Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Afvang en opslag van kooldioxide

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Afvang en opslag van kooldioxide

De geologische opslag van kooldioxide (CO2) kan de schadelijke gevolgen van klimaatverandering voorkomen of tot een minimum beperken. Deze richtlijn bepaalt de regels om ervoor te zorgen dat die praktijk op een veilige manier gebeurt.

BESLUIT

Richtlijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de geologische opslag van kooldioxide en tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG van de Raad, de Richtlijnen 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG en 2008/1/EG en Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad.

SAMENVATTING

De geologische opslag van kooldioxide (CO2) kan de schadelijke gevolgen van klimaatverandering voorkomen of tot een minimum beperken. Deze richtlijn bepaalt de regels om ervoor te zorgen dat die praktijk op een veilige manier gebeurt.

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Deze richtlijn, die bekend staat als de richtlijn inzake afvang en opslag van kooldioxide (Carbon Capture and Storage - CCS), bepaalt een wettelijk kader dat helpt de klimaatverandering aan te pakken door de milieuveilige geologische opslag van CO2.

KERNPUNTEN

Geologische opslaglocaties van CO2 moeten milieuveilig zijn. Ze mogen niet interfereren met waterlichamen (omwille van mogelijke negatieve effecten van de opslag van CO2 in waterkolommen) of gezondheidsrisico's vertonen. De vaststelling van de geschiktheid van deze locaties omvat een nauwgezet proces van gegevensverzameling, statische en dynamische computermodellering om een 3D-model te maken van het kandidaat-opslagcomplex, karakterisering van de gevoeligheid door verscheidene simulaties toe te passen op het 3D-model, en risicobeoordeling op basis van de informatie verzameld tijdens de vorige stappen.

Een vergunning is vereist om geologische opslaglocaties te gebruiken. Vergunningsaanvragen, ingediend bij de bevoegde autoriteit van het betrokken EU-land, moeten informatie bevatten zoals de verwachte veiligheid van de opslaglocatie, de hoeveelheid CO2 die zal worden geïnjecteerd, de maatregelen om significante onregelmatigheden te voorkomen en een voorstel van een monitoringplan. De Commissie kan een niet-bindend advies uitbrengen over het ontwerp van opslagvergunning om in de hele EU een consistente toepassing van deze richtlijn te waarborgen, waardoor het vertrouwen van het publiek in CCS zou worden versterkt. Zodra de vergunning is afgegeven, wordt deze door de bevoegde autoriteit geëvalueerd vijf jaar na afgifte daarvan en vervolgens iedere tien jaar.

Geen ander afval of materiaal mag worden toegevoegd aan de CO2-opslaglocaties met het oog op afvalverwijdering. De resultaten van CO2-monitoring door de exploitant moeten eenmaal per jaar aan de bevoegde autoriteit worden meegedeeld. Ondertussen moet het monitoringplan iedere vijf jaar worden geactualiseerd door de exploitant van de locatie en goedgekeurd door de bevoegde autoriteit. In geval van lekkage moet er onmiddellijk actie worden ondernomen door de exploitant van de locatie (of door de bevoegde autoriteit, als de exploitant dat niet doet) overeenkomstig het plan met corrigerende maatregelen dat werd goedgekeurd door de bevoegde autoriteit als onderdeel van de opslagvergunning.

Een opslaglocatie wordt afgesloten als er een met bewijsmateriaal gestaafd verzoek is van de exploitant, en de in de vergunning vervatte relevante voorwaarden niet zijn vervuld, of als de bevoegde autoriteit daartoe besluit na intrekking van de vergunning. Zodra de locatie afgesloten is, blijft de exploitant daarvoor verantwoordelijk tot aan de voorwaarden voor de overdracht van verantwoordelijkheid is voldaan (in het bijzonder de voorwaarde dat de CO2 volledig en permanent wordt opgeslagen).

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Vanaf 25 juni 2009. De richtlijn wijzigt Richtlijn 85/337/EEG van de Raad, Richtlijnen 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG, 2008/1/EG en Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad.

ACHTERGROND

Deze richtlijn maakt deel uit van het klimaat- en energiepakket 2020 van de EU, dat werd aangenomen in april 2009.

KERNBEGRIPPEN

Afvang en opslag van kooldioxide (Carbon Capture and Storage - CCS) verwijst naar het proces waarbij CO2 uit grote bronnen zoals energiecentrales wordt afgevangen, gecomprimeerd en overgebracht naar en geïnjecteerd in geologische opslaglocaties, die meestal bestaan uit diepe ondergrondse lagen van poreus gesteente afgedicht met ondoordringbaar gesteente, op een manier die ervoor zorgt dat CO2 niet in de atmosfeer lekt.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2009/31/EG

25.6.2009

25.6.2011

PB L 140 van 5.6.2009, blz. 114-135

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de toepassing van Richtlijn 2009/31/EG betreffende de geologische opslag van kooldioxide (COM(2014) 99 final van 25.2.2014).

Laatste wijziging: 26.03.2015

Top