EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vervuiling door lichte motorvoertuigen verminderen

Vervuiling door lichte motorvoertuigen verminderen

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 715/2007 — Typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

Verordening (EG) nr. 715/2007:

 • bevat geharmoniseerde regels voor typegoedkeuring met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen, die ook wel bekend staan als lichte voertuigen;
 • dekt vervangende emissiebeperkingssystemen* en stelt regels vast voor de typegoedkeuring ervan;
 • is herhaaldelijk gewijzigd, voor het laatst door Verordening (EU) 2018/858.

Verordening (EU) 2018/858:

 • herziet de Europese regels inzake typegoedkeuring van voertuigen;
 • voert robuustere testmethoden in met betrekking tot emissies van verontreinigende stoffen; en
 • vervangt Richtlijn 2007/46/EG inzake EU-typegoedkeuring voor voertuigen van 31 augustus 2020.

KERNPUNTEN

De wetgeving is van toepassing op lichte voertuigen van minder dan 2,6 ton.

Fabrikanten moeten:

 • onderdelen dusdanig ontwerpen, construeren en monteren dat het voertuig voldoet aan de wetgeving;
 • aantonen dat alle nieuwe voertuigen en nieuwe emissiebeperkingssystemen voldoen aan de wetgeving en gedurende de normale levensduur van het voertuig en onder normale gebruiksomstandigheden op de weg kunnen voldoen aan de emissielimieten;
 • ervoor zorgen dat de emissiebeperkingssystemen 160 000 km kunnen meegaan;
 • de emissies van voertuigen kunnen na 5 jaar of na 100 000 km worden gecontroleerd, afhankelijk van wat het eerst komt;
 • kopers voorzien van cijfers betreffende de kooldioxide-emissiewaarden en het brandstofverbruik;
 • geen manipulatie-instrumenten gebruiken die de doelmatigheid van de emissiecontrolesystemen verminderen, tenzij onder strikte voorwaarden, zoals bescherming van de motor tegen schade of een ongeval;
 • (tot 1 september 2020) onafhankelijke garages op websites onbeperkte en gestandaardiseerde toegang bieden tot reparatie- en onderhoudsinformatie van het voertuig. Deze informatie omvat onder andere handboeken en technische handleidingen. Ze mogen een redelijke vergoeding vragen. Deze eisen zijn op 1 september 2020 vervangen door die van Verordening (EU) nr. 2018/858.

Nationale autoriteiten moeten:

 • EU-typegoedkeuring* verlenen aan nieuwe voertuigen die aan de wetgeving voldoen;
 • weigeren hun goedkeuring te verlenen aan voertuigen die niet voldoen aan de normen op het gebied van emissies, binnen de voor elke voertuigcategorie goedgekeurde termijn;
 • de registratie van voertuigen die aan deze verordening voldoen, mogelijk maken;
 • de verkoop of installatie uitbannen van emissiebeperkingssystemen die niet voldoen aan de EU-normen;
 • ervoor zorgen dat er sancties bestaan voor fabrikanten die verklaringen of resultaten vervalsen, gegevens achterhouden of manipulatie-instrumenten gebruiken.

De in de wetgeving vastgestelde procedures, tests, vereisten en emissielimieten in de wetgeving worden regelmatig door de Commissie geëvalueerd en bijgewerkt in de omzettingswetgeving.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds3 januari 2009 van toepassing.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

KERNBEGRIPPEN

Emissiebeperkingssysteem: mechanismen of apparatuur voor de verwijdering van verontreiniging, bijvoorbeeld uit uitlaatgassen, die anders in de atmosfeer zou vrijkomen.
Typegoedkeuring: de procedure volgens welke een product wordt gecertificeerd om te voldoen aan een minimum aantal wettelijke en technische voorschriften.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie (PB L 171 van 29.6.2007, blz. 1-16)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 715/2007 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2018/858 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 715/2007 en (EG) nr. 595/2009 en tot intrekking van Richtlijn 2007/46/EG (PB L 151 van 14.6.2018, blz. 1-218)

Verordening (EU) 2017/1151 van de Commissie van 1 juni 2017 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie en Verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie (PB L 175 van 7.7.2017, blz. 1-643)

Zie de geconsolideerde versie.

Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (Kaderrichtlijn) (PB L 263 van 9.10.2007, blz. 1-160)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 08.10.2019

Top