EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nationale technische voorschriften en vrij verkeer van goederen

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 764/2008 — procedures voor de toepassing van bepaalde nationale technische voorschriften op goederen die in een ander EU-land rechtmatig in de handel zijn gebracht

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

 • De verordening strekt ertoe het vrije verkeer van goederen binnen de EU te verbeteren.
 • Zij stelt de regels en procedures vast die de bevoegde autoriteiten van een EU-land in acht moeten nemen wanneer zij een besluit nemen dat een belemmering zou kunnen vormen voor het vrije verkeer van een in een ander EU-land rechtmatig in de handel gebracht product dat niet onder de geharmoniseerde communautaire regelgeving valt of wanneer zij voornemens zijn dat te doen.

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

De verordening is van toepassing op de administratieve besluiten die op een technisch voorschrift zijn gebaseerd dat direct of indirect tot gevolg heeft dat:

 • een product niet in de handel mag worden gebracht;
 • het product moet worden gewijzigd of bijkomende tests van het product moeten worden uitgevoerd voordat het in de handel mag worden gebracht;
 • het product uit de handel moet worden genomen.

De verordening is niet van toepassing op:

Procedures

De verordening schept een kader voor de controle op de conformiteit van producten met nationale technische voorschriften. De bevoegde autoriteiten van de EU-landen moeten regels en procedures naleven in verband met:

 • het verzamelen van informatie over betrokken producten;
 • de erkenning van certificaten of testverslagen afgegeven door een conformiteitsbeoordelingsinstantie die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 765/2008 geaccrediteerd is (accreditatie en markttoezicht): de EU-landen mogen de certificaten of testverslagen niet verwerpen op gronden gerelateerd aan de bevoegdheid van die instantie;
 • de beoordeling van de noodzaak van de toepassing van een technisch voorschrift: het besluit moet gemotiveerd worden met technische of wetenschappelijke elementen die de evenredigheid van de beoogde maatregel aantonen, moet aan de betrokken onderneming worden betekend en kan in beroep worden betwist;
 • de tijdelijke schorsing van het in de handel brengen van een product: het in de handel brengen van het product mag tijdens de beoordelingsprocedure niet tijdelijk worden geschorst tenzij het een ernstig risico inhoudt of indien het in een EU-land algeheel verboden is uit hoofde van de openbare zedelijkheid of de openbare veiligheid.

Productcontactpunten

Elk EU-land moet op zijn grondgebied een of meerdere productcontactpunten aanwijzen en de contactgegevens daarvan meedelen aan de Europese Commissie en de andere EU-landen. De productcontactpunten hebben tot taak informatie te verstrekken over:

 • de technische voorschriften die van toepassing zijn op het grondgebied waarop zij gevestigd zijn;
 • de contactgegevens van de bevoegde autoriteiten, en
 • de beschikbare rechtsmiddelen.

Verslagen en evaluatie

Elk EU-land moet jaarlijks een verslag over de tenuitvoerlegging van de verordening indienen bij de Commissie. Deze laatste evalueert de tenuitvoerlegging van de verordening om de vijf jaar en publiceert een lijst van producten die niet onder de geharmoniseerde communautaire regelgeving vallen.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 13 mei 2009 van toepassing.

ACHTERGROND

Bij deze verordening wordt Beschikking nr. 3052/95/EG ingetrokken en vervangen.

Voor meer informatie, zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 764/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van procedures voor de toepassing van bepaalde nationale technische voorschriften op goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht, en tot intrekking van Beschikking nr. 3052/95/EG (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 21–29)

Laatste bijwerking 01.08.2018

Top