Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

LIFE+-programma

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

LIFE+-programma

Het LIFE+-programma financiert projecten die bijdragen tot de ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van het milieubeleid en de milieuwetgeving. Dit programma vergemakkelijkt met name de integratie van de milieudimensie in het overige beleid en draagt meer algemeen bij tot een duurzame ontwikkeling. Het LIFE+-programma vervangt een aantal financiële instrumenten met betrekking tot het milieu, waaronder het LIFE-programma dat eraan is voorafgegaan.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 614/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 betreffende het financieringsinstrument voor het Milieu (LIFE+).

SAMENVATTING

Zoals uit de benaming blijkt, volgt het LIFE+-programma op het LIFE-programma dat in 1992 werd opgestart. Net zoals het vorige programma voorziet LIFE+ in medefinanciering van projecten ten gunste van het milieu in de Europese Unie (EU) en in bepaalde derde landen (kandidaat-lidstaten, EVA-landen die lid zijn van het Europees Milieuagentschap en landen van de westelijke Balkan die zijn opgenomen in het stabilisatie- en associatieproces). De gefinancierde projecten kunnen zijn opgezet door belanghebbenden, organisaties en openbare of particuliere instanties.

Drie onderdelen

Het LIFE+-programma bestaat uit drie onderdelen:

  • LIFE+ “Natuur en biodiversiteit”,
  • LIFE+ “Beleid en governance op het gebied van het milieu”, en
  • LIFE+ “Informatie en communicatie”.

De prioritaire actiegebieden zijn gespecificeerd in het in bijlage II bij deze verordening bedoelde strategisch meerjarenprogramma.

Looptijd en begrotingsmiddelen

LIFE+ beschikt over een begroting van 2 143,409 miljoen euro voor de periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013.

Selectie van projecten

Jaarlijks publiceert de Commissie een uitnodiging tot het indienen van voorstellen waarbij wordt uitgegaan van het in bijlage II bij de verordening bedoelde strategisch meerjarenprogramma en van de eventuele nationale prioriteiten die haar zijn meegedeeld. De Commissie besluit welke projecten financiële steun van LIFE+ kunnen verkrijgen en publiceert op gezette tijden de lijst van deze projecten.

Selectiecriteria

De gefinancierde projecten moeten aan de volgende criteria voldoen:

  • van communautair belang zijn en een bijdrage leveren tot de uitwerking, uitvoering en actualisering van de communautaire milieuwetgeving;
  • op technisch en financieel gebied samenhangend en verwezenlijkbaar zijn en een goede kosten/efficiëntieverhouding hebben;
  • voldoen aan ten minste één van de volgende criteria:

Financieringsvormen

De communautaire financiering kan verschillende vormen aannemen:

  • hetzij subsidies (kaderovereenkomsten voor partnerschap, deelname aan financiële mechanismen of fondsen, medefinanciering van acties of van de organisatie);
  • hetzij openbare aanbestedingen (aankoop van diensten of goederen).

Programmering

Ten minste 78 % van de middelen van LIFE+ wordt gebruikt voor de subsidie van acties in het kader van projecten. De medefinanciering van dergelijke acties loopt op tot maximaal 50 % van de in aanmerking komende kosten. Bij projecten voor de bescherming van prioritaire habitats of soorten kan LIFE+ echter tot 75 % van de kosten financieren. Ten minste 50 % van de middelen die zijn toegewezen voor de subsidiëring van acties in het kader van projecten zijn gereserveerd voor de instandhouding van de goede staat van de natuur en de biodiversiteit. 15 % van die middelen worden toegewezen aan grensoverschrijdende projecten.

De medegefinancierde projecten moeten op evenredige wijze door de Commissie worden verdeeld. De Commissie stelt jaarlijks een indicatieve verdeling vast voor de periodes 2007-2010 en 2010-2013, gebaseerd op de totale bevolking en de bevolkingsdichtheid van elke lidstaat, alsmede op de oppervlakte van de gebieden van communautair belang in elke lidstaat en het aandeel van die oppervlakte in de totale oppervlakte van bedoelde lidstaat. Er kunnen extra middelen gaan naar ingesloten lidstaten.

Complementariteit tussen financiële instrumenten

LIFE+ financiert geen maatregelen die voldoen aan de criteria van of steun ontvangen uit andere communautaire financieringsinstrumenten, met name het Europees fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, het kaderprogramma voor innovatie en concurrentievermogen, het Europees Visserijfonds en het zevende kaderprogramma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie.

Monitoring en controle

De Commissie ziet toe op de financiering en op de uitvoering van de projecten en vordert eventueel onterecht ontvangen subsidies terug.

Uiterlijk tegen 30 september 2010 stelt de Commissie een verslag op met een tussentijdse evaluatie van LIFE+.

Context

LIFE+ vervangt verschillende bestaande financieringsprogramma’s (het LIFE-programma, het samenwerkingsprogramma ter bevordering van duurzame stadsontwikkeling, het programma ter ondersteuning van niet-gouvernementele organisaties en Forest Focus) teneinde de regels en besluitvormingsprocedures op één enkele manier vast te leggen en de communautaire actie op een meer samenhangende en dus efficiëntere wijze te richten. De subsidies die in het kader van bovengenoemde programma’s zijn toegekend voordat LIFE+ in werking is getreden, blijven aan dezelfde regels onderworpen totdat de desbetreffende acties zijn afgelopen.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 614/2007

12.6.2007 - 31.12.2013

-

L 149 van 9.6.2007

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 30 september 2010 – Tussentijdse evaluatie van de LIFE+-verordening [COM(2010) 516 definitief – Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt].

See also

  • LIFE-programma (EN), directoraat-generaal Milieu

Laatste wijziging: 07.12.2010

Top