EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (KCI) (2007-2013)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Stimulering van het ondernemerschap van Europese kleine en middelgrote ondernemingen — het COSME-programma' for an updated information about the subject.

Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (KCI) (2007-2013)

In lijn met de Lissabonstrategie ondersteunt het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (KCI) acties ter bevordering van het concurrentie- en innovatievermogen binnen de Europese Unie (EU) in de periode 2007-2013. In het bijzonder moedigt het programma het gebruik van informatietechnologieën, milieutechnologieën en hernieuwbare energiebronnen aan.

BESLUIT

Besluit nr. 1639/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 2006 tot vaststelling van een kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013) [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

Het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (KCI) schept een samenhangend kader om het concurrentievermogen * en het innovatiepotentieel * (KCI) binnen de Europese Unie (EU) te verbeteren. De door het kaderprogramma gesteunde acties stimuleren de ontwikkeling van de kennismaatschappij en de duurzame ontwikkeling op basis van een evenwichtige economische groei.

Het kaderprogramma omvat specifieke communautaire steunprogramma’s, nieuwe acties en synergieën met andere programma’s. Aldus beantwoordt het aan de doelstellingen van de hernieuwde Lisssabonstrategie ten gunste van een eenvoudigere, zichtbaardere en meer doelgerichte communautaire actie.

Specifieke programma’s

Gezien de verscheidenheid van de doelstellingen en om ervoor te zorgen dat deze voldoende onder de aandacht komen, bestaat het KCI uit drie specifieke programma’s. De belangen van het midden- en kleinbedrijf (MKB) en de eco-innovatie vormen gemeenschappelijke prioriteiten die in het hele kaderprogramma zijn terug te vinden.

  • Het Programma voor ondernemerschap en innovatie brengt diverse activiteiten ter bevordering van ondernemerschap, het concurrentievermogen van de industrie en innovatie onder één hoed. Dit programma is speciaal gericht op het MKB *, variërend van de hightechondernemingen met een sterk groeipotentieel – de “gazellen” – tot de micro- en familiebedrijven, die in Europa het merendeel van de ondernemingen uitmaken. Het vergemakkelijkt de toegang van het MKB tot financiering en investeringen in hun start- en groeifase. Het biedt de ondernemingen ook toegang tot informatie en tot advies over de werking en de mogelijkheden van de interne markt, alsmede over de Gemeenschapswetgeving die op hen van toepassing is en over toekomstige wetgeving, zodat zij daar met geringe kosten op kunnen inspelen. Hierbij vervult het Entreprise Europe Network (DE) (EN) (FR) een belangrijke rol. Het programma voorziet overigens in de uitwisseling van de beste werkwijzen tussen de lidstaten om het regelgevings- en administratief kader voor het bedrijfsleven en de innovatie te verbeteren. Ook ondersteunt het de bevordering van de eco-innovatie * door een volledige benutting van het potentieel van de milieutechnologieën aan te moedigen.
  • Het Programma ter ondersteuning van het ICT-beleid is gericht op de bevordering van de toepassing en exploitatie van de informatie- en communicatietechnologieën (ICT), die de ruggengraat van de kenniseconomie vormen. De verbreiding van ICT in de private en de openbare sector stimuleert namelijk de Europese prestaties op het gebied van innovatie en concurrentievermogen. Het programma maakt deel uit van de digitale agenda voor Europa en omvat de instrumenten die voorheen werden gefinancierd door de programma’s eTEN, eContenu en Modinis.
  • Het Programma “Intelligente Energie – Europa” (EN) draagt bij aan een snellere verwezenlijking van de doelstellingen op het gebied van duurzame energie. Het ondersteunt zo de verbetering van de energie-efficiëntie, het gebruik van nieuwe en duurzame energiebronnen, een grotere marktpenetratie voor die energiebronnen, de diversificatie van energie en brandstoffen, de vergroting van het aandeel van duurzame energiebronnen (volgens de doelstelling van de Europese Unie moet het aandeel van die energiebronnen in het bruto binnenlandse energieverbruik stijgen tot 12 % in 2010) en een afname van het eindverbruik van energie. In dit verband wordt bijzondere aandacht besteed aan de vervoerssector. Het programma verzekert de voortzetting van het programma “Intelligente Energie – Europa” (2003-2006), dat op 31 december 2006 afloopt.

Uitvoering

Het KCI wordt uitgevoerd met behulp van verschillende instrumenten (financiële instrumenten, projecten, netwerken en analyse), die kunnen worden toegepast voor elk van de specifieke programma’s. Door dit gemeenschappelijke instrumentarium van de verschillende programma’s kan het functioneren van het kaderprogramma voor de gebruikers worden vereenvoudigd. Het KCI steunt niet alleen op de beproefde en goedgekeurde acties, maar introduceert ook nieuwe instrumenten.

Verscheidene communautaire financiële instrumenten dragen bij aan de ondersteuning van de ondernemingen. De faciliteit voor snelgroeiende, innovatieve MKB-bedrijven (FSIM) begunstigt zo het aanbod van zaai- en startkapitaal voor het MKB in het beginstadium en – nieuw door het KCI ingevoerd element – het aanbod van “vervolgkapitaal” in de uitbreidingsfase. De MKB-garantiefaciliteit vergemakkelijkt de toegang van het MKB tot de financiering met vreemd vermogen (leningen of lease), tot microkredieten en tot aandelenkapitaal of quasi-aandelenkapitaal. Deze faciliteit omvat eveneens een nieuw mechanisme voor de securitisatie van portefeuilles voor bankleningen, waardoor extra vreemd vermogen voor leningen aan het MKB kan worden gemobiliseerd.

Het KCI versterkt en ontwikkelt de ondersteunende diensten voor de ondernemingen en de innovatie. Deze diensten verstrekken de ondernemingen informatie over het beleid, de wetgeving en de Gemeenschapsprogramma's, met name wat de interne markt en de kaderprogramma’s voor onderzoek betreft. De diensten verschaffen de ondernemingen eveneens informatie over de overdracht van innovatie, technologie en kennis. Zij verzekeren overigens feedback van de ondernemingen met het oog op de effectbeoordelingen en de ontwikkeling van beleid.

Overigens is er een nieuwe faciliteit die de samenwerking tussen de nationale en regionale programma’s tot bevordering van de innovatie bij ondernemingen ondersteunt, waardoor de ondernemingen aanvullende mogelijkheden krijgen om gebruik te maken van de ideeën, de knowhow en het commerciële potentieel in andere Europese regio’s.

Het kaderprogramma ondersteunt overigens ook proefprojecten voor markttoepassing. Hun doelstelling bestaat uit het bevorderen van de daadwerkelijke introductie op de markt en de economische toepassing van innovatieve en eco-innovatieve technieken of producten die technisch zijn gedemonstreerd maar nog niet in noemenswaardige mate op de markt zijn gebracht. Deze projecten worden uitgevoerd door middel van een publiek-private samenwerking.

Het Uitvoerend agentschap voor intelligente energie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de acties van het programma “Intelligente Energie - Europa” en de acties van het programma “ondernemingen en innovatie”.

Met het oog op een optimale overdracht van kennis en ideeën wordt de strategische ontwikkeling van communautair beleid voortgezet op basis van de open coördinatiemethode en aangevuld met nieuwe partnerschapsactiviteiten, waardoor de lidstaten en de regio’s beter kunnen profiteren van voorbeelden van goede werkwijzen.

Coördinatie met overig Gemeenschapsbeleid

Het KCI wordt gecombineerd met andere grote Gemeenschapsinitiatieven. De verschillende acties in dit kader worden parallel uitgevoerd en vullen elkaar aan. Het kaderprogramma draagt zo bij aan het bereiken van communautaire doelstellingen op het gebied van onderzoek, cohesie, milieu, onderwijs en opleiding.

Aldus vergemakkelijkt het KCI de toegang tot de financiering voor ondernemingen met activiteiten op het gebied van innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Het helpt ondernemingen ook deel te nemen aan het zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (KP7-OTO).

Budget

Het kaderprogramma duurt zeven jaar, namelijk van 1 januari 2007 tot 31 december 2013. Het budget bedraagt 3,621 miljard euro voor de gehele duur van het programma.

Volgens een indicatieve verdeling wordt 60 % van het totale budget (2,170 miljard euro) toegekend aan het programma voor ondernemerschap en innovatie. Een vijfde van dat bedrag (430 miljoen euro) wordt bestemd voor de bevordering van eco-innovatie. 20 % (730 miljoen euro) van het totale budget wordt voorts bestemd voor het programma ter ondersteuning van het ICT-beleid en de resterende 20 % (730 miljoen euro) voor het programma "Intelligente Energie – Europa”.

De voor verscheidene instrumenten in aanmerking komende kosten mogen echter niet dubbel gefinancierd worden.

Toezicht en evaluatie

De Commissie oefent regelmatig toezicht uit op de uitvoering van het kaderprogramma en de specifieke programma's daarvan. Zij stelt jaarlijks een verslag op waarin de ondersteunde activiteiten worden onderzocht aan de hand van de financiële uitvoering, de resultaten en, waar mogelijk, de effecten.

Het kaderprogramma en de daarbij horende specifieke programma's zijn het voorwerp van tussentijdse en eindevaluaties. In die evaluaties wordt gekeken naar aspecten als relevantie, coherentie, synergieën, efficiëntie, rationeel gebruik van hulpbronnen en duurzaamheid. In de eindevaluatie wordt ook nagegaan in welke mate de doelstellingen van het kaderprogramma als geheel en die van de afzonderlijke specifieke programma's zijn bereikt.

Achtergrond van het voorstel

Het Lissabon-proces, dat zich ten doel stelt om van Europa de meest competitieve en dynamische kenniseconomie ter wereld te maken, heeft het concurrentievermogen natuurlijk stevig bovenaan de politieke agenda van de EU gezet. Ter versterking van de samenhang tussen de verschillende programma’s die deel uitmaken van de communautaire inspanningen voor een beter concurrentievermogen en in antwoord op de doelstellingen van de hernieuwde Lissabonstrategie stelt de Europese Commissie een kaderprogramma voor de innovatie en het concurrentievermogen voor.

Belangrijkste begrippen

  • Midden- en kleinbedrijf (MKB): ondernemingen waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 50 miljoen euro of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen euro niet overschrijdt (Aanbeveling 2003/361/EG).
  • Concurrentievermogen: vermogen van ondernemingen zich snel aan veranderingen aan te passen, hun innovatieve potentieel te exploiteren en kwaliteitsproducten te ontwikkelen.
  • Innovatie: de vernieuwing en uitbreiding van het assortiment producten en diensten en van de daarmee samenhangende markten, de invoering van nieuwe productie-, toeleverings- en distributiemethoden, en de invoering van veranderingen in het beheer, de arbeidsorganisatie, de arbeidsomstandigheden en de kwalificaties van de werknemers.
  • Eco-innovatie: elke vorm van innovatie die tot een aanzienlijke en aantoonbare progressie naar de doelstelling van duurzame ontwikkeling leidt, door vermindering van de negatieve milieueffecten of door een efficiënter en meer verantwoordelijk gebruik van hulpbronnen, inclusief energie.

Referentie

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Besluit nr. 1639/2006/EG

29.11.2006

-

L 310 van 9.11.2006

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EU) nr. 670/2012

1.8.2012

-

L 204 van 31.7.2012

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Besluit 1639/2006 zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en voor kleine en middelgrote ondernemingen (2014 - 2020) [COM(2011) 834 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].Medebeslissingsprocedure (2011/0394/COD)

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's – Evaluaties van het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie [COM(2013) 2 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

See also

Laatste wijziging: 01.02.2013

Top