EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Overeenkomst inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid van de Verenigde Staten (PNR-overeenkomst 2007)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Overeenkomst inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid van de Verenigde Staten (PNR-overeenkomst 2007)

Met deze overeenkomst versterken en beveiligen de Europese Unie en de Verenigde Staten hun samenwerking op het gebied van de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika.

BESLUIT

Besluit 2007/551/GBVB/JBZ van de Raad van 23 juli 2007 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het Department of Homeland Security (DHS) (ministerie van Binnenlandse veiligheid) van de Verenigde Staten van Amerika (PNR-overeenkomst 2007)

Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het ministerie van Binnenlandse veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika (PNR-overeenkomst 2007).

SAMENVATTING

Door de uitwisseling van gegevens van passagiers (PNR-gegevens) wordt het mogelijk het terrorisme en de georganiseerde misdaad te bestrijden, de fundamentele belangen van personen te beschermen en te voorkomen dat individuen zich onttrekken aan de tegen hen uitgevaardigde aanhoudingsmandaten en detentiemaatregelen.

Dit besluit bevat de tekst van de overeenkomst, de begeleidende brief van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid (Department of Homeland Security, hierna "DHS" genoemd) van de Verenigde Staten en de brief met de reactie van de Europese Unie (EU). Het besluit is gedurende zeven jaar van kracht en legt de luchtvaartmaatschappijen die vluchten van en naar de Verenigde Staten uitvoeren de verplichting op de PNR-gegevens aan het DHS beschikbaar te stellen. Het DHS heeft zich ertoe verbonden te zorgen voor een hoog beschermingsniveau van de gegevens. In het besluit wordt aangedrongen op het nemen van beveiligingsmaatregelen bij de gegevensoverdracht. De partijen worden opgeroepen de fundamentele rechten en vrijheden van de passagiers te eerbiedigen.

Soorten verzamelde PNR-gegevens:

Het DHS verkrijgt de PNR-gegevens door middel van de luchtvaartmaatschappijen, de vliegtuigtickets en de reisdocumenten. De verzamelde gegevens hebben betrekking op:

  • het Advance Passenger Information System (APIS) (naam, burgerlijke staat, geboortedatum, nationaliteit, land van de verblijfplaats);
  • de reis (datum van boeking of afgifte van het biljet, reisdatum, reisweg, bagage, zitplaatsinformatie, reisstatus van de passagier, reisbureau);
  • vliegtuigticket (gratis tickets, upgrades, biljetuitgifte, prijs, nummer, gebruikte betaalmiddelen en facturatie);
  • het PNR ("passenger name record") (PNR-bestandslocatiecode, namen in het PNR, opgesplitste/opgedeelde informatie, alle vroegere wijzigingen in het PNR)
  • alle beschikbare contactgegevens;
  • OSI (Other Service Information) -, SSI- en SSR-informatie (Special Services).

Zogeheten "gevoelige" PNR-gegevens

De gevoelige PNR-gegevens hebben betrekking op ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, vakbondslidmaatschap, en gegevens betreffende de gezondheid of het seksuele leven van de betrokkene. Bij de ontvangst van deze gegevens, past het DHS een geautomatiseerd systeem toe dat die gevoelige PNR-codes en -termen filtert. Het DHS heeft zich ertoe verbonden deze gegevens niet te gebruiken en zo spoedig mogelijk te wissen.

In een uitzonderlijk geval waarin levens in gevaar zouden kunnen zijn en in de mate dat de passagier deze gegevens heeft verstrekt, kan het DHS deze gegevens gebruiken. In dat geval zal het DHS een register inzake de toegang tot gevoelige PNR-gegevens bijhouden, en de gegevens binnen 30 dagen wissen. Voorts zal het DHS zal de Europese Commissie binnen 48 uur in kennis stellen van het feit dat tot dergelijke gegevens toegang is verleend.

Bescherming en uitwisseling van PNR-gegevens

In de aan de overeenkomst gehechte brief van het DHS wordt uiteengezet hoe de inzameling, het gebruik en de bewaring van de PNR-gegevens door het DHS zal verlopen. Het DHS behandelt de PNR-gegevens als gevoelig en vertrouwelijk. Het DHS verstrekt de PNR-gegevens aan de nationale autoriteiten van de V.S. met taken op het gebied van wetshandhaving, openbare veiligheid of terrorismebestrijding. De PNR-gegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derde landen waarvan is vastgesteld dat die de bescherming van de gegevens kunnen waarborgen voor dezelfde redenen als die waarvoor het DHS de gegevens heeft ontvangen (hoofdzakelijk terrorismebestrijding en georganiseerde misdaad).

Indien de luchtvaartmaatschappijen een systeem hebben ingevoerd dat aan de technische vereisten van het DHS voldoet, zullen zij de gegevens door middel van een "push"-toeleveringssysteem aan het DHS verstrekken. Voor de luchtvaartmaatschappijen die een dergelijk systeem nog niet toepassen, worden de gegevens via een "pull"-toeleveringssysteem verstrekt. De luchtvaartmaatschappijen zijn verantwoordelijk voor de invoering van een "push"-toeleveringssysteem.

In normale omstandigheden zal het DHS 72 uur vóór een geplande vlucht een overdracht van PNR-gegevens ontvangen. Het DHS kan meer dan 72 uur vóór het geplande vertrek van de vlucht om toegang tot PNR-gegevens verzoeken. Bij de uitoefening van deze discretionaire bevoegdheid zal het DHS oordeelkundig en evenredig te werk gaan.

Het DHS bewaart de PNR-gegevens gedurende zeven jaar in een actieve analytische gegevensbank, waarna de gegevens een slapende, niet-operationele status krijgen. De gegevens die zich in deze slapende status bevinden worden gedurende acht jaar bewaard en zijn uitsluitend toegankelijk met toestemming van een hoge ambtenaar van het DHS. Met de vraag wanneer de PNR-gegevens moeten worden vernietigd, zullen het DHS en de EU zich in het kader van toekomstige besprekingen bezig houden. Alleen de gegevens die verband houden met een lopend onderzoek kunnen in een actieve gegevensbank worden bewaard.

Toegangs- en inzagerecht

Het DHS heeft besloten om de administratieve bescherming op grond van de Privacy Act uit te breiden tot de PNR-gegevens die het in zijn bezit heeft. Krachtens de VS-wetgeving gelden er administratieve, civiel- en strafrechtelijke sancties voor schendingen van de privacyvoorschriften en de ongeoorloofde openbaarmaking van documenten.

De EU, de Verenigde Staten en de luchtvaartsector zullen samenwerken om ervoor te zorgen dat de passagiers op de hoogte zijn van de wijze waarop de regeringen gebruik maken van de gegevens die op hen betrekking hebben. Het DHS heeft via publicaties in het Federal Register en een informatief formulier op zijn website aan de reizigers informatie over de verwerking van PNR-gegevens verstrekt.

Het DHS verstrekt geen PNR-gegevens aan het publiek, behalve aan de desbetreffende datasubjecten.

Samenwerking en wederkerigheid

Het DHS draagt de uit PNR-gegevens voortvloeiende analytische informatie over aan de politiële en justitiële autoriteiten van de betrokken EU-lidstaten en, in voorkomend geval, aan Europol en Eurojust. De EU en haar lidstaten zullen eveneens de uit de PNR-gegevens voortvloeiende analytische informatie aan de betrokken VS-autoriteiten verstrekken.

Beide partijen zien erop toe dat hun systemen naar behoren functioneren. Bij deze evaluatie van de toepassing van dit besluit zal de EU worden vertegenwoordigd door het Commissielid voor Justitie, Vrijheid en Veiligheid en het DHS door de minister van Binnenlandse veiligheid.

Context

De overdracht van de PNR-gegevens van de Europese luchtvaartmaatschappijen aan de autoriteiten van de Verenigde Staten kwam in opeenvolgende overeenkomsten aan de orde. De laatste overeenkomst dateert van 19 oktober 2006 en is op 31 juli 2007 verstreken. Daarom heeft de Raad op 22 februari 2007 besloten het voorzitterschap te machtigen onderhandelingen te openen die hebben geresulteerd in een nieuwe overeenkomst.

Deze overeenkomst wordt voorlopig toegepast vanaf de datum van ondertekening. Het akkoord treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op die waarin de partijen de kennisgevingen hebben uitgewisseld waaruit blijkt dat zij hun interne procedures daartoe hebben voltooid.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Besluit 2007/551/GBVB/JBZ

23.7.2007

-

L 204 van 4.8.2007.

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit 2006/729/GBVB/JBZ van de Raad van 16 oktober 2006 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van een Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het Department of Homeland Security (ministerie van Binnenlandse Veiligheid) van de Verenigde Staten. - Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het Department of Homeland Security (ministerie van Binnenlandse Veiligheid) van de Verenigde Staten van Amerika [Publicatieblad L 298 van 27.10.2006];

Besluit 2004/496/EG van de Raad van 17 mei 2004 betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van PNR-gegevens door luchtvaartmaatschappijen aan het Bureau of Customs and Border Protection van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid van de Verenigde Staten. Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van PNR-gegevens door luchtvaartmaatschappijen aan het Bureau of Customs and Border Protection van het ministerie van binnenlandse veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika. [Publicatieblad L 183 van 20.5.2004].

Laatste wijziging: 15.04.2008

Top