EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Goedkeuringsprocedure voor additieven, enzymen en aroma’s

Goedkeuringsprocedure voor additieven, enzymen en aroma’s

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1331/2008 tot vaststelling van een uniforme goedkeuringsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma’s

Verordening (EU) 2019/1381 betreffende de transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENINGEN?

 • Met Verordening (EG) nr. 1331/2008 wordt een geharmoniseerde, doeltreffende, snelle en transparante goedkeuringsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma’s ingevoerd in de EU, om het vrije verkeer van levensmiddelen te vergemakkelijken en tegelijkertijd de gezondheid van de consument te waarborgen. De verordening is niet van toepassing op rookaroma’s.
 • De procedure is gebaseerd op een risicobeoordeling door de bij Verordening (EG) nr. 178/2002 opgerichte Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en leidt tot de bijwerking van een communautaire lijst (EU-lijst) voor elk van de drie categorieën stoffen.
 • Wijzigingsverordening (EU) 2019/1381 bevat nieuwe regels over transparantie en vertrouwelijkheid bij risicobeoordelingen.

KERNPUNTEN

Uniforme procedure

 • Op de communautaire lijst (in bijlage II) staan uitsluitend stoffen die in de EU in de handel mogen worden gebracht. De lijst wordt bijgewerkt op initiatief van de Europese Commissie of ingevolge een officiële aanvraag van een EU-land of een andere belanghebbende partij.
 • De Commissie stuurt aanvragen voor de opname van stoffen in de lijst door naar de EFSA voor een risicobeoordeling (verplicht als er gevolgen kunnen zijn voor de gezondheid van de mens). De EFSA moet normaal gesproken binnen negen maanden reageren. In gerechtvaardigde gevallen waarin de EFSA de aanvrager om aanvullende informatie verzoekt, kan deze termijn worden verlengd. Krachtens de wijziging van 2019 maakt de EFSA door de aanvrager verstrekte aanvullende informatie openbaar.
 • De Commissie dient binnen negen maanden na ontvangst van het advies van de EFSA een ontwerpverordening tot bijwerking van de EU-lijst in.
 • De Commissie kan de procedure op elk moment beëindigen. In dringende gevallen zijn er bijzondere regelingen om voorwaarden voor stoffen op de lijst toe te voegen, te verwijderen of te veranderen.
 • De Commissie wordt bij het bijwerken van de EU-lijst bijgestaan door het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders.

Uitvoering

De Commissie had na de vaststelling van de verordeningen over additieven, enzymen en aroma’s twee jaar de tijd, na raadpleging van de EFSA met betrekking tot risicobeoordeling, om te bepalen op welke wijze zij aanvragen zal behandelen, met inbegrip van:

 • de inhoud, de opstelling en de presentatie;
 • de controle van de geldigheid van aanvragen;
 • de aard van de informatie die moet worden opgenomen.

Transparantie

 • Op grond van Verordening (EG) nr. 1331/2008 waarborgt de EFSA de transparantie van haar activiteiten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 178/2002.
 • Wijzigingsverordening (EU) 2019/1381 bevat nieuwe regels inzake transparantie die voorschrijven dat de EFSA, wanneer de Commissie haar om advies vraagt, de aanvraag onverwijld openbaar maakt, met inbegrip van relevante ondersteunende informatie en door de aanvrager verstrekte aanvullende informatie, alsmede haar eigen wetenschappelijke adviezen. De EFSA maakt elke adviesaanvraag en eventuele verlengingen van de termijn voor haar werkzaamheden openbaar.

Vertrouwelijkheid

 • Op grond van Verordening (EG) nr. 1331/2008 kunnen aanvragers verzoeken bepaalde delen van hun aanvragen vertrouwelijk te behandelen, met verifieerbare redenen daarvoor.
 • Wijzigingsverordening (EU) 2019/1381 biedt de EFSA de mogelijkheid in te stemmen met vertrouwelijke behandeling van de volgende informatie, indien van toepassing, indien de aanvrager aantoont dat openbaarmaking zijn belangen aanzienlijk kan schaden (behalve informatie die relevant is voor de beoordeling van de veiligheid):
  • informatie over het materiaal dat wordt gebruikt om de betrokken stof te vervaardigen;
  • informatie over de materialen of producten waarin de aanvrager voornemens is de stof te gebruiken;
  • gedetailleerde analytische informatie over de variabiliteit en de stabiliteit van afzonderlijke productiepartijen.

Noodgevallen

Als zich een noodgeval met betrekking tot een in de lijst opgenomen stof voordoet, zet de Commissie procedures van de EFSA ten behoeve van de voedselveiligheid in gang.

Bijbehorende wetgeving

De verordening van 2008 werd tegelijkertijd met de volgende bijbehorende wetgeving vastgesteld, waarin nader ingegaan wordt op de drie categorieën:

VANAF WANNEER ZIJN DE VERORDENINGEN VAN TOEPASSING?

Verordening (EG) nr. 1331/2008 is van toepassing sinds 20 januari 2009.

Wijzigingsverordening (EU) 2019/1381 is van toepassing vanaf 27 maart 2021.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Verordening (EG) nr. 1331/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot vaststelling van een uniforme goedkeuringsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma’s (PB L 354 van 31.12.2008, blz. 1-6)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 1331/2008 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft enkel informatieve waarde.

Verordening (EU) 2019/1381 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 178/2002, (EG) nr. 1829/2003, (EG) nr. 1831/2003, (EG) nr. 2065/2003, (EG) nr. 1935/2004, (EG) nr. 1331/2008, (EG) nr. 1107/2009 en (EU) 2015/2283 en Richtlijn 2001/18/EG (PB L 231 van 6.9.2019, blz. 1-28)

GERELATEERD DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 1332/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake voedingsenzymen en tot wijziging van Richtlijn 83/417/EEG van de Raad, Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad, Richtlijn 2000/13/EG, Richtlijn 2001/112/EG van de Raad en Verordening (EG) nr. 258/97 (PB L 354 van 31.12.2008, blz. 7-15)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven (PB L 354 van 31.12.2008, blz. 16-33)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake aroma’s en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in levensmiddelen en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad, Verordening (EG) nr. 2232/96, Verordening (EG) nr. 110/2008 en Richtlijn 2000/13/EG (PB L 354 van 31.12.2008, blz. 34-50)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1-24)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 01.10.2020

Top