EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Herziene statuten voor het Voorzieningsagentschap van Euratom

Herziene statuten voor het Voorzieningsagentschap van Euratom

 

SAMENVATTING VAN:

Besluit 2008/114/EG tot vaststelling door Euratom van statuten voor het Voorzieningsagentschap van Euratom

Artikel 52 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom)

WAT IS HET DOEL VAN DIT BESLUIT?

In dit besluit worden statuten vastgesteld voor het Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA), dat rechtstreeks is opgericht bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie in 1957, om rekening te houden met de toename van het aantal EU-landen, alsmede om de financiële regels van het Agentschap te moderniseren en het hoofdkantoor in Luxemburg te vestigen.

Artikel 52 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom), dat tot doel heeft door middel van een gemeenschappelijk voorzieningsbeleid een regelmatige en billijke voorziening van nucleair materiaal aan de gebruikers in de EU-landen te waarborgen, vormt de rechtsgrond van het ESA.

KERNPUNTEN

Het ESA is het orgaan van de EU dat verantwoordelijk is voor het beheer van vraag en aanbod van:

 • minerale ertsen;
 • grondstoffen (bijvoorbeeld natuurlijk uranium);
 • bijzondere splijtstoffen (bijvoorbeeld verrijkt uranium en plutonium).

Het ESA heeft het uitsluitend recht om leveringscontracten „te sluiten” (d.w.z. het medeondertekenen daarvan) met betrekking tot nucleair materiaal, zoals hierboven beschreven, afkomstig uit landen binnen of buiten de EU. Krachtens het Euratom-Verdrag heeft het ESA eveneens een optierecht voor het verkrijgen van nucleair materiaal.

Het ESA bezit rechtspersoonlijkheid (d.w.z. het is een opzichzelfstaande, onafhankelijke entiteit).

Doel en taken

Het ESA:

 • ontvangt alle overeenkomsten met betrekking tot de levering van nucleair materiaal binnen de EU; na beoordeling besluit de directeur-generaal van het ESA of de medeondertekening van het Agentschap al dan niet wordt toegekend, hetgeen een noodzakelijke voorwaarde is voor de geldigheid ervan;
 • wordt in kennis gesteld van alle overeenkomsten met betrekking tot diensten die worden verricht in de nucleaire sector.

Bovendien:

 • voorzien het ESA de EU van deskundigheid, informatie en advies over onderwerpen die verband houden met de handel in nucleair materiaal en nucleaire diensten;
 • volgt het ESA de nucleaire markt en de tendensen die van invloed kunnen zijn op de continuïteit van de voorziening van nucleair materiaal en nucleaire diensten aan de Europese Unie;
 • publiceert jaarlijks een verslag van de activiteiten in het voorgaande jaar en het werkprogramma voor het komende jaar, die beide worden voorgelegd aan het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie;
 • werkt het ESA nauw samen met het Raadgevend Comité.

Het ESA kan eveneens zijn eigen voorraad nucleair materiaal aanleggen. Het staat onder toezicht van de Commissie, die het recht heeft om richtlijnen (d.w.z. instructies) te geven en een veto uit te spreken over de besluiten van het ESA.

Juridische status en zetel

Het ESA:

 • heeft geen winstoogmerk;
 • is gevestigd in Luxemburg;
 • kan op eigen initiatief alle andere maatregelen betreffende zijn interne organisatie treffen, welke ter vervulling van zijn taak zowel binnen als buiten de EU nodig zijn;
 • geniet in elk van de EU-landen de meest uitgebreide handelingsbevoegdheid welke aan rechtspersonen krachtens de wetgeving in het betreffende land wordt verleend, kan in het bijzonder roerende en onroerende zaken verkrijgen of vervreemden en kan in rechte optreden.

Directeur-generaal en personeel

De directeur-generaal van het ESA is verantwoordelijk voor:

 • het verrichten van de taken van het ESA;
 • de uitoefening van het uitsluitende recht van het ESA om contracten voor de levering van nucleair materiaal te sluiten en de uitoefening van het optierecht;
 • het dagelijks bestuur en het beheer van alle middelen van het Agentschap;
 • het op geregelde tijdstippen verslag uitbrengen aan het Raadgevend Comité van het Agentschap en het raadplegen van het Comité over relevante aangelegenheden;
 • de opstelling van de ontwerpstaten van geraamde ontvangsten en uitgaven van het ESA en de uitvoering van de begroting;
 • het in samenwerking met het Comité verrichten van alle studies en het opstellen van alle specifieke verslagen (met inbegrip van een jaarverslag), alsook het toezenden van deze studies en verslagen aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.

De directeur-generaal en het ESA-personeel zijn ambtenaren van de Europese Commissie en zijn onderworpen aan een veiligheidsonderzoek.

Financiering

Het ESA:

De inkomsten van het Agentschap bestaan tegenwoordig uitsluitend uit een bijdrage van de EU.

De begroting van het ESA wordt vastgesteld door de Commissie en wordt definitief nadat de algemene begroting van de Europese Unie definitief is vastgesteld.

Na de toetreding van Kroatië tot de EU, is het kapitaal van het ESA vastgesteld op 5 856 000 EUR, ingebracht door individuele EU-landen. Luxemburg en Malta nemen hier geen deel aan.

Raadgevend Comité

EU-landen (met uitzondering van Luxemburg en Malta) kiezen elk een tot vier vertegenwoordigers voor het Raadgevend Comité, overeenkomstig de statuten van het Agentschap. De leden van het Comité worden benoemd op basis van hun ervaring en deskundigheid op het gebied van de handel in nucleair materiaal, de opwekking van kernenergie, of de regelgeving in verband met de handel in nucleair materiaal.

De directeur-generaal van het ESA roept het Comité normaal gezien twee keer per jaar bijeen. Het Comité dient te worden geraadpleegd voordat belangrijke besluiten (over aangelegenheden die staan vermeld in de statuten van het ESA) worden vastgesteld door de directeur-generaal van het Agentschap.

Het Comité ondersteunt het ESA door middel van adviezen, analyses en voorlichting.

VANAF WANNEER IS DIT BESLUIT VAN KRACHT?

Dit besluit is van kracht sinds maart 2008 en in gewijzigde vorm, na de toetreding van Kroatië, sinds 1 juli 2013.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Besluit 2008/114/EG, Euratom van de Raad van 12 februari 2008 tot vaststelling van statuten voor het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB L 41 van 15.2.2008, blz. 15-20)

Achtereenvolgende wijzigingen van Besluit 2008/114/EG, Euratom, werden in het oorspronkelijke document opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

Geconsolideerde versie van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor atoomenergie — Titel II — Bepalingen ter bevordering van de vooruitgang op het gebied van de kernenergie — Hoofdstuk 6 — Voorziening — Artikel 52 (PB C 203 van 7.6.2016, blz. 24)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1-222)

Laatste bijwerking 11.09.2018

Top