EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Producten met gebreken: aansprakelijkheid

Producten met gebreken: aansprakelijkheid

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 85/374/EEG — productaansprakelijkheid

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

In deze richtlijn wordt het beginsel van aansprakelijkheid buiten schuld vastgesteld dat van toepassing is op Europese producenten. Wanneer een gebrekkig product* schade veroorzaakt, kan een producent ook aansprakelijk worden gesteld zonder dat dit door zijn fout of nalatigheid is ontstaan.

KERNPUNTEN

Schade die onder deze richtlijn valt

De richtlijn is van toepassing op schade:

veroorzaakt door dood of door lichamelijk letsel,

veroorzaakt aan persoonlijk eigendom.

EU-landen mogen een grens te stellen aan de volledige aansprakelijkheid van de producent voor dood of lichamelijk letsel veroorzaakt door identieke artikelen met hetzelfde gebrek.

Aansprakelijkheid

Met producent kan worden bedoeld:

de producent van een grondstof of de fabrikant van een eindproduct of onderdeel,

de importeur van het product,

een ieder die zijn naam, zijn merk of een ander onderscheidingsteken op het product aanbrengt,

de leverancier van een product waarvan de producent of importeur niet kan worden achterhaald.

Indien twee of meer personen aansprakelijk zijn voor dezelfde schade, worden ze gezamenlijk aansprakelijk gehouden.

Bewijs van schade

Een product is gebrekkig wanneer het niet de veiligheid biedt die men gerechtigd is te verwachten, alle omstandigheden in aanmerking genomen, met name:

de presentatie van het product,

het redelijkerwijs te verwachten gebruik van het product,

het tijdstip waarop het product in het verkeer is gebracht.

De gelaedeerde of benadeelde draagt debewijslast en moet bewijs aandragen voor:

de daadwerkelijke schade,

het gebrek in het product,

een oorzakelijk verband tussen het gebrek en de schade.

Hij hoeft echter geen bewijs voor de nalatigheid of fout van de producent of importeur aan te dragen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Een aantal factoren kan producenten uitsluiten van aansprakelijkheid zoals wanneer:

zij het product niet in het verkeer hebben gebracht,

het gebrek pas aan het licht kwam nadat het product in het verkeer is gebracht,

het product niet door hen is vervaardigd om met winst te worden verkocht of verspreid,

het product binnen de gebruikelijke transacties en praktijken van hun bedrijf niet door hen is vervaardigd of gedistribueerd voor enig doel,

het gebrek een gevolg is van het feit dat het product in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften,

het gebrek van een onderdeel is veroorzaakt tijdens de vervaardiging van een eindproduct.

Wanneer de gelaedeerde of benadeelde schuld heeft, kan de aansprakelijkheid van de producent worden verminderd.

Het verstrijken van aansprakelijkheid

De gelaedeerde of benadeelde heeft drie jaar de tijd om vergoeding te vorderen. Deze termijn loopt vanaf de datum waarop de benadeelde zich bewust werd van de schade, het gebrek en de identiteit van de producent.

Tien jaar nadat het product in de handel is gebracht, vervalt de aansprakelijkheid voor de producent.

Producenten mogen hun aansprakelijkheid ten opzichte van benadeelden niet beperken door middel van contractuele clausules.

Nationale wetgeving inzake burgerlijke aansprakelijkheid blijft van toepassing.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Het verdrag is op 30 juli 1985 in werking getreden. EU-landen moesten de richtlijn voor 30 juli 1988 omzetten naar hun nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Aansprakelijkheid voor gebrekkige producten

KERNBEGRIPPEN

* Product: alle roerende goederen, zelfs wanneer deze in andere roerende goederen of onroerende goederen zijn verwerkt. Dit omvat elektriciteit, landbouwgrondstoffen (producten van de bodem, van de veefokkerij en van de visserij, met uitzondering van producten die een eerste be- of verwerking hebben ondergaan, bijv. snijden, schillen en invriezen van fruit en groente) en producten van de jacht.

BESLUIT

Richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken (PB L 210 van 7.8.1985, blz. 29–33)

Laatste bijwerking 19.01.2016

Top