EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

 

SAMENVATTING VAN:

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

WAT IS HET DOEL VAN HET HANDVEST?

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (het Handvest) beschermt de grondrechten die de mensen in de Europese Unie (EU) genieten. Het is een modern en alomvattend instrument van het EU-recht voor de bescherming en bevordering van de rechten en vrijheden van personen in het licht van veranderingen in de maatschappij, sociale vooruitgang en wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen.

KERNPUNTEN

Inhoud

Het Handvest bevestigt, met inachtneming van de bevoegdheden en taken van de EU en van het subsidiariteitsbeginsel, de rechten die voortvloeien uit de constitutionele tradities en de internationale verplichtingen die de lidstaten van de EU gemeen hebben. Hiertoe behoren het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, de door de EU en de Raad van Europa aangenomen sociale handvesten en de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie en van het Europees Hof voor de rechten van de mens. Het Handvest geeft meer bekendheid aan de grondrechten en verduidelijkt ze, waardoor het de rechtszekerheid in de EU versterkt.

Het Handvest omvat een preambule en 54 artikelen, verdeeld over zeven hoofdstukken.

Toepassingsgebied

Het Handvest is van toepassing op de instellingen, organen, instanties en agentschappen van de EU bij al hun handelingen. Het breidt de hun door de Verdragen toegekende bevoegdheden en taken niet uit. Het Handvest geldt ook voor de lidstaten wanneer zij EU-wetgeving uitvoeren.

Het Handvest is van toepassing in combinatie met nationale en internationale systemen voor de bescherming van de grondrechten, waaronder het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.

Jaarverslagen

Sinds 2010 publiceert de Europese Commissie jaarlijks een jaarverslag waarin de vooruitgang van de toepassing van het Handvest wordt gevolgd. Overeenkomstig de strategie ter versterking van de toepassing van het Handvest in de EU (zie samenvatting) ligt sinds 2021 in het verslag over het Handvest elk jaar de nadruk op een ander thematisch gebied van strategisch belang dat onder het EU-recht valt.

ACHTERGROND

  • In 1999 concludeerde Europese Raad dat de fundamentele rechten die op EU-niveau van toepassing zijn, moesten worden geconsolideerd in een handvest voor betere zichtbaarheid.
  • Het Handvest werd in december 2000 in Nice formeel afgekondigd door het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Commissie.
  • Het Handvest werd juridisch bindend met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon (zie samenvatting) in december 2009 en heeft nu dezelfde juridische waarde als de EU-Verdragen.

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 389–405).

Laatste bijwerking 14.01.2022

Top