EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Beheer van afval van winningsindustrieën

Beheer van afval van winningsindustrieën

De Europese Unie heeft maatregelen geïntroduceerd om eventuele nadelige gevolgen voor het milieu en de gezondheid als gevolg van het beheer van afval van winningsindustrieën te voorkomen of te minimaliseren.

BESLUIT

Richtlijn 2006/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën en houdende wijziging van Richtlijn 2004/35/EG - Verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie

SAMENVATTING

De Europese Unie heeft maatregelen geïntroduceerd om eventuele nadelige gevolgen voor het milieu en de gezondheid als gevolg van het beheer van afval van winningsindustrieën te voorkomen of te minimaliseren.

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Met Richtlijn 2006/21/EG worden maatregelen geïntroduceerd voor het veilige beheer van afval van winning, de behandeling en de opslag van mineralen en de exploitatie van groeven.

KERNPUNTEN

Een exploitant van een voorziening heeft een vergunning nodig voor de exploitatie van een afvalvoorziening voor winningsindustrieën. In deze richtlijn staan de regels voor de autoriteiten die door ieder EU-land zijn aangewezen voor het toekennen van vergunningen voor exploitanten.

Wanneer er een nieuwe voorziening wordt gebouwd of een bestaande voorziening wordt aangepast, moeten autoriteiten maatregelen treffen met betrekking tot:

 • locatie;
 • haar fysieke stabiliteit;
 • waarborging van het voorkomen van verontreiniging van bodem, lucht en water;
 • monitoring en inspectie;
 • sluiting van de voorziening, rehabilitatie van het land en de fase na de sluiting van de afvalvoorziening.

Afvalvoorzieningen van categorie A

Exploitanten van afvalvoorzieningen van categorie A (die bijzondere gezondheids- en milieurisico’s opleveren) moeten:

 • een beleid voor de preventie van ongevallen en een veiligheidsbeheerssysteem opstellen;
 • een intern noodplan opstellen met daarin de maatregelen op het terrein voor eventuele ongevallen.

Indelingscriteria voor afvalvoorzieningen van categorie A worden in Beschikking 2009/337/EG nader bepaald.

Nationale autoriteiten moeten externe noodplannen opstellen met daarin maatregelen buiten het terrein bij eventuele ongevallen.

Exploitanten moeten financiële zekerheid bieden als waarborg dat de verplichtingen van de richtlijn voorafgaand aan de aanvang van de exploitatie gedekt zijn. Ook moeten ze ervoor zorgen dat er middelen beschikbaar zijn voor terreinsanering wanneer de voorziening wordt gesloten.

In Beschikking 2009/335/EG worden de technische richtsnoeren voor het stellen van de financiële zekerheid bepaald.

Afvalbeheer

Exploitanten moeten een afvalbeheersplan opstellen dat de productie van afval voorkomt of minimaliseert en dat de nuttige toepassing van afval en veilige afvalverwijdering bevordert. Dit plan moet minstens om de vijf jaar door de autoriteiten worden herzien.

Het plan moet het volgende bevatten:

 • een beschrijving van het afval en de karakterisering ervan (d.w.z. de chemische, fysieke en geologische kenmerken). De technische voorschriften voor karakterisering van het afval staan in bijlage II van de richtlijn en worden verder uitgewerkt in Beschikking 2009/360/EG. Daarnaast vult Beschikking 2009/359/EG de definitie van inert afval aan.
 • een beschrijving van de stoffen die mineralen produceren en gehanteerde methodes om het afval te vervoeren en te verwerken;
 • de controle- en monitoringsprocedures;
 • maatregelen voor sluiting van de voorziening en toezicht na sluiting;
 • preventieve maatregelen voor water- en bodemverontreiniging.

Autoriteiten moeten ervoor zorgen dat exploitanten maatregelen hebben getroffen om besmetting van water en bodem te voorkomen, met name door:

 • percolaatvorming (d.w.z. elke vloeistof die door de gestorte afvalstoffen sijpelt, met inbegrip van verontreinigd afvoerwater) te evalueren en te voorkomen zodat oppervlaktewater en grondwater gevrijwaard blijven van afvalbesmetting;
 • het verontreinigde water en percolaat te verzamelen en te behandelen om correcte lozing ervan te waarborgen.

Met betrekking tot het gebruik van cyanide voor de winning van mineralen worden er in de richtlijn maatregelen ingevoerd die de concentratie in tailingbekkens* en afvalwater moeten beperken.

Inspecties en verslagen

Autoriteiten moeten afvalvoorzieningen periodiek inspecteren, ook na de sluiting ervan. Exploitanten moeten actuele dossiers van alle activiteiten bijhouden en deze voor inspectie door de autoriteiten beschikbaar stellen. Om de drie jaar moeten EU-landen een verslag over de tenuitvoerlegging van de richtlijn naar de Europese Commissie sturen.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Vanaf 1 mei 2006.

KERNBEGRIPPEN

* Afvalvoorzieningen van categorie A: een afvalvoorziening wordt ingedeeld in categorie A indien:

 • falen of incorrecte werking, zoals de instorting van een berg of de breuk van een dam, zou kunnen leiden tot een zwaar ongeval, op basis van een risicobeoordeling waarbij rekening wordt gehouden met factoren zoals de huidige of toekomstige omvang, de ligging en de gevolgen voor het milieu van de afvalvoorziening; of
 • de afvalvoorziening afval bevat dat (boven een bepaalde drempel) als gevaarlijk wordt aangemerkt; of
 • de afvalvoorziening stoffen of preparaten bevat die (boven een bepaalde drempel) als gevaarlijk worden aangemerkt.

* Tailingbekkens: tailings zijn de vaste afvalstoffen of de slurries (sommige hiervan zijn chemisch, zoals cyanide) van het mijnproces. Tailings worden vaak in bekkens gepompt voor sedimentatie waar verschillende vaste stoffen van het water worden gescheiden.

Kijk voor meer informatie op:

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2006/21/EG

1.5.2006

-

PB L 102 van 11.4.2006, blz. 15-34

Wijzigingsbesluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 596/2009

7.8.2009

-

PB L 188 van 18.7.2009, blz. 14-92

GERELATEERDE BESLUITEN

Beschikking 2009/335/EG van de Commissie van 20 april 2009 inzake technische richtsnoeren voor het stellen van de financiële zekerheid overeenkomstig Richtlijn 2006/21/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën (PB L 101 van 21.4.2009, blz. 25-25)

Beschikking 2009/337/EG van de Commissie van 20 april 2009 tot vaststelling van de criteria voor de indeling van afvalvoorzieningen overeenkomstig bijlage III bij Richtlijn 2006/21/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën (PB L 102 van 22.4.2009, blz. 7-11)

Beschikking 2009/358/EG van de Commissie van 29 april 2009 betreffende de harmonisatie, de periodieke toezending van de informatie en de vragenlijst bedoeld in artikel 22, lid 1, onder a), en artikel 18, van Richtlijn 2006/21/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën (PB L 110 van 1.5.2009, blz. 39-45)

Beschikking 2009/359/EG van de Commissie van 30 april 2009 tot aanvulling van de definitie van inert afval ter uitvoering van artikel 22, lid 1, onder f), van Richtlijn 2006/21/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën (PB L 110 van 1.5.2009, blz. 46-47)

Beschikking 2009/360/EG van de Commissie van 30 april 2009 tot aanvulling van de technische voorschriften voor de afvalkarakterisering die zijn vastgesteld in Richtlijn 2006/21/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën (PB L 110 van 1.5.2009, blz. 48-51)

Laatste bijwerking 09.09.2015

Top