EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU-richtsnoeren voor de rechten van het kind

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

EU-richtsnoeren voor de rechten van het kind

 

SAMENVATTING VAN:

EU-richtsnoeren ter bevordering en bescherming van de rechten van het kind

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTSNOEREN?

Deze richtsnoeren voorzien in een kader voor de Europese Unie (EU) om ervoor te zorgen dat er rekening wordt gehouden met de rechten van het kind* bij al het externe beleid en optreden.

Ze versterken de actie van de EU ter bevordering en bescherming van de rechten van het kind in haar externe betrekkingen en stimuleren een algemene strategische aanpak bij deze aangelegenheden. Tevens vormen ze een aanvulling op de EU-richtsnoeren over kinderen en gewapende conflicten en de EU-agenda voor de rechten van het kind.

KERNPUNTEN

 • De Groep mensenrechten van de Raad van de EU (Cohom) is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van en het toezicht op deze richtsnoeren.

Om het doel van de bescherming van de rechten van het kind te behalen, gebruikt de EU werkinstrumenten, zoals:

 • politieke dialoog, door de rechten van kinderen mee te nemen in onderhandelingen en besprekingen met organisaties en met niet-EU-landen;
 • démarches (bijv. diplomatieke vertegenwoordiging van een bepaalde kwestie van de ene regering naar de andere), door niet-EU-landen te herinneren aan de noodzaak adequate maatregelen te treffen om kinderen te beschermen;
 • bilaterale en multilaterale samenwerking om ontwikkelings- en humanitairehulpprogramma's die toegespitst zijn op de rechten van het kind uit te breiden;
 • partnerschappen en coördinatie met internationale belanghebbenden, waaronder de Verenigde Naties (VN), regionale organisaties, het Europees Forum over de rechten van het kind, onderzoeksinstellingen, het maatschappelijk middenveld en internationale financiële instellingen.

Algemene acties om deze richtsnoeren in te voeren bestaan uit:

 • niet-EU-landen aanmoedigen internationale instrumenten en normen te aanvaarden en samen te werken met instanties als de VN en de Raad van Europa;
 • aandringen op het versterken van de rechten van kinderen in niet-EU-landen door strategieën te ontwikkelen en bestaande mechanismen te versterken;
 • bewakingsprocedures en -structuren verbeteren (bijv. databanken);
 • meer middelen bieden voor de bevordering en bescherming van de rechten van het kind;
 • schendingen van de rechten van het kind bestrijden en de bestaande straffeloosheid opheffen;
 • de participatie van kinderen aan de totstandkoming en de implementatie van beleidsmaatregelen die op hen betrekking hebben bevorderen;
 • ervoor zorgen dat gezinnen en andere zorgverleners beter in staat zijn om hun rol op het stuk van bescherming van de rechten van het kind ten volle te vervullen;
 • bewustmakingsprogramma's betreffende de rechten van het kind stimuleren door campagnes voor de opneming van de rechten van het kind in de leerprogramma's te bevorderen.

Er worden specifieke maatregelen getroffen op prioritaire gebieden op basis van afzonderlijke implementatiestrategieën. Prioritaire gebieden worden voor een periode van twee jaar geselecteerd. Het eerste prioritaire gebied heeft betrekking op alle vormen van geweld tegen kinderen. Het doel, operationele deel en landenspecifieke implementatiestrategie, maatregelen, bewaking en beoordeling van de implementatie worden gespecificeerd in bijlage I bij deze richtsnoeren.

ACHTERGROND

Kinderen krijgen te maken met uiteenlopende bedreigingen en missen mogelijkheden voor toegang tot onderwijs, gezondheids- en sociale zorg. Ze zijn het slachtoffer van kinderarbeid, geweld, seksueel misbruik, ziekten en gewapende conflicten en worden blootgesteld aan discriminatie, marginalisering en uitsluiting. Meisjes lopen specifieke risico's en hebben speciale aandacht nodig.

De EU speelt een hoofdrol bij de bescherming van mensenrechten (en met name bij de rechten van kinderen) in de hele wereld. De EU aanvaardt het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind en bijbehorende facultatieve protocollen. Ook bevordert de EU andere initiatieven gericht op de verbetering van kinderen, zoals de voormalige Millenniumdoelstellingen, die sinds begin 2016 zijn vervangen door de agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling.

* KERNBEGRIPPEN

Kind: in de context van deze samenvatting slaat het woord kind op ieder mens jonger dan 18 jaar.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

EU-richtsnoeren ter bevordering en bescherming van de rechten van het kind, goedgekeurd door de Raad op 10 december 2007 (niet verschenen in het Publicatieblad)

Laatste bijwerking 16.08.2016

Top