Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bestrijding van verontreiniging van water door nitraten

Bestrijding van verontreiniging van water door nitraten

Schoon water is van essentieel belang voor de gezondheid van de mens en voor natuurlijke ecosystemen; daarom is waarborging van de waterkwaliteit een van de belangrijkste kenmerken van het milieubeleid van de Europese Unie (EU). De nitratenrichtlijn van 1991 vormt een van de eerste onderdelen van de wetgeving tegen verontreiniging.

BESLUIT

Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Met deze richtlijn wordt getracht verontreiniging van water door nitraten gebruikt voor landbouwdoeleinden te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. De richtlijn is nauw verbonden met ander EU-beleid gericht op lucht- en waterkwaliteit, klimaatverandering en landbouw.

KERNPUNTEN

EU-landen moeten:

  • kwetsbare zones benoemen die afwateren in water dat beïnvloed is of kan worden door hoge nitraatgehalten en eutrofiëring. De lijst moet ten minste om de vier jaar opnieuw worden bezien en zo nodig herzien teneinde rekening te houden met eventuele veranderingen;
  • verplichte actieprogramma’s oprichten voor deze gebieden, waarbij rekening wordt gehouden met beschikbare wetenschappelijke en technische gegevens en algemene ecologische omstandigheden;
  • de doeltreffendheid van de actieprogramma’s volgen;
  • ten minste maandelijks de nitraatconcentratie in zoet oppervlakte- en grondwater in monsternamestations testen, en tijdens overstromingen nog frequenter;
  • uitgebreide controleprogramma’s uitvoeren en om de vier jaar een uitgebreid verslag over de tenuitvoerlegging van de richtlijn indienen. In het verslag staat informatie over zones die gevoelig zijn voor nitraten, resultaten van watercontroles en een samenvatting van de relevante aspecten van codes van goede landbouwpraktijken en actieprogramma’s;
  • een code van goede landbouwpraktijken opstellen die landbouwers op vrijwillige basis kunnen toepassen. Verschillende goede praktijken opstellen, bijvoorbeeld wanneer het gebruik van meststof niet geschikt is;
  • zo nodig opleiding en voorlichting voor boeren bieden.

De Europese Commissie stelt op basis van deze nationale informatie om de vier jaar een verslag op.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Vanaf 19 december 1991.

ACHTERGROND

Stikstof is een essentiële voedingstof voor de groei van planten en gewassen. Maar hoge concentraties ervan zijn schadelijk voor mens en milieu en agrarisch gebruik van nitraten in organische meststof en kunstmest kunnen een belangrijke bron van waterverontreiniging zijn. Landbouw is verantwoordelijk voor 50 % van de totale hoeveelheid stikstoflozingen in oppervlaktewater.

Meer informatie:

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 91/676/EEG

19.12.1991

19.12.1993

PB L 375 van 31.12.1991, blz. 1-8

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 1882/2003

20.11.2003

-

PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1-53

Verordening (EG) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

PB L 311 van 21.11.2008, blz. 1-54

De achtereenvolgende wijzigingen en rectificaties van Richtlijn 91/676/EEG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is uitsluitend bedoeld als referentie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de uitvoering van Richtlijn 91/676/EEG van de Raad inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, op basis van verslagen van de lidstaten over de periode 2008-2011 (COM(2013) 683 final van 4.10.2013)

Laatste bijwerking 08.09.2015

Top