Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Culturele hoofdstad van europa

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Culturele hoofdstad van europa

De aanwijzing van de "Culturele hoofdstad van Europa" draagt ertoe bij dat de rijkdom, de verscheidenheid en de gemeenschappelijke kenmerken van de Europese culturen beter tot hun recht komen en maakt het mogelijk dat de burgers van de Unie elkaar beter leren kennen.

BESLUIT

Besluit 1419/1999/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 tot vaststelling van een communautaire actie voor het evenement "Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 [Ziewijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

De "Culturele Hoofdstad van Europa" wordt overeenkomstig het besluit vanaf het jaar 2005 als volgt aangewezen (artikel 2):

  • uiterlijk vier jaar vóór de aanvang van het evenement legt de betrokken lidstaat (zie bijlage I bij Besluit nr. 649/2005/EG) de Commissie, het Europees Parlement, de Raad en het Comité van de regio's het voordrachtdossier voor van de stad of steden die voor het betrokken jaar in aanmerking komen; eventueel doet hij deze voordracht vergezeld gaan van een aanbeveling;
  • de Commissie stelt elk jaar een jury samen die verslag moet uitbrengen over de voorgedragen stad of steden. Het Europees Parlement kan binnen drie maanden na ontvangst van het verslag de Commissie een advies doen toekomen over de voorgedragen stad of steden;
  • op basis van een aanbeveling van de Commissie en in het licht van het advies van het Europees Parlement en het verslag van de jury wijst de Raad de "Culturele Hoofdstad van Europa" aan voor het betrokken jaar.

Vanaf 2009 zal bij de aanwijzing van de culturele hoofdstad van Europa rekening worden gehouden met de uitbreiding van de Europese Unie tot 25 lidstaten, en wel volgens de lijst van bijlage I bij Besluit nr. 649/2005/EG. De chronologische volgorde kan in onderlinge overeenstemming door de betrokken lidstaten worden gewijzigd.

Het voordrachtdossier moet een Europees cultureel project omvatten, dat aan een specifiek thema met een Europese dimensie beantwoordt en hoofdzakelijk berust op culturele samenwerking overeenkomstig de doelstellingen en acties van artikel 151 (ex artikel 128) van het Verdrag. Dit project mag samen met andere Europese steden worden uitgevoerd.

In het dossier moet in het bijzonder zijn aangegeven hoe de gegadigde Europese stad, binnen het gekozen thema, voornemens is om (artikel 3):

  • culturele stromingen die de Europeanen gemeen hebben en waarvoor deze stad een bron van inspiratie is geweest of waartoe zij een bijdrage van betekenis heeft geleverd, tot hun recht te laten komen;
  • evenementen en scheppend werk te bevorderen waarbij actoren uit de culturele sector van andere steden van de lidstaten van de Europese Unie worden betrokken en die tot duurzame culturele samenwerking leiden, en het rondreizen van de actoren in de Europese Unie te stimuleren;
  • brede lagen van de bevolking te mobiliseren en bij het project te betrekken;
  • voor de opvang van de burgers van de Unie te zorgen en de uitstraling van de op te zetten evenementen via de verschillende media en volgens een meertalige aanpak te bevorderen;
  • de dialoog tussen de culturen van Europa en die van andere delen van de wereld te bevorderen;
  • het historisch erfgoed en de stedelijke architectuur en de kwaliteit van het leven in de stad op te waarderen.

Europese derde landen kunnen aan dit initiatief deelnemen. Elk van die landen kan een stad als "Culturele Hoofdstad van Europa" voordragen en stelt het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en het Comité van de regio's van deze voordracht in kennis. De Raad wijst, op aanbeveling van de Commissie en met eenparigheid van stemmen, officieel voor elk jaar een van deze voorgedragen steden als "Culturele Hoofdstad van Europa" aan, zonder uit het oog te verliezen dat een voorbereidingstijd van vier jaar wenselijk is (artikel 4).

Elke stad stelt een programma van culturele evenementen vast dat de cultuur, het cultureel erfgoed, alsmede de plaats van de betrokken stad in het gemeenschappelijk cultureel erfgoed voor het voetlicht brengt en waarbij personen uit de culturele sector uit andere Europese landen worden betrokken om tot duurzame samenwerking te komen (artikel 5).

De Commissie stelt jaarlijks een verslag op waarin de resultaten van het evenement van het voorgaande jaar worden geëvalueerd. Dit verslag wordt aan het Europees Parlement, de Raad en het Comité van de regio's voorgelegd.

De Commissie kan ook voorstellen doen tot herziening van dit besluit indien zij dat voor het soepele verloop van deze actie en met name met het oog op de toekomstige uitbreiding van de Europese Unie nodig acht (artikel 6).

De Europese Unie kan via haar kaderprogramma "Cultuur 2000" een financiële bijdrage aan de "Culturele Hoofdstad van Europa" leveren door het ondersteunen van een of ander in het programma van de festiviteiten opgenomen evenement met een Europese dimensie.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Besluit 1419/1999/EG

-

-

L 166 van 1.7.1999

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Besluit nr. 649/2005/CE

26.5.2005

-

L 117 van 4.5.2005

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit 2005/815/EG van de Raad van 14 november 2005 betreffende het evenement „Culturele Hoofdstad van Europa" voor 2009 [Publicatieblad L 305 van 24.11.2005]. Voor 2009 heeft de Raad twee steden aangewezen als culturele hoofdstad van Europa: Linz (Oostenrijk) en Vilnius (Litouwen).

Besluit 2004/659/EG van de Raad van 27 mei 2004 betreffende de aanwijzing van de Culturele Hoofdstad van Europa 2008 [Publicatieblad L 301 van 28.9.2004]. Voor 2008 heeft de Raad twee steden aangewezen als culturele hoofdstad van Europa: Liverpool (Verenigd Koninkrijk) en Stavanger (Noorwegen).

Besluit 2004/654/EG van de Raad van 27 mei 2004 betreffende de aanwijzing van de Culturele Hoofdstad van Europa 2007 [Publicatieblad L 299 van 24.9.2004]. Voor 2007 heeft de Raad twee steden aangewezen als culturele hoofdstad van Europa: Luxemburg en Sibiu (Roemenië).

Besluit 2003/399/EG van de Raad van 6 mei 2003 betreffende de aanwijzing van de culturele hoofdstad van Europa voor 2006 [Publicatieblad L 139 van 6.6.2003]. De Griekse stad Patras wordt aangewezen als culturele hoofdstad van Europa voor 2006.

Besluit van de Raad van 7 mei 2002 betreffende de aanwijzing van de culturele hoofdstad van Europa 2005 [Publicatieblad C 124 van 25.5.2002]. De stad Cork wordt aangewezen als culturele hoofdstad van Europa voor 2005.

Besluit van de Raad van 17 december 1999 inzake de aanwijzing van de juryleden door de Raad in het kader van de communautaire actie "Culturele Hoofdstad van Europa" [Publicatieblad C 9 van 13.1.2000]. Sinds 2000 roept de Commissie elk jaar een jury samen om een verslag op te stellen over de voorgedragen stad of steden op grond van de doelstellingen en kenmerken van deze actie. Deze jury is samengesteld uit onafhankelijke prominente personen met de nodige expertise in de culturele sector. De jury legt zijn verslag voor aan de Commissie, het Europees Parlement en de Raad. Het Europees Parlement kan ook binnen drie maanden na ontvangst van het verslag de Commissie een advies over de voorgedragen stad of steden doen toekomen.

Laatste wijziging: 10.01.2006

Top