EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Strategie voor het consumentenbeleid 2002-2006

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Strategie voor het consumentenbeleid 2002-2006

De mededeling beoogt de instelling van een hoog gemeenschappelijk niveau van consumentenbescherming, een doeltreffende handhaving van de voorschriften inzake consumentenbescherming en deelname van de consumentenorganisaties bij het EU-beleid.

MAATREGEL

Mededeling van de Commissie van 7 mei 2002 aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's- "Strategie voor het consumentenbeleid 2000-2006" [COM (2002) 208 def. - Publicatieblad C137/2 van 08.06.2002]

SAMENVATTING

De drie voornoemde doelstellingen beogen de integratie van de belangen van de consumenten in alle andere communautaire beleidsmaatregelen, de maximalisering van de voordelen van de interne markt voor de consumenten en de voorbereiding van de uitbreiding.

De consumenten maken geen gebruik van alle mogelijkheden die de interne markt biedt. Daarom zijn eenvoudigere en uniformere regels, de gelijke toepassing daarvan in de gehele Unie, toegankelijker voorlichtings- en opvoedingsacties en doeltreffende verhaalsmogelijkheden noodzakelijk.

Toepassingsgebied van de strategie:

  • veiligheid van de consumenten;
  • economische en juridische vraagstukken in verband met de markt;
  • voorlichting en opvoeding van de consumenten;
  • bevordering van de consumentenorganisaties en hun bijdrage aan de uitwerking van het consumentenbeleid.

De doelstellingen van de strategie zijn:

  • een hoog gemeenschappelijk niveau van consumentenbescherming binnen de EU;
  • doeltreffende handhaving van voorschriften inzake consumentenbescherming;
  • deelname van de burgers aan het beleid van de EU via de consumentenorganisaties.

Deze doelstellingen zullen de komende vijf jaar (2002-2006) via een hele reeks maatregelen ten uitvoer worden gelegd. Er is een doorlopend programma voor de korte termijn vastgesteld, dat periodiek zal worden herzien. Voor elke doelstelling presenteert de strategie de voornaamste maatregelen die de Commissie voornemens is tijdens de vijf volgende jaren te nemen. De Commissie zal afzonderlijke voorstellen bij de Raad en het Parlement indienen.

Doelstelling 1: "Een hoog gemeenschappelijk niveau van consumentenbescherming"

Deze doelstelling beoogt de harmonisatie, door het meest geschikte middel (kaderrichtlijn, normen, beste praktijken), niet alleen van de veiligheid van goederen en diensten, maar ook van de aspecten van economische en juridische aard die de consumenten het nodige vertrouwen geven voor de uitvoering van transacties waar dan ook in de interne markt. In het kader van deze doelstelling moeten de voornaamste acties zorgen voor de follow-up van de vraagstukken in verband met de handelspraktijken die zijn onderzocht in het Groenboek over consumentenbescherming in de Europese Unie en zij moeten betrekking hebben op de veiligheid van diensten.

Doelstelling 2: "Doeltreffende handhaving van voorschriften inzake consumentenbescherming"

Aangezien de economische integratie in de interne markt gestaag toeneemt en aan de consumenten steeds meer mogelijkheden worden geboden, zou aan hen in de praktijk in de gehele EU dezelfde bescherming moeten worden geboden. De prioritaire acties van deze doelstelling hebben betrekking op de uitwerking van een administratief samenwerkingskader tussen de lidstaten en de verhaalsmogelijkheden voor de consumenten.

Doelstelling 3: "Adequate rol voor de consumentenorganisaties bij het EU-beleid"

Om het beleid ter bescherming van de consument doeltreffend te maken, moeten de consumenten zelf de mogelijkheid hebben bij te dragen aan de vaststelling van het beleid dat hen betreft. De consumenten en hun vertegenwoordigers moeten de nodige capaciteit en de nodige middelen hebben om hun belangen op gelijke voet met de andere betrokken partijen te behartigen.

De voornaamste acties om dit doel te bereiken zijn de herziening van de mechanismen voor de deelname van de consumentenorganisaties aan de uitwerking van het communautaire beleid en het opzetten van opvoedingsprojecten en projecten ter versterking van de capaciteiten.

VERBONDEN MAATREGELEN

Besluit nr. 20/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 december 2003 tot vaststelling van een algemeen kader voor de financiering van communautaire acties ter ondersteuning van het consumentenbeleid in de periode 2004-2007 [Publicatieblad L 5 van 09.01.2004].

Resolutie van de Raad van 2 december 2002 ter ondersteuning van de strategie voor het consumentenbeleid 2002-2006 [Publicatieblad C 11 van 17.01.2003]. De resolutie juicht de strategie en de drie doelstellingen toe en verzoekt de Commissie en, in voorkomend geval, de lidstaten om haar toe te passen. Zij vraagt de Commissie elke achttien maanden een verslag over te leggen waarin de uitvoering van de strategie wordt onderzocht en dat een evaluatie bevat van de effecten van de communautaire en nationale maatregelen ter ondersteuning van de daarin vastgestelde doelstellingen.

Laatste wijziging: 28.04.2005

Top