EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rundvlees

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Rundvlees

De gemeenschappelijke marktordening (GMO) voor rundvlees regelt de steunverlening aan de rundveehouders en het handelsverkeer met derde landen

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees. [Zie wijzigingsbesluiten]

SAMENVATTING

Met ingang van 1 juli 2008 is op de producten die onder deze verordening vallen, de gemeenschappelijke ordening der landbouwmarkten (de”integrale-GMO-verordening”) van toepassing.

Toepassingsgebied

De betrokken producten zijn levende runderen, vlees, slachtafval, meel en vetstoffen van runderen.

Interne markt

Ter aanmoediging van de initiatieven van het bedrijfsleven kunnen communautaire maatregelen worden genomen, namelijk:

  • maatregelen om de rundveehouderij te verbeteren,
  • maatregelen om de productie, de verwerking en de afzet beter te organiseren,
  • maatregelen om de kwaliteit te verbeteren,
  • maatregelen die het mogelijk maken ramingen op te stellen
  • maatregelen die de constatering van de ontwikkeling van de marktprijzen vergemakkelijken.

De hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van 2003 heeft ertoe geleid dat de steun per dier van de productie werd losgekoppeld en werd vervangen door één enkele inkomenstoeslag per landbouwbedrijf op basis van historische rechten. In het kader van de nieuwe regelgeving – Verordening (EG) nr. 1782/2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening - worden de rechtstreekse betalingen die in het kader van vorengenoemde verordening plaatsvonden, afgeschaft. In de nieuwe regelgeving is vastgesteld dat de rechtstreekse betalingen die door de landbouwers in de jaren 2000, 2001 en 2002 zijn ontvangen, één van de factoren vormen voor de berekening van de steun volgens de nieuwe regeling. Een regeling voor het betalen van premies (de speciale premie, de seizoencorrectiepremie, de zoogkoeienpremie en de slachtpremie) en extensiveringbedragen blijft onder bepaalde voorwaarden van kracht in de vorm van aanvullende betalingen aan de landbouwers.

Vanaf 1 juli 2002 wordt steun voor particuliere opslag toegekend als de gemiddelde prijs voor geslachte mannelijke runderen op de markt van de Gemeenschap lager is dan 103 % van de basisprijs die op 2 224 euro per ton is vastgesteld. Deze prijs kan door de Raad worden gewijzigd. Eveneens vanaf 1 juli 2002 wordt openbare interventie geopend wanneer de gemiddelde marktprijs in een lidstaat of een regio van een lidstaat gedurende twee opeenvolgende weken onder 1 560 euro per ton daalt. In dat geval worden de aankoopprijzen en de voor interventie geaccepteerde hoeveelheden vastgesteld op grond van openbare inschrijvingen.

Handelsverkeer met derde landen

Bij alle invoer in de Gemeenschap van andere levende runderen dan fokdieren van zuiver ras en bij de invoer van vlees, conserven of niet-gekookte bereidingen moet door de lidstaten een invoercertificaat worden afgegeven. Bij uitvoer is geen uitvoercertificaat vereist. Voor andere producten zijn geen invoer- noch uitvoercertificaten vereist, maar deze kunnen op elk moment toch verplicht worden gesteld.

Voor de producten van de rundvleessector gelden de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief. Onder bepaalde omstandigheden kan op deze producten een aanvullend recht worden geheven om de markt van de Gemeenschap te beschermen. Tariefcontingenten, waarvoor een bepaald douanerecht geldt, worden volgens verschillende, bij onderhavige verordening vastgestelde methoden beheerd.

Om de uitvoer van producten van deze sector mogelijk te maken, kunnen uitvoerrestituties worden vastgesteld, die het verschil dekken tussen de prijs in de Gemeenschap en de wereldmarktprijs. Zij worden periodiek of voor bepaalde hoeveelheden en via inschrijving vastgesteld, rekening houdend met de marktontwikkeling.

Het gebruik van de regelingen actief en passief veredelingsverkeer kan worden verboden indien dit voor de goede werking van de GMO noodzakelijk is of indien de communautaire markt dreigt te worden verstoord.

Heffingen van gelijke werking als een douanerecht en kwantitatieve invoerbeperkingen of maatregelen van gelijke werking zijn in het handelsverkeer met derde landen normaliter verboden.

Er kunnen vrijwaringmaatregelen worden genomen als de markt ten gevolge van de invoer of de uitvoer dreigt te worden verstoord.

Andere bepalingen

De lidstaten controleren de prijzen van de runderen en van het rundvlees op de door de Commissie vastgestelde wijze.

Buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt kunnen worden genomen indien zich aanhoudende prijsstijgingen of –dalingen dan wel dierziekten voordoen. Voorwaarde hiervoor is dat de lidstaat die om deze maatregelen verzoekt, aangepaste veterinaire en gezondheidsmaatregelen heeft genomen. De bijdrage van de Gemeenschap aan de financiering van deze buitengewone maatregelen varieert naargelang van de ziekte in kwestie.

De Commissie wordt bijgestaan door een comité van beheer voor rundvlees, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten en wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie.

Ultraperifere regio’s

Voor de ultraperifere regio’s van de Europese Unie (Guadeloupe, Martinique, Guyana, Réunion, Canarische eilanden, Madeira en de Azoren) zijn bij Verordening (EG) nr. 1455/2001 specifieke maatregelen vastgesteld inzake de invoering van specifieke maxima voor:

  • het aantal dieren dat in aanmerking komt voor speciale premies,
  • de instandhouding van de zoogkoeienbeslagen en
  • de slachtpremies.

Toegetreden lidstaten

Voor meer informatie over de aan deze GMO in verband met de toetreding van nieuwe landen aangebrachte wijzigingen, zie de toetredingsakte .

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1254/1999

26.6.1999

1.1.2000

PB L 160 van 26.6.1999

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1455/2001

24.7.2001

-

PB L 198 van 21.7.2001

Verordening (EG) nr. 1512/2001

26.7.2001

26.7.2001

-

Verordening (EG) nr. 2345/2001

4.12.2001

1.1.2002

PB L 315 van 1.12.2001

Besluiten met betrekking tot de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de EU.

1.5.2004

-

PB L 236 van 23.9.2003

Verordening (EG) nr. 1782/2003

28.10.2003

Toepassing met ingang van 2005 behoudens enkele gedeeltelijke toepassingen in 2003 et 2004.

PB L 270 van 21.10.2003

Verordening (EG) nr. 1913/2005

2.12.2005

-

PB L 307 van 25.11.2005

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Verordening (EG) nr. 1254/1999 zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie (pdf) heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Indelingsschema

Verordening (EG) nr. 1183/2006 [Publicatieblad L 214 van 4.8.2006];

Communautair indelingsschema voor geslachte volwassen runderen.

Etikettering

Verordening (EG) nr. 1760/2000 [Publicatieblad L 204 van 11.8.2000];

Identificatie- en registratieregeling voor runderen.

Zie geconsolideerde versie (pdf).

Veterinaire maatregelen

Richtlijn 64/432/EEG [Publicatieblad 121 van 29.7.1964];

Veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens.

Zie geconsolideerde versie (pdf).

Beschikking 80/1025/EEG [Publicatieblad L 304 van 13.11.1980];

Controle ter plaatse op de uitvoering van de nationale programma's voor de uitroeiing van brucellose, tuberculose en leukose bij runderen.

Verordening (EG) nr. 639/2003 [Publicatieblad L 93 van 10.04.2003];

Voor de toekenning van uitvoerrestituties te vervullen voorwaarden in verband met het welzijn van levende runderen tijdens het vervoer.

Zie geconsolideerde versie (pdf)

Marktondersteuningsmaatregelen

Verordening (EG) nr. 690/2001 [Publicatieblad L 95 van 5.4.2001]

Bijzondere marktondersteuningsmaatregelen in de rundvleessector.

Gewijzigd bij:

Verordening (EG) nr. 1592/2001 [Publicatieblad L 210 van 3.8.2001]

Verordening (EG) nr. 1648/2001 [Publicatieblad L 219 van 14.8.2001]

Verordening (EG) nr. 2155/2001 [Publicatieblad L 289 van 6.11.2001]

Verordening (EG) nr. 2595/2001 [Publicatieblad L 345 van 29.12.2001]

Verordening (EG) nr. 1757/2005 [Publicatieblad L 285 van 28.10.2005]

Opslag

Verordening (EEG) nr. 1805/77 [Publicatieblad L 198 van 5.8.1977]

Opslag en verkeer van door interventiebureaus aangekochte producten.

Interventie

Verordening (EG) nr. 2561/2000 [Publicatieblad L 293 van 22.11.2000]

Bijzondere bepalingen inzake de toekenning van steun voor de particuliere opslag van vlees van koeien.

Verordening (EG) nr. 907/2000 [Publicatieblad L 105 van 3.5.2000];

Steun voor de particuliere opslag in de sector rundvlees.

Zie geconsolideerde versie (pdf).

Verordening (EG) nr. 1669/2006 [Publicatieblad L 312 van 11.11.2006];

Openbare interventieaankoop in de sector rundvlees.

Zie geconsolideerde versie (pdf).

Uitvoer

Verordening (EG) nr. 800/99 [Publicatieblad L 102 van 17.4.1999];

Stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten.

Zie geconsolideerde versie (pdf).

Verordening (EG) nr. 433/2007 [Publicatieblad L 104 van 21.4.2007];

Voorwaarden voor de toekenning van bijzondere restituties bij uitvoer in de rundvleessector.

Verordening (EG) nr. 1359/2007 [Publicatieblad L 304 van 22.11.2007]; Voorwaarden voor de toekenning van bijzondere restituties bij uitvoer van bepaalde soorten rundvlees zonder been.

Verordening (EG) nr. 376/2008 [Publicatieblad L 114 van 26.4.2008]; Stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten.

Invoer

Verordening (EG) nr. 2249/99 [Publicatieblad L 275 van 26.10.1999];

Opening van een communautair tariefcontingent voor de invoer van rundvlees zonder been, gedroogd.

Verordening (EG) nr. 659/2007 [Publicatieblad L 155 van 15.6.2007];

Opening en wijze van beheer van invoertariefcontingenten voor stieren, koeien en vaarzen, niet bestemd voor de slacht, van bepaalde bergrassen.

Verordening (EG) nr. 1528/2007 [Publicatieblad L 348 van 31.12.2007];

Regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst.

Verordening (EG) nr. 382/2008 [Publicatieblad van 29.4.2008];

Invoer- en uitvoercertificatenregeling in de sector rundvlees.

Beschikking 2008/155/EG [Publicatieblad van 23.2.2008].

Lijst van embryoteams en embryoproductieteams in derde landen, die zijn erkend voor de invoer van runderembryo’s in de Gemeenschap.

See also

Voor meer informatie met betrekking tot de GMO voor rundvlees kunt u de site van het directoraat-generaal Landbouw en het juridisch repertorium raadplegen.

Laatste wijziging: 20.08.2008

Top