Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

FIOV: Financieringsinstrument voor de oriëntatie van de visserij

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

FIOV: Financieringsinstrument voor de oriëntatie van de visserij

In de verordening over het financieringsinstrument voor de oriëntatie van de visserij (FIOV) worden de politieke prioriteiten vastgelegd alsmede het interventiekader voor de visserij- en aquacultuursector gedurende de periode 2000-2006. Het FIOV beoogt bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid door middel van structuurmaatregelen. Op deze wijze worden het concurrentievermogen en de levensvatbaarheid van de bedrijven verbeterd.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1263/1999 van de Raad van 21 juni 1999 betreffende het Financieringsinstrument voor de oriëntatie van de visserij.

SAMENVATTING

Het doel van het FIOV is een bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid. Het ondersteunt de structurele acties in de sector visserij, aquacultuur en verwerking en afzet van producten daarvan. Op deze wijze wordt de herstructurering van de sector bevorderd, door gunstige voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling en de modernisering ervan.

Doelstellingen

De structurele acties van het FIOV zijn bedoeld om:

 • bij te dragen tot het bereiken van een evenwicht tussen de visbestanden en de exploitatie ervan;
 • het concurrentievermogen van de exploitatiestructuren en de ontwikkeling van economisch levensvatbare bedrijven in de sector te versterken;
 • de bevoorrading en de exploitatie van de visserij- en aquacultuurproducten te verbeteren;
 • bij te dragen tot het revitaliseren van gebieden die van de visserij en de aquacultuur afhankelijk zijn.

Toepassingsgebied

Om deze doelstellingen te bereiken wordt op grond van deze verordening steun uit het FIOV toegekend voor de volgende maatregelen:

 • vernieuwing van de vloot en modernisering van de vissersschepen;
 • aanpassing van de visserij-inspanning;
 • gemengde vennootschappen;
 • kleinschalige kustvisserij;
 • sociaal-economische maatregelen;
 • bescherming van de visbestanden van de kustvisserijgebieden;
 • aquacultuur;
 • uitrusting van vissershavens;
 • verwerking en afzet van visserij- en aquacultuurproducten;
 • het zoeken naar nieuwe afzetgebieden voor de producten;
 • maatregelen van marktdeelnemers in de sector;
 • innoverende acties: het betreft met name acties met een transnationaal karakter en de vorming van netwerken van marktdeelnemers uit de sector en van zones die van de sector afhankelijk zijn;
 • technische hulp.

Programmering

In deze verordening wordt de dubbele functie van het FIOV bevestigd: enerzijds is het een instrument van het structuurbeleid dat is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen, anderzijds vervult het een functie binnen het gemeenschappelijk visserijbeleid dat is vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 3760/92 van de Raad

De uit het FIOV gefinancierde structurele acties behoren, naar gelang van de regio waar ze worden uitgevoerd, tot verschillende meerjarenprogramma's :

 • in de regio's van doelstelling 1 van de Structuurfondsen vallen deze acties onder de programmering voor doelstelling 1;
 • in de overige regio's vallen zij onder een "enkelvoudig programmeringsdocument" van de betrokken lidstaat.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) n°1263/1999

29.06.1999

-

L 161 van 26.6.1999

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 2370/2002 van de Raad van 20 december 2002 tot vaststelling van een communautaire noodmaatregel voor de sloop van vissersvaartuigen [Publicatieblad L 358 van 31.12.2002].

Verordening (EG) nr. 2722/2000 van de Commissie van 13 december 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Financieringsinstrument voor de oriëntatie van de visserij (FIOV) een bijdrage kan verlenen voor de uitroeiing van dierziekten in de aquacultuur [Publicatieblad L 314 van 14.12.2000].

Verordening (EG) nr. 2792/1999 van de Raad van 17 december 1999 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector [Publicatieblad L 83 van 4.4.2000].

In deze verordening worden de uitvoeringsbepalingen en voorwaarden van de structurele acties in de visserijsector vastgelegd. Daarnaast wordt er, voor de periode vanaf 1 januari 2002, nader ingegaan op de goedkeuringsprocedure en de follow-up van de meerjarige oriëntatieprogramma's (MOP).

Beschikking 1999/500/EG van de Commissie van 1 juli 1999 tot vaststelling van een indicatieve verdeling over de lidstaten van de vastleggingskredieten van het Financieringsinstrument voor de oriëntatie van de visserij voor de gebieden buiten doelstelling 1 van de Structuurfondsen voor de periode 2000-2006 [Publicatieblad L 194 van 27.7.1999]. In deze beschikking worden de indicatieve bedragen van de vastleggingskredieten krachtens het FIOV buiten doelstelling 1 vastgesteld voor 11 lidstaten (uitgezonderd Griekenland, Ierland, Luxemburg en Portugal). Het totale bedrag van deze kredieten bedraagt 1106 miljoen euro (prijs van 1999) voor de periode 2000-2006. De totale toewijzingen van het FIOV voor de periode 2000-2006 bedragen 4119 miljoen euro (prijs 2005).

Verordening (EEG) nr. 3760/92 van de Raad van 20 december 1992 tot invoering van een communautaire regeling voor de visserij en de aquacultuur [Publicatieblad L 389 van 31.12.1992]. Door deze verordening wordt een communautaire regeling voor de visserij en de aquacultuur ingevoerd en worden de totstandkoming van een evenwicht tussen instandhouding en beheer van de bestanden, enerzijds, en de visserij-inspanning en de stabiele exploitatie van deze bestanden, anderzijds, bevorderd.

Laatste wijziging: 15.10.2005

Top