Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Pericles-actieprogramma (2002-2013)

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Pericles-actieprogramma (2002-2013)

Het is van cruciaal belang de gemeenschappelijke munt te beschermen tegen valsemunterij. Het Pericles-programma bevordert de samenwerking tussen de nationale, Europese en internationale autoriteiten die belast zijn met de bestrijding van namaak van de euro. De maatregelen omvatten uitwisselingen van informatie (studiebijeenkomsten, workshops, ontmoetingen en conferenties), stages, uitwisselingen van personeel alsook technische, wetenschappelijke en operationele bijstand.

BESLUIT

Besluit 2001/923/EG van de Raad van 17 december 2001 tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma Pericles) [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

Bij dit besluit wordt het actieprogramma Pericles opgezet, dat voorziet in opleiding en technische bijstand voor autoriteiten die valsemunterij bestrijden. Hoewel oorspronkelijk een looptijd vastgesteld was van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2005, is het programma verlengd tot en met 31 december 2013.

Dit programma financiert studiebijeenkomsten, stages, workshops, uitwisselingen van personeel en alle andere activiteiten ter verbetering van de deskundigheid van het bij de eenheidsmunt betrokken personeel (politie, douane, financiële administratie, vertegenwoordigers van de nationale centrale banken en de Munten, gespecialiseerde magistraten en juristen en alle andere betrokken beroepsgroepen). De inhoud van de opleiding is multidisciplinair en grensoverschrijdend en houdt rekening met de veiligheidsaspecten, de informatie-uitwisselingen en de technische en wetenschappelijke steun.

Bovendien voorziet de Commissie in de actieve deelname aan het programma van bepaalde gespecialiseerde instanties, zoals het Europees Stelsel van Centrale Banken, de nationale analysecentra voor biljetten en muntstukken en het Europees Technisch en Wetenschappelijk Centrum. Europol, Interpol en de nationale centra die zijn opgericht op grond van het internationaal Verdrag ter bestrijding van de valsemunterij (Verdrag van Genève van 20 april 1929) kunnen eveneens deelnemen.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen kandidaat-lidstaten en derde landen eveneens aan het programma deelnemen. De Raad heeft het Pericles-programma bij Besluit 2001/924/EG ook opengesteld voor de lidstaten die de euro niet hebben ingevoerd.

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten of de Commissie kunnen de aanzet geven tot projecten in het kader van het programma. De lidstaten kunnen elk jaar één project indienen inzake workshops, bijeenkomsten of symposia. Bij de selectie van de bij haar ingediende projecten houdt de Commissie rekening met:

  • de Europese inslag van het project;
  • de overeenkomst van het project met de doelstellingen van het programma;
  • de kwaliteit van het project wat ontwikkeling, organisatie, presentatie, doelstellingen en kosten-batenverhouding betreft;
  • de verenigbaarheid van het project met de lopende of de geplande werkzaamheden van de Europese Unie.

De Commissie wordt belast met de evaluatie van de uitvoering van de projecten. Hiertoe dienen de begunstigden van de geselecteerde projecten jaarlijks bij de Commissie een eindverslag in.

In de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013 is voor de uitvoering van het programma een bedrag van 7 miljoen EUR begroot.

Context

In de conclusies van de Europese Raad van Nice werd de lidstaten verzocht zo snel mogelijk in de loop van 2001 doeltreffende maatregelen te nemen in de strijd tegen de eurovalsemunterij. De Raad heeft een kaderbesluit aangenomen dat voorziet in een grotere bescherming van de euro via strafrechtelijke sancties alsook een verordening over de nodige beschermingsmaatregelen. Volgens de Commissie moeten deze initiatieven aangevuld worden met opleidingen voor de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de invoering van de nieuwe munt.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzettingin de lidstaten

Publicatieblad

Besluit 2001/923/EG

21.12.2001

-

PB L 339 van 21.12.2001

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzettingin de lidstaten

Publicatieblad

Besluit 2006/75/EG

8.2.2006

-

PB L 36 van 8.2.2006

Besluit 2006/76/EG

8.2.2006

-

PB L 36 van 8.2.2006

Besluit 2006/849/EG

28.11.2006

-

PB L 330 van 28.11.2006

Besluit 2006/850/EG

28.11.2006

-

PB L 330 van 28.11.2006

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Besluit 2001/923/EG zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en aan de Raad van 23 mei 2006 betreffende de uitvoering en de resultaten van het programma "PERICLES" voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij [COM(2006) 243 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]. Dankzij de uitwisseling van informatie en de verdere uitbouw van de samenwerking levert het programma Pericles een bijdrage aan de bescherming van de euro tegen namaakproductie. De steun op het gebied van opleidingen en technische bijstand vervullen desondanks een belangrijke rol om de huidige resultaten op peil te houden en voortgang te doen vinden. De Commissie beveelt in het verslag aan het programma nog eens met vier jaar te verlengen en de nadruk te leggen op praktijkopleiding. Daarbij dient prioriteit te worden gegeven aan de uitwisseling van personeel en specifieke opleidingen.

Besluit 2005/37/EG van de Commissie van 29 oktober 2004 tot oprichting van het Europees Technisch en Wetenschappelijk Centrum (ETWC) en tot coördinatie van de technische maatregelen ter bescherming van de euromunten tegen namaak [Publicatieblad L 19 van 21.1.2005]. Bij dit besluit wordt het Europees Technisch en Wetenschappelijk Centrum (ETWC) dat onder OLAF ressorteert, bij de Commissie opgericht. Het ETWC analyseert en classificeert elk nieuw type valse munt en verleent bijstand aan de nationale analysecentra voor valse munten (NACM) en de politieautoriteiten.

See also

  • Bureau voor fraudebestrijding (OLAF): Pericles-programma (DE) (EN) (FR)

Laatste wijziging: 28.10.2011

Top