Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Overeenkomst van Cotonou

Overeenkomst van Cotonou

 

SAMENVATTING VAN:

Partnerschapsovereenkomst 2000/483/EG — tussen ACS-landen en de EU

WAT IS HET DOEL VAN DE PARTNERSCHAPSOVEREENKOMST?

De Overeenkomst van Cotonou vormt de ruggengraat van het partnerschap tussen de Europese Unie (EU), EU-landen en 79 landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS).

Het is erop gericht armoede uit te roeien, de duurzame economische, culturele en sociale ontwikkeling van de partnerlanden te ondersteunen en de progressieve integratie van hun economie in de wereldeconomie mogelijk te maken.

KERNPUNTEN

Beginselen

De Overeenkomst van Cotonou is een hecht partnerschap dat is gebaseerd op een reeks beginselen.

 • De partners van de overeenkomst zijn gelijk.
 • De ACS-landen bepalen hun eigen ontwikkelingsbeleid.
 • De samenwerking vindt niet alleen op regeringsniveau plaats: ook parlementen, lokale autoriteiten, de civiele samenleving, de particuliere sector, en economische en sociale partners spelen een rol.
 • De regelingen en prioriteiten voor samenwerking worden afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de landen.

Werking

Gezamenlijke instellingen zijn beschikbaar om de uitvoering van de Overeenkomst van Cotonou te ondersteunen:

 • De ACS-Raad van ministers, ondersteund door het Comité van ambassadeurs:
  • voert de politieke dialoog;
  • stelt richtsnoeren vast voor beleid; en
  • neemt beslissingen tot uitvoering van de overeenkomst.
 • De Raad brengt jaarlijks een voortgangsverslag uit aan de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU. Dit raadgevend orgaan doet aanbevelingen om de doelstellingen van de overeenkomst te bereiken.
 • Het Gemengd Ministerieel Handelscomité ACS-EU bespreekt alle handelsgerelateerde vraagstukken die voor alle ACS-landen van belang zijn. Het comité houdt toezicht op de onderhandelingen over en implementatie van economische partnerschapsovereenkomsten en onderzoekt de gevolgen van de multilaterale handelsbesprekingen voor de ACS-EU-handel en de ontwikkeling van de economie van ACS-landen.
 • Het ACS-EU-Comité voor Samenwerking inzake Ontwikkelingsfinanciering onderzoekt de implementatie van samenwerking inzake ontwikkelingsfinanciering en houdt toezicht op de voortgang.

Politieke dimensie

De politieke dimensie van de Overeenkomst van Cotonou is van groot belang en omvat:

 • een alomvattende politieke dialoog over nationale, regionale en mondiale vraagstukken;
 • het stimuleren van de mensenrechten en democratische beginselen;
 • het ontwikkelen van vredesopbouw, conflictpreventie en conflictoplossing;
 • het aanpakken van migratievraagstukken en veiligheidsproblemen, met inbegrip van de strijd tegen terrorisme en het tegengaan van de verspreiding van massavernietigingswapens.

Activiteiten

De overeenkomst omvat samenwerkingsactiviteiten ter bevordering van:

 • economische ontwikkeling gericht op de sectoren industrie, landbouw of toerisme van de ACS-landen;
 • sociale en menselijke ontwikkeling om de gezondheidszorg, het onderwijs en de voedselvoorziening te verbeteren, en
 • regionale samenwerking en integratie om de handel tussen ACS-landen te stimuleren en uit te breiden.

Deze activiteiten worden gefinancierd via het Europees Ontwikkelingsfonds.

De Overeenkomst voldoet aan de regels van de Wereldhandelsorganisatie en maakt het voor ACS-landen mogelijk om volledig deel te nemen aan de internationale handel.

Herziening van de Overeenkomst

De overeenkomst is in 2000 ondertekend en loopt af in 2020.

De meest recente herziening dateert uit 2017 (Besluit (EU) 2017/435). De Overeenkomst werd in 2010 aangepast om meer aandacht te besteden aan vraagstukken als:

De onderhandelingen over een nieuwe Overeenkomst moeten in augustus 2018 starten.

In 2016 werd een mededeling aangenomen betreffende een hernieuwd partnerschap voor de periode na 2020. Het comité:

VANAF WANNEER IS DEZE PARTNERSCHAPSOVEREENKOMST VAN TOEPASSING?

De partnerschapsovereenkomst is sinds 1 april 2003 van kracht aangezien de laatste akte van bekrachtiging of goedkeuring op 27 februari 2003 is neergelegd.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Partnerschapsovereenkomst 2000/483/EG tussen de leden van de groep van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 (PB L 317 van 15.12.2000, blz. 3-353)

De achtereenvolgende wijzigingen aan Partnerschapsovereenkomst 2000/483/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Gemeenschappelijke verklaring van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, het Europees Parlement en de Europese Commissie (PB C 210 van 30.6.2017, blz. 1-24)

Besluit (EU) 2017/435 van 28 februari 2017 betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake de tweede aanpassing van de partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000, en vervolgens in Luxemburg op 25 juni 2005 (PB L 67 van 14.3.2017, blz. 31-32)

Gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement en de Raad: een hernieuwd partnerschap met de landen van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (JOIN(2016) 52 final, 22.11.2016)

Laatste bijwerking 26.07.2018

Top