Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nationale emissiegrenzen voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen

Nationale emissiegrenzen voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen

De EU is vastbesloten ervoor te zorgen dat het publiek wordt beschermd tegen gezondheidsrisico's door luchtverontreiniging en dat het bestaande vervuilingsniveau geen schade aan het milieu berokkent.

BESLUIT

Richtlijn 2001/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 inzake nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen.

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Hierin staan de grenzen voor totale nationale emissie voor vier verontreinigende stoffen: zwaveldioxide, stikstofdioxiden, vluchtige organische stoffen en ammoniak. Deze kunnen leiden tot verzuring (waardoor bijv. de chemische samenstelling van de zeeën verzuurt), water- en bodemverontreiniging (eutrofiëring) en ozon op leefniveau (ozon die ontstaat door de reactie van de vier verontreinigende stoffen met hitte en zonlicht). EU-aanpak blijft noodzakelijk vanwege de aanhoudende grensoverschrijdende aard van deze stoffen. De grenzen vormen etappes in de richting van ambitieuzere doelstellingen op langere termijn.

BELANGRIJKSTE ELEMENTEN

  • EU-landen moesten ervoor zorgen dat de emissies van de vier verontreinigende stoffen tegen 2010 onder de plafonds in de wetgeving uitkwamen en er de daaropvolgende jaren onder bleven.
  • Elk land moest tegen 1 oktober 2002 een nationaal programma opstellen om deze doelstellingen te halen. Hierin moesten het beleid, de te nemen maatregelen en de waarschijnlijke invloed ervan staan. Indien nodig moesten ze in 2006 worden geactualiseerd.
  • Deze programma's moesten en moeten beschikbaar zijn voor het publiek en voor milieu- en andere organisaties.
  • De nationale autoriteiten moeten jaarlijkse emissie-inventarissen en prognoses produceren en deze aan het eind van elk jaar aan de Commissie en het Europees Milieuagentschap voorleggen.
  • De Commissie moest in 2012 de geboekte vooruitgang beoordelen en verslag uitbrengen aan het Europees Parlement en de Raad.
  • De wetgeving is niet van toepassing op de emissies van internationale zeevaart en vliegverkeer, of de emissies van de Canarische Eilanden, de Franse overzeese departementen, Madeira of de Azoren.

Aangezien luchtvervuiling een internationaal, grensoverschrijdend probleem is, is de EU in juni 2003 toegetreden tot het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau.

In 2013 stelde de Commissie vast dat de luchtkwaliteit van Europa aanzienlijk was verbeterd, maar dat er nog niet aan de doelstellingen werd voldaan. De beoordeling, uitgewerkt in de mededeling een programma schone lucht voor Europa werd begeleid door een wetgevingsvoorstel.

Deze moet de oorspronkelijke wetgeving (Richtlijn 2001/81/EG) vervangen om de nationale emissieplafonds tot 2020 te verlengen en nieuwe voor 2025 te introduceren.

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie over nationale emissieplafonds.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2001/81/EG

27.11.2001

27.11.2002

PB L 309 van 27.11.2001, blz. 22-30.

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Toetredingsverdrag

1.5.2004

-

PB L 236 van 23.9.2003, blz. 703-707.

Richtlijn 2006/105/EG

1.1.2007

1.1.2007

PB L 363 van 20.12.2006, blz. 368-408.

Verordening (EG) nr. 219/2009

20.4.2009

-

PB L 87 van 31.3.2009, blz. 109-154.

Richtlijn 2013/17/EU

1.7.2013

1.7.2013

PB L 158 van 10.6.2013 blz. 193-229.

GERELATEERDE BESLUITEN

2003/507/EG: Besluit van de Raad van 13 juni 2003 betreffende de toetreding van de Europese Gemeenschap tot het Protocol inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand (PB L 179 van 17.7.2003, blz. 1).

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Programma „Schone lucht voor Europa” (COM(2013) 918 final van 18.12.2013).

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG (COM(2013) 920 final van 18.12.2013).

Laatste bijwerking 21.05.2015

Top