EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Hercules-programma

This summary has been archived and will not be updated. See 'Bescherming van EU’s financiële belangen tegen fraude en corruptie — programma Hercules III' for an updated information about the subject.

Hercules-programma

De Europese Commissie heeft het Hercules-programma opgestart ter bevordering van acties op het gebied van de bescherming van de financiële belangen.

BESLUIT

Besluit nr. 804/2004/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 21 april 2004 tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter bevordering van acties op het gebied van de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap (Hercules-programma) [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Het Hercules-programma werd vastgelegd in Besluit nr. 804/2004/EG voor de periode 2004-2006. Besluit nr. 878/2007/EG heeft dit programma verlengd voor de periode 2007-2013.

HERCULES (2004-2006)

Met een budget van ongeveer 12 miljoen EUR moest het Hercules-programma de volgende acties ondersteunen:

 • de organisatie van seminars en conferenties;
 • de bevordering van wetenschappelijke studies en debatten over het communautair beleid op het gebied van de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap;
 • de coördinatie van activiteiten inzake de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap;
 • opleiding en sensibilisering;
 • de bevordering van de uitwisseling van hooggeschoold personeel;
 • de verspreiding van wetenschappelijke kennis;
 • de ontwikkeling en terbeschikkingstelling van specifieke IT-instrumenten;
 • technische bijstand;
 • bevordering en versterking van gegevensuitwisseling. In de periode 2004-2006 konden er drie soorten instellingen van een subsidie genieten, onder voorwaarde dat ze in een van de 25 lidstaten, in de AVE-/EER-landen, op basis van het EER-overeenkomst (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland), in Bulgarije, Roemenië of Turkije gevestigd waren:
 • nationale of regionale overheidsdiensten;
 • onderzoeks- en onderwijsinstellingen met rechtspersoonlijkheid;
 • organisaties zonder winstoogmerk met rechtspersoonlijkheid. De subsidieaanvragen werden op basis van de criteria in bijlage van het besluit geëvalueerd. Het betrof onder meer de conformiteit van de voorgestelde actie met de doelstellingen van dit programma, de complementariteit met andere gesubsidieerde activiteiten, de haalbaarheid, meer bepaald de concrete mogelijkheid om de actie met de beschikbare middelen te realiseren.

Het bedrag van een subsidie mocht de volgende percentages niet overschrijden:

 • 50 % van de uitgaven voor technische bijstand;
 • 80 % van de uitgaven voor opleiding, de bevordering van de uitwisseling van hooggeschoold personeel en de organisatie van seminars of conferenties;
 • 90 % van de uitgaven voor de organisatie van seminars, conferenties of andere evenementen.

Bovendien mocht het bedrag van een subsidie voor huishoudelijke uitgaven, om de werkingsuitgaven van de instelling te financieren, niet groter zijn dan 70 % van de uitgaven van de instelling voor het kalenderjaar. De subsidies voor huishoudelijke uitgaven hebben in geval van verlenging een degressief karakter.

HERCULES II (2007-2013)

Het Hercules II-programma loopt van 1 januari 2007 tot 31 december 2013. De financiële middelen voor deze periode bedragen 98,5 miljoen EUR.

Dit programma voorziet een communautaire financiering via de toekenning van subsidies, maar staat eveneens open voor overheidsopdrachten. De uitvoering van de communautaire financiering is vastgelegd in Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 zoals later gewijzigd. In tegenstelling tot het vorige programma is de toekenning van subsidies „voor huishoudelijke uitgaven” niet mogelijk. Bijgevolg zijn de beschikbare middelen voor de periode 2007-2013 volledig beschikbaar voor de bevordering van de actie, via de subsidies voor acties of overheidsopdrachten.

De belangrijkste doelstellingen van het Hercules II-programma zijn:

 • de bevordering van de samenwerking tussen de actoren voor de bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Europese gemeenschap schaadt, met name de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, de Commissie en het Bureau voor fraudebestrijding van de Europese Gemeenschappen (OLAF);
 • de uitbreiding van de netwerken voor de informatie-uitwisseling tussen de lidstaten, de toetredingslanden en de kandidaat-lidstaten;
 • de operationele en technische ondersteuning van de wetshandhavingdiensten van de lidstaten, met name de douaneautoriteiten.

Het Hercules II-programma wil de acties tegen de smokkel en namaak van sigaretten opvoeren en versterken.

De instellingen die van een subsidie kunnen genieten, zijn dezelfde als in de vorige periode, op voorwaarde dat ze gevestigd zijn in een van de 27 lidstaten, in de AVE-/EER-landen, op basis van de EER-overeenkomst (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) of in een van de kandidaat-lidstaten, op basis van een gezamenlijke intentieverklaring. Voor de kosten die verband houden met de deelname van de vertegenwoordigers kunnen ook de landen van de westelijke Balkan, Rusland en de landen die vallen onder het Europese nabuurschapsbeleid (DE) (EN) (FR) een subsidie aanvragen.

De Commissie beoordeelt de aanvragen op basis van criteria zoals de mate waarin de voorgenomen actie beantwoordt aan de doelstellingen van het programma, de kosten-batenverhouding van de actie, de omvang van het beoogde publiek, enz. De subsidies dienen echter niet voor de volledige financiering van de kosten. De volgende percentages, dezelfde als die voor de periode 2004-2006, mogen niet overschreden worden:

 • 50 % van de uitgaven voor technische bijstand;
 • 80 % van de uitgaven voor opleiding, de bevordering van de uitwisseling van hooggeschoold personeel en de organisatie van seminars of conferenties, voor zover dit betrekking heeft op nationale of regionale overheidsdiensten;
 • 90 % van de uitgaven voor de organisatie van seminars, conferenties of andere evenementen, voor zover dit betrekking heeft op onderzoeks- en onderwijsinstellingen of organisaties zonder winstoogmerk.

Gedurende de volledige looptijd van het contract of de overeenkomst, en tot vijf jaar na de laatste betaling, kan de Commissie een audit verrichten van het gebruik van de communautaire financieringen. De Commissie kan in voorkomend geval beslissen om de gestorte subsidie terug te vorderen. De Commissie en de door haar gemachtigde personen beschikken over een toegangsrecht tot de plaatsen waar de actie werd uitgevoerd, alsook tot de informatie die nodig is voor de audit. De Europese Rekenkamer en het OLAF beschikken over ditzelfde recht.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Omzetting datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening nr. 804/2004/EG

1.5.2004

PB L 143 van 30.4.2004

Wijzigingsbesluit

Datum van inwerkingtreding

Omzetting datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening nr. 878/2007/EG

26.7.2007

PB L 193 van 25.7.2007

See also

Voor meer informatie, raadpleeg deze sites:

 • de website van het OLAF;
 • de website van de communautaire programma's van het OLAF - Hercules II-programma (DE) (EN) (FR) (jaarlijks werkprogramma, oproep tot het indienen van aanvragen voor het huidige jaar en medegefinancierde projecten van de afgelopen jaren).

Laatste wijziging: 24.09.2007

Top