen die binnen een aparte categorie levensmiddelenadditieven vallen.
 • Ze stelt ook vast welke soorten aroma’s een evaluatie of goedkeuringsprocedure moeten ondergaan en welke niet.
 • De EU heeft op 1 oktober 2012 een lijst met toegestane aroma’s aangenomen. Alleen die aroma’s mogen in de EU worden gebruikt en verkocht. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt.
 • De verordening bevat tevens een lijst van 15 stoffen die van nature toxicologisch gevaarlijk zijn. Dit zijn onder andere estragol, menthofuran, methyleugenol, waterstofcyanide en coumarine. Deze mogen niet zonder meer aan levensmiddelen worden toegevoegd. Er worden maximumgehalten vastgesteld voor bepaalde stoffen die van nature aanwezig zijn in aroma’s. Deze kunnen in bepaalde traditionele levensmiddelen of alcoholische en niet-alcoholische dranken voorkomen.
 • Aroma’s die aan bedrijven of consumenten worden verkocht, moeten voldoen aan specifieke etiketteringsvoorschriften en de voorschriften van Verordening (EU) nr. 1169/2011 aangaande de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten door middel van levensmiddelenetikettering. De specifieke etiketteringsvoorschriften voor aroma’s voor gebruik in en op levensmiddelen zijn afkomstig van beide verordeningen als het gaat om de verkoop aan zowel consumenten als bedrijven.
 • De term „natuurlijk” mag alleen ter aanduiding van een aroma worden gebruikt indien de aromatiserende component van directe plantaardige of dierlijke oorsprong is.
 • Exploitanten van levensmiddelenbedrijven (aromaproducenten, importeurs of gebruikers van aroma’s, zoals de levensmiddelenindustrie) moeten, indien gevraagd, verslag uitbrengen aan de Europese Commissie over de hoeveelheden die ze in de laatste twaalf maanden aan levensmiddelen hebben toegevoegd.
 • Een producent of gebruiker van een aroma moet de Commissie op de hoogte brengen van alle hem bekende en voor hem beschikbare wetenschappelijke of technische informatie die van invloed zou kunnen zijn op de beoordeling van de veiligheid van het aroma.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing sinds 20 januari 2011.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

KERNBEGRIPPEN

Aroma’s: stoffen die worden gebruikt om de geur en smaak van levensmiddelen te verbeteren of te wijzigen. Gemeenschappelijke EU-regels en -normen zorgen ervoor dat aroma’s geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid en in alle EU-landen kunnen worden gebruikt.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake aroma’s en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in levensmiddelen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1601/91 van de Raad, Verordening (EG) nr. 2232/96, Verordening (EG) nr. 110/2008 en Richtlijn 2000/13/EG (PB L 354 van 31.12.2008, blz. 34–50)

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Verordening (EG) nr. 1334/2008 zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1321/2013 van de Commissie van 10 december 2013 voor het vaststellen van een lijst van goedgekeurde primaire producten met rookaroma voor gebruik in of op levensmiddelen en/of voor de productie van afgeleide rookaroma’s in de Unie (PB L 333 van 12.12.2013, blz. 54-67)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 872/2012 van de Commissie van 1 oktober 2012 voor het aannemen van de lijst met aroma’s zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 2232/96 van het Europees Parlement en de Raad, als bijlage I opgenomen in Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1565/2000 van de Commissie en Besluit 1999/217/EG van de Commissie (PB L 267 van 2.10.2012, blz. 1-161)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie (PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18–63)

Zie geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 2065/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 10 november 2003 met betrekking tot rookaroma’s die gebruikt worden in of bedoeld zijn voor gebruik in of op levensmiddelen. (PB L 309 van 26.11.2003, blz. 1-8)

Zie geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 01.02.2018

Top