Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Smokkel van migranten over land, over zee en door de lucht — VN-Protocol

Smokkel van migranten over land, over zee en door de lucht — VN-Protocol

SAMENVATTING VAN:

Besluit 2006/616/EG en 2006/617/EG van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tegen de smokkel van migranten (over land, over zee en door de lucht), tot aanvulling van het Verdrag van de VN tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad

SAMENVATTING

WAT DOEN DEZE BESLUITEN?

Deze besluiten dienen ter formele goedkeuring door de EU van de ondertekening van het VN-protocol tegen de smokkel van migranten over land, over zee en door de lucht zodat ze onder de bevoegdheid van de EU vallen. Dit protocol bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad moet smokkel van migranten voorkomen en bestrijden, samenwerking tussen verdragsluitende landen bevorderen en de rechten van gesmokkelde migranten beschermen.

KERNPUNTEN

Verdragsluitende landen moeten de volgende handelingen als strafbare feiten erkennen wanneer ze bewust voor financieel of materieel gewin worden gepleegd:

 • de smokkel van migranten, d.w.z. een persoon illegaal een land binnen brengen waarvan hij of zij geen burger of permanent ingezetene is;
 • wanneer deze tot doel hebben de smokkel van migranten mogelijk te maken, door frauduleuze reis- of identiteitsdocumenten te produceren, te verkrijgen, te leveren of te bezitten;
 • het iemand in staat stellen in een land te blijven zonder te voldoen aan de noodzakelijke vereisten om daar legaal te verblijven;
 • poging tot, deelname aan en uitlokking tot het plegen van deze strafbare feiten.

Verdragsluitende landen moeten ook overwegen de volgende omstandigheden toe te voegen aan de ernst van het strafbare feit (d.w.z. verzwarende omstandigheden):

 • het leven of de veiligheid van de betrokken migranten in gevaar brengen;
 • de migranten onderwerpen aan een onmenselijke of vernederende behandeling, met inbegrip van uitbuiting.

Slachtoffers van de smokkel van migranten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor strafrechtelijke vervolging.

Toepassingsgebied

Het protocol is van toepassing op:

 • de preventie, opsporing en vervolging van bovengenoemde feiten (waar zij grensoverschrijdend van aard zijn en er een georganiseerde criminele groep bij betrokken is);
 • de bescherming van de rechten van de slachtoffers van deze feiten.

Maatregelen tegen de smokkel van migranten over zee

 • Als een land vermoedt dat een vaartuig zonder nationaliteit migranten smokkelt, mag het aan boord gaan en het schip doorzoeken.
 • Wanneer een land vermoedt dat een vaartuig met een buitenlandse registratie migranten smokkelt, moet het dit land waar het schip geregistreerd staat (vlaggenstaat) in kennis stellen, bevestiging van de registratie vragen en toestemming vragen om actie te ondernemen. Als de vermoedens worden bevestigd, mag het verzoekende land:
  • aan boord van het schip gaan en het doorzoeken, en passende maatregelen nemen met betrekking tot het schip en de personen en vracht aan boord ervan, en
  • moet het de veiligheid en menselijke behandeling van de opvarenden waarborgen.
 • Als er geen direct gevaar is gevonden, hoeven er geen aanvullende maatregelen te worden genomen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de vlaggenstaat.

Internationale samenwerking

Landen moeten werken aan de versterking van hun grenscontroles en mogen iedereen die betrokken is bij de smokkel van migranten de toegang ontzeggen. Landen met gemeenschappelijke grenzen of op routes die door criminele groepen worden gebruikt, moeten bepaalde informatie uitwisselen, zoals:

 • de vertrek- en aankomstpunten die door smokkelaars worden gebruikt;
 • de gebruikte routes en middelen van vervoer;
 • de methoden en middelen:
  • waarop en waarmee personen worden verborgen en vervoerd;
  • waarop en waarmee reis- of identiteitsdocumenten worden misbruikt.

Landen met relevante deskundigheid moeten technische bijstand verlenen aan landen die vaak worden gebruikt als land van herkomst of doorreis.

Preventie, bescherming, bijstand en terugkeer

Landen moeten op een aantal manieren actie ondernemen om smokkel te voorkomen en om om te gaan met slachtoffers van smokkel. Deze omvatten onder andere:

 • campagnes voor publieke bewustmaking en ontwikkelingsprogramma's en samenwerking op regionaal, nationaal en internationaal niveau om gevallen van smokkel van migranten te bestrijden, met name armoede en onderontwikkeling;
 • maatregelen ter bescherming van de rechten van migranten die slachtoffer zijn van smokkel, met name vrouwen en kinderen;
 • het bieden van bescherming tegen het geweld waaraan migranten kunnen worden onderworpen en bijstand aan degenen wier leven of veiligheid gevaar loopt als gevolg van het feit dat ze worden gesmokkeld;
 • de terugkeer tot stand brengen van burgers of mensen die een duurzaam verblijfsrecht hebben op hun grondgebied en die slachtoffer van smokkel zijn geweest.

ACHTERGROND

Met Richtlijn 2002/90/EG en Kaderbesluit 2002/946/JBZ wordt er een gemeenschappelijke definitie ingesteld voor de inbreuk van bevordering van onregelmatige migratie en minimumvoorschriften met betrekking tot straffen, aansprakelijkheid van rechtspersonen.

BESLUIT

Besluit 2006/616/EG van de Raad van 24 juli 2006 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over zee en door de lucht, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, met betrekking tot de bepalingen van het protocol voor zover deze onder de artikelen 179 en 181 A van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap vallen (PB L 262 van 22.9.2006, blz. 24-33)

Besluit 2006/617/EG van de Raad van 24 juli 2006 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over zee en door de lucht, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, met betrekking tot de bepalingen van het protocol voor zover deze onder deel III, titel IV, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap vallen (PB L 262 van 22.9.2006, blz. 34-43)

GERELATEERDE BESLUITEN

Kaderbesluit 2002/946/JBZ van de Raad van 28 november 2002 tot versterking van het strafrechtelijk kader voor de bestrijding van hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf (PB L 328 van 5.12.2002, blz. 1-3)

Richtlijn 2002/90/EG van de Raad van 28 november 2002 tot omschrijving van hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf (PB L 328 van 5.12.2002, blz. 17-18)

Richtlijn 2004/81/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de verblijfstitel die in ruil voor samenwerking met de bevoegde autoriteiten wordt afgegeven aan onderdanen van derde landen die het slachtoffer zijn van mensenhandel of hulp hebben gekregen bij illegale immigratie (PB L 261 van 6.8.2004, blz. 19–23)

Laatste bijwerking 04.02.2016

Top