EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europees Visserijfonds

This summary has been archived and will not be updated. See 'Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (2014-2020)' for an updated information about the subject.

Europees Visserijfonds

Dankzij de verordening wordt een nieuw Europees Visserijfonds (EVF) voor de periode 2007-2013 in het leven geroepen. Uit het Fonds wordt financiële steun verleend om de toepassing van de hervorming van 2002 van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) te vergemakkelijken en om de herstructureringen die het gevolg zijn van de evolutie van de sector te ondersteunen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad van 27 juli 2006 inzake het Europees Visserijfonds [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

Het Europees Visserijfonds (EVF) moet bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), met name de instandhouding en de duurzame exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen van de zee. Het fonds kan in het kader daarvan financiële steun verlenen, teneinde:

 • het voortbestaan van de visserijactiviteiten en de duurzame exploitatie van de visbestanden te waarborgen;
 • de druk op de visbestanden te verminderen door de capaciteit van de communautaire visserijvloot af te stemmen op de beschikbare hulpbronnen;
 • de duurzame ontwikkeling van de visserij in de binnenwateren te bevorderen;
 • de ontwikkeling van economisch rendabele ondernemingen in de visserijsector te ondersteunen en het concurrentievermogen van de structuren voor de exploitatie van de hulpbronnen te vergroten;
 • het milieu in stand te houden en de aquatische hulpbronnen te beschermen;
 • de duurzame ontwikkeling aan te moedigen en de levensomstandigheden te verbeteren in de gebieden met activiteiten in de visserijsector;
 • de gelijkheid van mannen en vrouwen in de visserijsector te bevorderen.

Prioriteiten

Het Europees Visserijfonds voorziet in vijf prioritaire zwaartepunten:

 • maatregelen voor de aanpassing van de communautaire visserijvloot:het fonds kan voorzien in financiële steun voor vissers en eigenaars van vissersvaartuigen die getroffen zijn door de maatregelen die ten doel hadden de overbevissing tegen te gaan of de volksgezondheid te beschermen, vissersvaartuigen tijdelijk of permanent uit de vaart te nemen en vissers op te leiden, om te scholen of vervroegd te pensioneren. Afgezien van de vissersvaartuigen die voor de sloop zijn bestemd kunnen de vaartuigen die permanent uit de vaart worden genomen een nieuwe bestemming krijgen en worden ingezet voor andere werkzaamheden dan de visserij of voor de aanleg van kunstmatige riffen. Het Europees Visserijfonds kan bijdragen aan een verbetering van de arbeidsomstandigheden, de productkwaliteit, het energierendement en de selectiviteit van de vangst. Het fonds kan ook worden aangesproken voor de vervanging van motoren, voor eenmalige uitkeringen aan vissers die het slachtoffer zijn van een definitieve stopzetting van de visserij en voor subsidies aan jonge vissers die hun eerste vissersvaartuig willen aankopen. De financiële steun mag evenwel nooit leiden tot een verhoging van de vangstcapaciteit of van het vermogen van de motor van het vaartuig;
 • aquacultuur, binnenvisserij, verwerking en afzet van visserij- en aquacultuurproducten:het Europees Visserijfonds moedigt de aankoop van uitrusting en het gebruik van technieken aan die ten doel hebben de impact van de aquacultuurproductie op het milieu te beperken en de kwaliteit van de producten en de omstandigheden op het gebied van hygiëne en gezondheid van mens en dier te verbeteren. De steun is beperkt tot micro-, kleine en middelgrote ondernemingen en tot grote ondernemingen met minder dan 750 werknemers of een omzet van minder dan 200 miljoen euro. Kleine en micro-ondernemingen krijgen evenwel voorrang;
 • maatregelen van gemeenschappelijk belang:projecten van gemeenschappelijk belang kunnen in aanmerking komen voor steun op voorwaarde dat zij bijdragen aan de duurzame ontwikkeling of de instandhouding van de visbestanden, aan de verbetering van de dienstverlening door de vissershavens, aan de versterking van de markten voor visserijproducten of aan de bevordering van partnerschappen tussen wetenschappers en actoren in de visserijsector;
 • duurzame ontwikkeling van de visserijgebieden:het Europees Visserijfonds ondersteunt maatregelen en initiatieven die gericht zijn op diversificatie en op een sterkere economische ontwikkeling van de visserijgebieden die met een afname van de visserijactiviteiten te kampen hebben;
 • technische bijstand:het Europees Visserijfonds kan acties financieren die nodig zijn om de tenuitvoerlegging van deze verordening voor te bereiden, op te volgen, op administratief en technisch vlak te ondersteunen, te evalueren, aan een audit te onderwerpen en te controleren.

Programmering

Een van de belangrijkste doelstellingen van het Europees Visserijfonds is de toewijzing en het beheer van de middelen te vereenvoudigen. Om voor steun uit het Europees Visserijfonds in aanmerking te komen, moeten de lidstaten de Commissie een strategisch plan en een operationeel programma voorleggen.

Het nationaal strategisch plan moet de doelstellingen en de prioriteiten van die lidstaat voor de toepassing van het gemeenschappelijk visserijbeleid bevatten. Uiterlijk op 31 december 2011 organiseert de Commissie met de lidstaten een bespreking om aan de hand van de conclusies van de tussentijdse evaluaties de vooruitgang te evalueren die bij de tenuitvoerlegging van de strategische plannen is geboekt.

De strategische plannen dienen als basis voor het opstellen van de operationele programma’s die ten doel hebben het beleid en de prioriteiten die door het Europees Visserijfonds medegefinancierd zullen worden te verwezenlijken. De Commissie keurt de operationele programma’s goed door middel van een beschikking na te hebben geverifieerd of de plannen met de doelstellingen van het Europees Visserijfonds stroken. Indien nodig kan zij om een aanpassing van een operationeel programma verzoeken.

De operationele programma’s worden aan drie evaluaties onderworpen. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de voorafgaande en tussentijdse evaluatie en de Commissie verricht de eindevaluatie. Het gedeelte van de begroting dat is gereserveerd voor de technische bijstand, mag voor de financiering van deze evaluaties gebruikt worden.

Verantwoordelijkheden

De verordening legt de verantwoordelijkheden van de lidstaten en van de Commissie ten aanzien van het Europees Visserijfonds vast. Op de lidstaten rust met name de verplichting het grote publiek, de eventuele begunstigden en alle belanghebbenden in te lichten over de door het Europees Visserijfonds geboden mogelijkheden zodat de transparantie van de tussenkomsten van het fonds gewaarborgd is en de rol van de Gemeenschap duidelijk wordt.

Financieel kader

Het Europees Visserijfonds beschikt voor de programmeringsperiode 2007-2013 over 4 304 miljoen euro. De Commissie stelt voor in deze periode gemiddeld 615 miljoen euro per jaar toe te wijzen aan de lidstaten die besloten hebben een beroep te doen op het EVF (alle lidstaten behalve Luxemburg).

De bedragen worden over de lidstaten verdeeld volgens het belang van de visserijsector, het aantal personen dat in deze sector werkzaam is en de aanpassingen die voor de visserijsector en de voortzetting van de visserijactiviteiten noodzakelijk worden geacht.

Met uitzondering van bepaalde uitgaven die door de Commissie worden gedaan en volledig door het Europees Visserijfonds worden gedekt wordt de maximumbijdrage uit het Europees Visserijfonds steeds berekend in verhouding tot de totale openbare uitgaven. De bijdrage verschilt naar gelang van de prioriteit en is hoger in de gebieden met de grootste achterstand en in de nieuwe lidstaten, d.w.z. de lidstaten die onder de nieuwe convergentiedoelstelling in het kader van de Structuurfondsen vallen. Bovendien varieert de intensiteit van de toegestane staatssteun per gefinancierde actie volgens dezelfde parameters (zie bijlage II bij deze verordening).

In de verordening zijn de regels vastgesteld met betrekking tot de subsidiabiliteit van de uitgaven (artikel 55), het financieel beheer, de financiële correcties, de betalingsverplichtingen en de terugbetaling. In het kader van de verordening is een comité voor het Europees Visserijfonds in het leven geroepen dat ten doel heeft de Commissie bij te staan bij het beheer van het Europees Visserijfonds.

De bijdrage van de EU mag niet meer bedragen dan de overheidsbijdrage en de maximumbijdrage uit het EVF voor elk prioritair zwaartepunt en elke doelstelling. Op schriftelijk verzoek van een lidstaat en onder bepaalde voorwaarden kan hiervan evenwel worden afgeweken (zie artikel 76).

Beheer, follow-up en controle

Alvorens betalingsverzoeken kunnen worden geformuleerd moeten in iedere lidstaat de volgende instanties worden aangewezen:

 • een beheersautoriteit van het programma, die de gefinancierde acties selecteert en opvolgt;
 • een certificeringsinstantie die verifieert of de uitgaven voldoen aan de communautaire voorschriften;
 • een auditautoriteit die de goede werking van de beheersautoriteit en de certificeringsinstantie verifieert;
 • een toezichtcomité waarin een vertegenwoordiger van de Commissie met raadgevende stem zetelt die evalueert welke vooruitgang werd geboekt om de doelstellingen van het operationeel programma te bereiken.

De beheersautoriteiten dienen jaarlijks bij de Commissie een jaarverslag in waarop de Commissie met opmerkingen reageert. De Commissie maakt een samenvatting van deze verslagen in haar jaarverslag dat zij voorlegt aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's. Uiterlijk 31 maart 2017 leggen de lidstaten ook een eindverslag over de uitvoering van het operationeel programma voor.

Context

Het Europees Visserijfonds is het nieuwe programmeringsinstrument voor de visserij in het kader van de financiële vooruitzichten van de EU voor 2007-2013 en vervangt het financieringsinstrument voor de oriëntatie van de visserij (FIOV).

Zoals dat voor de andere Europese fondsen het geval is, komen de beginselen van de nieuwe benadering ook in het Europees Visserijfonds tot uiting, namelijk vereenvoudiging, transparantie, strategische planning en een grotere verantwoordelijkheid voor de lidstaten wat de keuze en de tenuitvoerlegging van de fondsen betreft. Het Europees Visserijfonds is een van de twee instrumenten voor de uitgaven uit hoofde van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1198/2006

4.9.2006

-

L 223 van 15.8.2006

Wijzigingsbesluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EU) nr. 387/2012

16.5.2012

-

L 129 van 16.5.2012

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Verordening (EG) nr. 1198/2006 zijn in de basistekst opgenomen.

GERELATEERDE BESLUITEN

Beschikking 2008/693/EG van de Commissie van 13 augustus 2008 houdende wijziging van Beschikking C(2006) 4332 tot vaststelling, voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013 , van de jaarlijkse indicatieve toewijzing per lidstaat van de communautaire vastleggingskredieten uit het Europees Visserijfonds [Publicatieblad L 229 van 28.8.2008].

Laatste wijziging: 13.01.2013

Top