EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

De EU-bijdrage aan de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

De EU-bijdrage aan de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG)

In deze mededeling wordt de bijdrage van de Europese Unie op het gebied van de armoedebestrijding in de wereld geïnventariseerd en wordt vastgesteld welke maatregelen moeten worden genomen om de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG) te versnellen.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité van 12 april 2005 - Sneller vorderingen boeken om de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling te bereiken – De bijdrage van de Europese Unie [COM(2005) 132 definitief - Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

Tijdens de millenniumtop van 2000 heeft de internationale gemeenschap de Millenniumverklaring (EN) aangenomen, waarbij zij zich ertoe verbindt zich in te zetten voor een mondiaal project dat de extreme armoede in zijn diverse aspecten radicaal moet uitroeien. In de Millenniumverklaring zijn de volgende millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG) opgenomen:

 • vermindering van de armoede en de honger in de wereld;
 • basisonderwijs voor iedereen;
 • bevordering van de gelijkheid van mannen en vrouwen;
 • bestrijding van kindersterfte;
 • verbetering van de gezondheid van moeders;
 • bestrijding van HIV/aids en andere ziekten;
 • zorgen voor een duurzaam milieu;
 • deelname aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling.

De Europese Unie (EU) is concrete verbintenissen aangegaan om deze doelstellingen tegen 2015 te verwezenlijken. De Commissie beklemtoont dat de Gemeenschap en de lidstaten al een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de inspanningen van de internationale gemeenschap. De EU is de belangrijkste donor geworden (55 % van alle officiële ontwikkelingshulp (ODA) wereldwijd). Toch moet meer vaart worden gezet achter de verwezenlijking van de MDG. De voorzetting van het huidige beleid zal niet volstaan om de vastgestelde doelstellingen te bereiken.

In het kader van de voorbereiding van de bijdrage van de EU aan de heeft de Raad de Commissie verzocht ambitieuze voorstellen met het oog op 2015 te formuleren die gericht zijn op het versnellen van de voortgang op weg naar de verwezenlijking van de MDG, met name voor de financiering van de ontwikkeling, de samenhang van de verschillende soorten ontwikkelingsbeleid en de prioriteit die aan Afrika moet worden gegeven. De voorstellen van de Commissie zijn vooral op gericht:

 • nieuwe tussentijdse doelstellingen voor verhoging van de begrotingen voor ontwikkelingshulp vóór 2010, tot een totaalbedrag van 0,7% van het bruto nationaal inkomen (bni) in 2015;
 • versnelling van de hervormingen om de kwaliteit van de steunverlening te verbeteren;
 • heroverweging van de manier waarop de EU via haar eigen duurzame-ontwikkelingsmodel en via haar interne en externe beleid de ontwikkelingsvoorwaarden beïnvloedt;
 • het geven van voorrang aan Afrika om van deze nieuwe richtsnoeren te profiteren en het aangrijpen van de kansen van een partnerschap tussen beide continenten.

Meer middelen

De Commissie nodigt de lidstaten uit door te gaan met de verhoging van hun begrotingen voor ODA en verder te gaan dan hun verbintenis van Monterrey. Zij stelt voor de verhouding ODA/bni vast te stellen op een nieuw individueel minimum van 0,51 % tegen 2010 (0,17 % voor de nieuwe lidstaten), waardoor de collectieve inspanning van de EU op 0,56 % zou komen. Deze verbintenis zou leiden tot een verhoging van 20 miljard euro per jaar tegen 2010 en aldus zou tegen 2015 de doelstelling van 0,7 % van het bni, die door de Verenigde Naties is vastgesteld, worden bereikt.

Behalve de ODA-begrotingen moeten ook nieuwe financieringsbronnen in beschouwing worden genomen. Deze nieuwe bronnen moeten op lange termijn permanenter en voorspelbaar worden.

Betere steun

Niet alleen moet de hoeveelheid internationale steun worden verhoogd, ook de coördinatie en de harmonisatie tussen donoren moeten worden verhoogd en de aanpassing aan de strategieën van de partners is essentieel om aan efficiëntie te winnen en de transactiekosten van de steun te verminderen. Gebrek aan harmonisatie brengt administratieve lasten en onnodige kosten mee voor de partnerlanden.

Beleidssamenhang ten dienste van ontwikkeling

Betere ontwikkelingssamenwerking volstaat op zich niet voor de uitdaging van de MDG. Andere beleidsterreinen dan hulp kunnen een belangrijke rol spelen om de ontwikkelingslanden te helpen bij het bereiken van de MDG. De mededeling over de beleidssamenhang ten dienste van ontwikkeling identificeert de beleidsterreinen die kunnen bijdragen tot de inspanningen van de ontwikkelingslanden.

Voorrang voor Afrika

Talrijke regio's in Afrika ten zuiden van de Sahara hebben een aanzienlijke vertraging opgelopen ten opzichte van de rest van de wereld wat de verwezenlijking van de MDG betreft. De Commissie wenst haar inspanningen op Afrika te concentreren en de landen in die regio te ondersteunen opdat zij de voornaamste actoren van hun eigen ontwikkeling worden.

Met het oog hierop is de EU voornemens haar aandacht toe te spitsten op de volgende terreinen:

 • Verbetering van het bestuur in Afrika, onder meer door het verlenen van financiële steun aan de Afrikaanse Unie (AU), door samenwerkingsverbanden met de instellingen van de AU en de herfinanciering van de steunfaciliteit voor de vrede in Afrika;
 • de verbinding van Afrikaanse infrastructuurnetwerken en handel: er moeten diensten en regionale infrastructuurnetwerken worden opgezet zodat de economische groei en de handel concurrerend kunnen worden en Afrikaanse exporteurs hun weg naar de wereldmarkt kunnen vinden. In dit verband heeft de Commissie een Europees-Afrikaans infrastructuurpartnerschap opgezet. Ook moet de handel in Afrika ten zuiden van de Sahara kwantitatief en kwalitatief worden gestimuleerd;
 • streven naar een rechtvaardige samenleving, toegang tot diensten, fatsoenlijk werk en een duurzaam milieu. De EU zal initiatieven op dit terrein ondersteunen en zal samen met haar Afrikaanse partners op participatie gerichte methoden blijven ontwikkelen voor de planning en budgettering van middelen op plaatselijk, nationaal en regionaal niveau. Ook moet een duurzaam milieu in de ontwikkeling worden opgenomen. De EU zal concrete politieke maatregelen nemen waardoor criteria als rechtvaardigheid en duurzaamheid van het milieu meer gewicht krijgen bij de toekenning van steun aan de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS-landen).

GERELATEERDE BESLUITEN

Europees verslag van 19 september 2009 over ontwikkeling – “Millennium Development Goals at Midpoint: Where do we stand and where do we need to go?” (EN) (pdf). In dit verslag wordt een stand van zaken gegeven in verband met de realisatie van de millenniumdoelstellingen voor 2015. Ondanks de economische groei in een aantal landen en de vermindering van de wereldwijde armoede sinds 2000, zijn er grote verschillen tussen de vorderingen van de verschillende ontwikkelingslanden. Met name de achterstand van een aantal landen op het gebied van volksgezondheid en onderwijs is een grote bron van bezorgdheid.

Overeenkomstig de verbintenissen van de EU en de internationale gemeenschap dient de openbare ontwikkelingssteun snel te worden opgetrokken. De ontvangende landen moeten zich ertoe verbinden hun economisch en institutioneel bestuur te verbeteren. Zij moeten met name bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de Accra Agenda voor Actie (AAA) voor de kwaliteit en de doeltreffendheid van openbare steun (harmonisering van openbare en aanbestedingsprocedures, donorcoördinatie, transparantie en mechanismen voor gedeelde verantwoordelijkheid).

De financiële steun vormt een aanvulling op en ondersteunt de programma’s voor ontwikkelingshulp. De millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling dienen ten volle te worden gerealiseerd binnen een coherent beleidskader dat stoelt op rechtvaardige economische groei en sectoraal ontwikkelingsbeleid. Daartoe is de overeenstemming tussen de beleidsmaatregelen en de internationale programma’s van cruciaal belang (met name op het gebied van mondiale economische governance, de openstelling van de markten, immigratie, klimaatverandering en risicobeheer).

De zwakste staten, met name de landen die de grootste achterstand hebben opgelopen in de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen, moeten met voorrang worden beschermd in de context van de wereldwijde crisis.

In 2008 blijft de EU wereldwijd een belangrijke rol vervullen als voornaamste donor en partner van vredeshandhavingsoperaties. Haar ontwikkelingsbeleid ondersteunt regionale integratie op basis van handelsverkeer.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - De EU als wereldpartner in het ontwikkelingsproces: versnelde verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling [COM(2008) 177 definitief – Niet in het Publicatieblad verschenen]. In deze mededeling worden de maatregelen bepaald die noodzakelijk zijn voor een versnelde verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen. Deze maatregelen hebben betrekking op het volume en de doeltreffendheid van de steun, de samenhang van het ontwikkelingsbeleid en de hulp voor handel. Voorts heeft de mededeling tot doel bij te dragen tot het uitwerken van een gemeenschappelijk Europees standpunt met het oog op de conferentie over de ontwikkelingsfinanciering die in december 2008 in Doha zal plaatsvinden en het voor september 2008 in Accra geplande ministerieel forum op hoog niveau van de Verenigde Naties.

Laatste wijziging: 19.02.2009

Top