Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Behoud van de vogelstand

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Behoud van de vogelstand

De richtlijn van 1979 en zijn wijzigingsbesluiten beogen de bescherming en instandhouding op lange termijn van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de lidstaten (exclusief Groenland).

BESLUIT

Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Deze richtlijn en de bijbehorende wijzigingsbesluiten hebben betrekking op:

  • de instandhouding en de regulering van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de lidstaten, met inbegrip van hun eieren, hun nesten en hun leefgebieden;
  • de regulering van de exploitatie van deze soorten.

De lidstaten moeten zorgen voor de bescherming, de instandhouding en het herstel van de biotopen en leefgebieden van deze vogels, namelijk door:

  • instelling van beschermingszones;
  • onderhoud van leefgebieden;
  • herstel van vernietigde biotopen;
  • aanleg van biotopen.

Voor de leefgebieden van de in bijlage I vermelde soorten en trekvogels moeten speciale beschermingsmaatregelen worden getroffen.

Bij de richtlijnen wordt een algemene regeling voor de bescherming van alle bedoelde vogelsoorten ingevoerd. Met name is het verboden:

  • opzettelijk de onder de richtlijn vallende vogels te doden of te vangen. De lidstaten mogen echter de jacht op bepaalde soorten toestaan op voorwaarde dat de jachtmethodes aan bepaalde beginselen voldoen (redelijkheid en evenwichtigheid, jacht buiten het trek- en broedseizoen, verbod van methoden voor het massale of niet-selectieve vangen of doden van vogels);
  • hun nesten en eieren te vernielen of te beschadigen of hun nesten weg te nemen ;
  • de vogels opzettelijk te storen;
  • de vogels te houden.

Afgezien van uitzonderingen, met name ten aanzien van bepaalde soorten waarop mag worden gejaagd, verbieden de lidstaten eveneens de verkoop, het vervoer voor verkoop en het in bezit hebben voor verkoop alsmede het ten verkoop aanbieden van levende en dode vogels alsmede van delen van deze vogels of op uit deze vogels verkregen producten.

De lidstaten mogen onder bepaalde voorwaarden afwijkingen van de richtlijnen toestaan. De Commissie waakt erover dat de gevolgen van deze afwijkingen niet onverenigbaar zijn met de doelstellingen van de richtlijnen.

De lidstaten bevorderen het onderzoek en de werkzaamheden, nodig voor de bescherming en het beheer van de populaties van de onder de richtlijnen vallende vogelsoorten alsmede de exploitatie daarvan.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Richtlijn 79/409/EEG

6.4.1979

7.4.1981

L 103 van 25.4.1979

Wijzigingsbesluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Richtlijn 81/854/EEG

-

-

L319 van 7.11.1981

Richtlijn 91/244/EEG

27.3.1991

31.7.1992

L 115 van 8.5.1991

Richtlijn 94/24/EG

20.7.1994

30.9.1995

L 164 van 30.6.1994

Toetredingsakte van Oostenrijk, Finland en Zweden

1.1.1995

-

L 1 van 1.1.1995

Richtlijn 97/49/EG

2.9.1997

30.9.1998

L 223 van 13.8.1997

Toetredingsakte van de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en de Slowaakse Republiek

1.5.2004

-

L 236 van 23.9.2003

Verordening (EG) 806/2003

5.6.2003

-

L 122 van 16.5.2003

Richtlijn 2006/105/EG

1.1.2007

1.1.2007

L 363 du 20.12.2006

GERELATEERDE BESLUITEN

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft, van richtlijn 79/409/EEG van de Raad inzake het behoud van de vogelstand [COM(2008) 105 def. - Niet gepubliceerd in het publicatieblad].

Verslag van de Commissie van 12 april 2006 betreffende de tenuitvoerlegging van Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand - Deel I - Kort verslag over de globaal geboekte vooruitgang - Aanpassing voor de periode 1999-2001 [COM(2006) 164 def. - Publicatieblad C130 van 3 juni 2006]

Verslag van de Commissie van 25 maart 2002 over de toepassing van Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand. Aanpassing voor de periode 1996-1998 op basis van informatie geleverd door de lidstaten over de toepassing van de nationale bepalingen die zijn genomen op grond van de richtlijn.[COM(2002) 146 def. - Niet gepubliceerd in het publicatieblad].

Verslag van de Commissie van 29 maart 2000 over de toepassing van Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand. Bijstelling voor de periode 1993-1995 op basis van door de lidstaten verstrekte informatie inzake de toepassing van de nationale maatregelen die zijn genomen krachtens richtlijn [COM(2000) 180 def. - Niet gepubliceerd in het publicatieblad].

Dit derde verslag van de Commissie over de toepassing van Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand. Dit verslag is samengesteld op basis van de informatie, vervat in de door de lidstaten in toepassing van de richtlijn aan de Commissie toegezonden verslagen. Het heeft voor de meeste lidstaten betrekking op de jaren 1993, 1994 en 1995 en voor Zweden, Finland en Oostenrijk uitsluitend op 1995.

Tweede verslag van de Commissie van 24 november 1993 over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand [COM(1993) 572 def. - Niet gepubliceerd in het publicatieblad].

Dit verslag is samengesteld op basis van de informatie, vervat in de door de lidstaten in toepassing van de richtlijn aan de Commissie toegezonden verslagen. Bij de tiende verjaardag van de toepassing van de richtlijn is besloten een balans op te maken van de bijdrage van Richtlijn 79/409/EEG tot de instandhouding van de vogelstand in de Gemeenschap. Het hoofddoel van die balans is enerzijds duidelijk te maken wat dankzij de richtlijn is verwezenlijkt, en anderzijds de resterende toepassingsproblemen aan te stippen. Dit verslag omvat een synthese van de door de lidstaten getroffen maatregelen en is een algemene informatiemiddel over de toepassing van de richtlijn in de periode 1981-1991.

Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna [Publicatieblad L 206 van 22.7.1992]. De Europese Unie beoogt de biologische diversiteit te waarborgen door de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de lidstaten in stand te houden. Daartoe wordt een ecologisch netwerk van speciale beschermingszones"Natura 2000" opgericht. Andere activiteiten op het gebied van controle en toezicht, de reïntroductie van inheemse soorten, de introductie van niet-inheemse soorten en onderzoek en opleiding, moeten zorgen voor de samenhang van dit netwerk.

Laatste wijziging: 08.05.2008

Top