EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

De kwaliteit van benzine en dieselbrandstof: zwavel en lood

De kwaliteit van benzine en dieselbrandstof: zwavel en lood

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

 • De richtlijn bevat Europese normen voor benzine en dieselbrandstof voor auto’s, vrachtwagens en andere terreinwagens ter bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu, waaronder een verbod op lood in benzine en een grenswaarde voor het zwavelgehalte van dieselbrandstof.
 • Op grond van de richtlijn moeten brandstofleveranciers tegen 2020 de broeikasgasemissies gedurende de levenscyclus van geleverde brandstof of energie geleidelijk met 6 % verminderen ten opzichte van de uitgangswaarde van 2010 voor fossiele brandstoffen.
 • De richtlijn is van invloed op het bijmengen van alternatieve brandstoffen van niet-fossiele oorsprong in benzine en diesel voor het wegvervoer, alsmede op gasolie voor niet voor weggebruik bestemde mobiele machines*, landbouw- en bosbouwtrekkers, binnenschepen en pleziervaartuigen wanneer deze niet op zee varen.

KERNPUNTEN

Benzine

 • De EU-landen mogen alleen benzine in de handel brengen die voldoet aan de specificaties in bijlage I van de richtlijn. Deze specificaties worden gehanteerd voor benzine die voor verkoop in de EU in de handel wordt gebracht.
 • De EU-landen kunnen alleen benzine met een zeer kleine hoeveelheid lood in de handel brengen ten behoeve van oude voertuigen. Het loodgehalte mag niet meer bedragen dan 0,15 g/l en slechts goed zijn voor een maximum van 0,03 % van de totale verkoop.
 • Bepaalde EU-landen hebben de mogelijkheid om tijdens de zomer, bij lage omgevingstemperaturen of wanneer meer ethanol is toegevoegd (wat leidt tot lagere dampspanning), benzine met een hogere dampspanning op de markt te brengen. De Europese Commissie moet de duur en de wenselijkheid van deze uitzonderingen beoordelen.

Diesel

 • De EU-landen mogen alleen diesel in de handel brengen die voldoet aan bijlage II. Deze specificaties worden gehanteerd voor diesel die voor verkoop in de EU in de handel wordt gebracht.
 • Indien aan alle andere vereisten in bijlage II wordt voldaan, kunnen de EU-landen diesel invoeren met meer vetzuurmethylesters (fatty acid methyl esters — FAME), de voornaamste moleculen in biodieselbrandstof.
 • Het zwavelgehalte in diesel mag niet meer dan 10 mg/kg bedragen.
 • Er zijn enkele uitzonderingen mogelijk voor afgelegen gebieden en EU-landen met streng winterweer.

Reductie van uitstoot van BKG

 • De EU-landen leggen de verantwoordelijkheid voor de jaarlijkse monitoring en verslaggeving over de uitstoot van broeikasgassen (BKG) gedurende de levenscyclus* van brandstof bij de brandstofleveranciers.
 • Brandstofleveranciers moeten de uitstoot van BKG gedurende de levenscyclus voor 31 december 2020 geleidelijk met tot wel 10 % verminderen ten opzichte van de uitgangswaarde voor brandstoffen (zoals uiteengezet in bijlage II van Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad). Deze vermindering bestaat uit een verplichte verminderingsdoelstelling van 6 % op uiterlijk 31 december 2020, een indicatief aanvullend streefcijfer van 2 % per 31 december 2020 dat wordt bereikt door het type geleverde energie voor vervoer en/of het gebruik van elke technologie (met inbegrip van afvang en opslag van koolstof) waarmee broeikasgasemissies gedurende de levenscyclus per eenheid energie van geleverde brandstof of energie kan worden verminderd, en een indicatief aanvullend streefcijfer van 2 % per dezelfde datum dat wordt bereikt door gebruik te maken van de via het mechanisme voor schone ontwikkeling van het Kyotoprotocol aangekochte kredieten.

Verslaglegging

 • De EU-landen moeten elk jaar, voor 31 augustus, informatie verstrekken over hun nationale brandstofkwaliteit en de vermindering van de broeikasgasintensiteit van benzine en dieselbrandstof voor het wegvervoer en voor niet voor weggebruik bestemde mobiele machines, in een verslag dat alle relevante gegevens van het vorige kalenderjaar bevat. De gegevens moeten worden verzameld aan de hand van een systeem voor toezicht op de brandstofkwaliteit in overeenstemming met relevante EU-normen. Elk EU-land moet jaarlijks voor 31 augustus informatie verstrekken overeenkomstig artikel 8, lid 1, en artikel 7 bis, van Richtlijn 98/70/EG (zoals gewijzigd). Op grond van artikel 8, lid 1, moet een overzicht worden ingediend van de gegevens over het toezicht op de brandstofkwaliteit die in de periode van januari tot en met december van het voorgaande kalenderjaar zijn verzameld.Artikel 7 bis bevat de eis dat brandstofleveranciers de broeikasgasintensiteit van energie die aan het wegvervoer wordt geleverd, moeten terugbrengen.
 • De EU-landen moeten jaarlijks voor 31 december informatie verstrekken over hun vorderingen.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De EU-landen moesten de richtlijn voor 1 juli 1999 omzetten in nationaal recht. De EU-landen moesten de regels toepassen vanaf 1 januari 2000.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

KERNBEGRIPPEN

Niet voor weggebruik bestemde mobiele machines: een groot aantal installaties met motoren die worden gebruikt in machines voor het transport van goederen of passagiers, zoals bulldozers, compressoren, achter- en voorladers.
Uitstoot van broeikasgassen (BKG) gedurende de levenscyclus: verslaggeving over de uitstoot van CO2, CH4 en N2O als gevolg van de winning, verwerking en distributie van brandstoffen.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 93/12/EEG van de Raad (PB L 350 van 28.12.1998, blz. 58-68)

Achtereenvolgende wijzigingen in Richtlijn 98/70/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2018/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, tot wijziging van Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 2009/31/EG, Verordening (EG) nr. 663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 2009/73/EG, Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, Richtlijn 2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 525/2013 (PB L 328 van 21.12.2018, blz. 1-77)

Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (herschikking) (PB L 328 van 21.12.2018, blz. 82-209)

Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad van 20 april 2015 tot vaststelling van berekeningsmethoden en rapportageverplichtingen overeenkomstig Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof (PB L 107 van 25.4.2015, blz. 26-67)

Verordening (EU) nr. 1307/2014 van de Commissie van 8 december 2014 houdende vaststelling van de criteria en geografische grenzen van graslanden met grote biodiversiteit voor de doeleinden van artikel 7 ter, lid 3, onder c), van Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en artikel 17, lid 3, onder c), van Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (PB L 351 van 9.12.2014, blz. 3-5)

Aanbeveling 2005/27/EG van de Commissie van 12 januari 2005 betreffende de inhoud van het begrip „beschikbaarheid van ongelode benzine en diesel met een maximaal zwavelgehalte op een verantwoord evenwichtig gespreide geografische basis” in het kader van Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende benzine en dieselbrandstof (PB L 15 van 19.1.2005, blz. 26-29)

Laatste bijwerking 19.09.2019

Top