Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Milieukeur

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Milieukeur

De milieukeur moet het gebruik van producten bevorderen waarvan de negatieve effecten op het milieu kleiner zijn dan dat van andere producten van eenzelfde categorie.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1980/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 inzake een herzien communautair systeem voor de toekenning van milieukeuren.

SAMENVATTING

Het communautaire systeem voor de toekenning van milieukeuren, het zogeheten EcoLabel, heeft de volgende doelstellingen:

 • die producten te bevorderen die vergeleken met andere producten uit dezelfde productengroep negatieve milieueffecten kunnen verminderen;
 • consumenten in die producten wegwijs te maken en hun nauwkeurige en wetenschappelijk onderbouwde informatie erover te verstrekken.

Zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van de verordening:

 • levensmiddelen;
 • dranken;
 • farmaceutische producten;
 • medische hulpmiddelen zoals bedoeld in Richtlijn 93/42/EEG;
 • producten die stoffen of preparaten zijn welke overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG en Richtlijn 1999/45/EEG als gevaarlijk zijn ingedeeld;
 • producten die zijn vervaardigd volgens een procedé dat aanzienlijke schade voor mens en/of milieu tot gevolg kan hebben.

De milieukeur kan worden toegekend aan in de Gemeenschap verkrijgbare producten die voldoen aan bepaalde milieueisen en de criteria van de milieukeur.

De milieueisen worden gedefinieerd aan de hand van de beoordelingstabel in bijlage I van de verordening en zijn onderworpen aan de methodologische vereisten van bijlage II. De milieukeur kan worden toegekend aan een product waarvan de eigenschappen aanzienlijk kunnen bijdragen tot verbeteringen van essentiële milieuaspecten (ofwel de wisselwerking met het milieu, met name het verbruik van energie en natuurlijke rijkdommen gedurende de levenscyclus van het product).

Toekenning van de milieukeur

De criteria voor de milieukeur worden omschreven per productengroep en zijn gebaseerd op:

 • de vooruitzichten voor de marktpenetratie van het product;
 • de mogelijkheid van de vereiste technische en economische aanpassingen;
 • het potentieel ter verbetering van het milieu.

Zij worden vastgesteld, geëvalueerd en herzien door het Bureau voor de milieukeur van de Europese Unie (BMEU) en worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Producten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • een belangrijk omzet- en handelsvolume vertegenwoordigen in de interne markt;
 • significante milieueffecten hebben;
 • significante milieuverbeteringen in het vooruitzicht stellen doordat zij de consument in zijn keuze beïnvloeden;
 • een belangrijk deel van de omzet realiseren met de verkoop van die producten voor eindverbruik of eindgebruik.

Aanvraag tot toekenning van de Europese milieukeur:

 • fabrikanten, importeurs, dienstverleners, handelaars en kleinhandelaars in de Gemeenschap vragen de toekenning van een milieukeur aan bij de bevoegde instantie die is aangewezen in de lidstaat waar het product is vervaardigd of voor het eerst in de handel is gebracht of uit een derde land is ingevoerd;
 • de bevoegde instantie gaat na of het product in overeenstemming is met de criteria en besluit om een milieukeur toe te kennen;
 • de bevoegde instantie en de aanvrager sluiten een overeenkomst over de voorwaarden voor het gebruik van de milieukeur.

Bij de indiening van een aanvraag voor een milieukeur zijn verwerkingskosten verschuldigd. Het gebruik van de milieukeur is bovendien onderworpen aan een jaarlijkse gebruiksvergoeding.

Producten waaraan een milieukeur is toegekend, kunnen worden herkend aan de hand van een logo met de voorstelling van een madeliefje als beschreven in bijlage III bij de verordening.

De Commissie en de lidstaten bevorderen het gebruik van de communautaire milieukeur via bewustmakings- en informatiecampagnes. Zij zorgen voor de noodzakelijke coördinatie tussen dit communautaire systeem en de nationale systemen in de lidstaten.

Context

Deze verordening vervangt Verordening (EEG) nr. 880/92 van de Raad teneinde de werking van het communautaire systeem voor de toekenning van de milieukeuren te verbeteren.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1980/2000

24.9.2000

-

L 237 van 21.9.2000

GERELATEERDE BESLUITEN

Beschikking 2000/728/EG van de Commissie van 10 november 2000 tot vaststelling van de aanvraagkosten en de jaarlijkse vergoedingen voor de communautaire milieukeur [Publicatieblad L 293 van 22.11.2000]. Bij deze beschikking worden de maximum- en minimumaanvraagkosten vastgelegd, alsmede de eventuele verminderingen.

Geconsolideerde versie

Beschikking 2000/729/EG van de Commissie van 10 november 2000 betreffende een standaardcontract inzake de voorwaarden voor het gebruik van de communautaire milieukeur [Publicatieblad L 293 van 22.11.2000].

Overeenkomstig deze maatregel moet voor het contract tussen de bevoegde instantie en de aanvrager het in de bijlage van deze beschikking opgenomen model worden gevolgd. Beschikking 93/517/EEG betreffende een standaardcontract over de gebruiksvoorwaarden voor de communautaire milieukeur wordt bij onderhavige beschikking ingetrokken.

Beschikking 2000/730/EG van de Commissie van 10 november 2000 tot instelling van het Bureau voor de milieukeur van de Europese Unie en tot vaststelling van zijn reglement van orde [Publicatieblad L 293 van 22.11.2000].

Beschikking 2000/731/EG van de Commissie van 10 november 2000 tot vaststelling van het reglement van orde van het raadplegingsforum van het herziene communautaire systeem voor de milieukeur [Publicatieblad L 293 van 22.11.2000].

Besluiten tot toekenning van de milieukeur

Beschikking 2009/607/EG van de Commissie (harde vloer en -wandbekledingen).Beschikking 2009/598/EG van de Commissie (matrassen).Beschikking 2009/578/EG van de Commissie (toeristische accommodatie).Beschikking 2009/568/EG van de Commissie (tissuepapier).Beschikking 2009/567/EG van de Commissie (textielproducten).Beschikking 2009/564/EG van de Commissie (kampeerterreinen).Beschikking 2009/563/EG van de Commissie (schoeisel).Beschikking 2009/544/EG van de Commissie (verven en vernissen voor gebruik binnenshuis).Beschikking 2009/543/EG van de Commissie (verven en vernissen voor gebruik buitenshuis).Beschikking 2009/300/EG van de Commissie (televisietoestellen).Beschikking 2001/689/EG van de Commissie (vaatwassers). Verlenging: Beschikking 2007/457/EG

Geconsolideerde versie

Beschikking 2002/741/EG van de Commissie (kopieer- en grafisch papier).

Verlenging: Beschikking 2007/457/EG

Gecodificeerde versie

Beschikking 2002/747/EG (elektrische peren).

Verlenging: Beschikking 2008/63/EG

Geconsolideerde versie

Beschikking 2003/31/EG (wasmiddelen voor vaatwasmachines).

Verlenging: Beschikking 2008/889/EG

Geconsolideerde versie

Beschikking 2003/200/EG (wasmiddelen voor textiel).

Verlenging: Beschikking 2008/63/EG

Geconsolideerde versie

Beschikking 2003/240/EG (wasmachines).

Verlening: Beschikking 2000/45/EG

Beschikking 2004/669/EG (koelkasten).

Verlenging: Beschikking 2007/207/EG

Beschikking 2005/341/EG (personal computers).

Verlenging: Beschikking 2008/962/EG

Gecodificeerde versie

Beschikking 2005/342/EG (handafwasmiddelen).

Verlenging: Beschikking 2008/889/EG

Gecodificeerde versie

Beschikking 2005/343/EG (draagbare computers).

Verlenging: Beschikking 2008/962/EG

Gecodificeerde versie

Beschikking 2005/344/EG (allesreinigers en sanitairreinigers).

Verlenging: Beschikking 2008/889/EG

Gecodificeerde versie

Beschikking 2005/360/EG (smeermiddelen).

Verlenging: Beschikking 2008/889/EG

Gecodificeerde versie

Beschikking 2006/799/EG (bodemverbeteraars).Beschikking 2007/64/EG (groeimedia).Beschikking 2007/506/EG (zepen, shampoos en haarconditioners).Beschikking 2007/742/EG (elektrische, gas- of gasabsorptiewarmtepompen).

Laatste wijziging: 02.12.2009

Top