EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bestrijding van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen: Daphne II-programma (2004-2008)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Bestrijding van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen: Daphne II-programma (2004-2008)

Dit programma vormt de tweede fase van het Daphne-programma. Het is erop gericht alle vormen van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen te voorkomen en te bestrijden door preventieve maatregelen te nemen en de slachtoffers te helpen. Het beoogt ook de organisaties die op dit gebied actief zijn bij te staan en hun onderlinge samenwerking te versterken.

MAATREGEL

Besluit nr. 803/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot vaststelling van een communautair actieprogramma (2004-2008) ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen en ter bescherming van slachtoffers en risicogroepen [Publicatieblad L 143 van 30.04.2004].

SAMENVATTING

Dankzij het Daphne-programma kan de Unie een toegevoegde waarde verschaffen aan de merendeels door de lidstaten op te zetten acties op het gebied van de preventie van geweld door de verspreiding en uitwisseling van informatie en ervaringen, de bevordering van een innoverende benadering, de gezamenlijke vaststelling van prioriteiten, de ontwikkeling van netwerken en het mobiliseren van alle betrokken partijen.

Toepassingsgebied

Drie doelgroepen worden duidelijk geïdentificeerd: het gaat om kinderen (tot 18 jaar), jongeren (van 12 tot 25 jaar) en vrouwen.

Het betreft alle vormen van geweld en alle aspecten ervan, zowel in de openbare als in de privé-sfeer. Het kan gaan om geweld binnen het gezin, op school en in andere instellingen, op het werk, om seksuele uitbuiting voor commerciële doeleinden, om genitale verminking of om mensenhandel.

Het programma staat open voor de landen van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte (EER), Turkije, Roemenië en Bulgarije (voor de drie laatste landen onder bepaalde voorwaarden).

Toegang tot het programma

Het programma staat open voor particuliere en overheidsorganisaties zonder winstgevend doel en voor de instellingen (de plaatselijke autoriteiten op het bevoegde niveau, de universiteitsfaculteiten en de onderzoekscentra) die actief zijn op het gebied van preventie en bestrijding van geweld jegens kinderen, jongeren en vrouwen, hulpverlening aan slachtoffers van dergelijk geweld, bevordering van de afwijzing van deze vormen van geweld dan wel bevordering van een mentaliteits- en gedragswijziging ten aanzien van kwetsbare groepen en slachtoffers.

Doelstellingen van het programma

In bijlage bij Besluit nr. 803/2004 worden de transnationale acties beschreven waaraan steun kan worden verleend. Het gaat voornamelijk om de ontwikkeling van netwerken van organisaties, uitwisseling van informatie en goede praktijken en bewustmakingsmaatregelen. Het Daphne-programma omvat de volgende soorten activiteiten die vallen onder de oproep tot het indienen van voorstellen voor specifieke medegefinancierde projecten, "oproep I" genoemd:

  • inventarisering en uitwisseling van goede praktijken en opgedane werkervaring;
  • uitvoering van onderzoeken en studies;
  • werkzaamheden op het terrein waarbij de begunstigden worden betrokken bij de opzet, uitvoering en evaluatie van projecten;
  • oprichting van duurzame multidisciplinaire netwerken;
  • opleiding en gebruik van didactisch materiaal;
  • programma's voor behandeling van en hulp aan slachtoffers en daders van geweld;
  • ontwikkeling en tenuitvoerlegging van acties voor de bewustmaking van specifieke doelgroepen;
  • evaluatie en ontwikkeling van acties die bijdragen tot respect voor mensen die kwetsbaar zijn voor geweld, en die hun welbevinden en persoonlijke ontplooiing bevorderen.

Tegelijk is voorzien in aanvullende activiteiten op initiatief van de Commissie om de lacunes van het programma of de gebieden waarmee in het kader van de voorgestelde acties niet voldoende rekening is gehouden, aan te vullen. Deze activiteiten vallen onder de oproep voor de overdracht, de aanpassing en het gebruik van de beschikbare resultaten, "oproep II" genoemd. Het gaat bijvoorbeeld om studies, het vaststellen van indicatoren en statistieken of andere activiteiten die erop gericht zijn de ontwikkeling van de basiskennis te garanderen.

In aanmerking komende projecten

Om in aanmerking te komen voor financiering, moeten bij het project ten minste twee lidstaten zijn betrokken. De projecten van oproep I kunnen een duur hebben van 12 of 24 maanden en de communautaire steun voor die projecten mag niet meer bedragen dan 80 % van de totale kosten van het project. De projecten van oproep II daarentegen mogen een duur van 12 maanden hebben en kunnen worden gefinancierd tot 100 % van de totale kost.

Uitvoering en follow-up

De Commissie is verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van het programma. Zij zorgt ervoor dat alle uit dit programma gefinancierde resultaten of producten kosteloos en in elektronische vorm beschikbaar zijn. Zij zorgt voor een evenwichtige benadering ten aanzien van de drie doelgroepen (kinderen, jongeren en vrouwen). De Commissie wordt bij haar verschillende taken bijgestaan door een comité. Uiterlijk per 1 juni 2006 dient de Commissie bij het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's een uitvoeringsverslag in en bij de voltooiing van het programma een eindverslag.

Context

Daphne II sluit aan op het Daphne I-programma dat eind 2003 is afgelopen. Dit programma was een groot succes en heeft voldaan aan een reële behoefte op het gebied van de strategie ter bestrijding van geweld. Voor deze tweede fase van het programma (2004-2008) is een bedrag van 50 miljoen euro beschikbaar tegenover 20 miljoen voor de eerste fase. Daphne maakt het mogelijk projecten te financieren die beogen slachtoffers van geweld te helpen en te voorkomen dat zij in de toekomst worden blootgesteld aan geweld. Dergelijke projecten moeten het mogelijk maken mensen bewust te maken van de schadelijke persoonlijke en sociale gevolgen van geweld voor de slachtoffers, het gezin, de gemeenschap en de samenleving in het algemeen.

Referenties

Maatregel

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Besluit nr. 803/2004/EG

30.04.2004

-

L 143 van 30.04.2004

See also

  • Aanvullende informatie, internetsite van het Daphne-programma (DE) (EN) (FR)

Laatste wijziging: 28.01.2005

Top