EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Programma "Intelligente Energie voor Europa" (2003-2006)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Programma "Intelligente Energie voor Europa" (2003-2006)

Bij deze beschikking wordt een nieuw meerjarenprogramma vastgesteld voor acties op energiegebied. Dit programma maakt de huidige doelstellingen van de Europese Unie (EU) terzake duidelijk, namelijk duurzame ontwikkeling en voorzieningszekerheid.

BESLUIT

Beschikking nr. 1230/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 tot vaststelling van een meerjarenprogramma voor acties op energiegebied: "Intelligente energie-Europa" (2003-2006) [Publicatieblad L 176 van 15.7.2003].

SAMENVATTING

De sectoren energie en vervoer dragen aanzienlijk bij tot de klimaatverandering, aangezien beide sectoren verantwoordelijk zijn voor de meeste emissies van broeikasgassen. Daarom bekleedt het energiebeleid een belangrijke plaats in de communautaire strategie voor duurzame ontwikkeling. De EU wordt steeds afhankelijker van de invoer van energie uit Niet tot de EU behorende landen, wat economische, sociale, politieke en andere risico's meebrengt.

De EU wenst deze afhankelijkheid te verminderen en de voorzieningszekerheid te verbeteren, meer bepaald door nieuwe vormen van energie te bevorderen en de energievraag zelf terug te dringen. De klemtoon wordt bijgevolg vooral gelegd op de verbetering van de energie-efficiëntie en de bevordering van hernieuwbare energiebronnen.

Dit programma zorgt voor de continuïteit van de Europese actie zoals die zich heeft ontwikkeld in het raam van het vorige kaderprogramma voor acties op energiegebied (1998-2002).

Doelstellingen

Het nieuwe programma heeft tot doel financiële ondersteuning te bieden voor lokale, regionale en nationale initiatieven op het gebied van duurzame energiebronnen, energie-efficiënte, energieaspecten van het vervoer en internationale actie. Voor het programma zijn voor de periode 2003-2006 op de begroting 200 miljoen euro uitgetrokken.

De specifieke doelstellingen van het programma zijn:

 • de elementen verschaffen die nodig zijn voor bevordering van energie-efficiëntie, verhoogd gebruik van duurzame energiebronnen en energiediversificatie, met het oog op het terugdringen van het energieverbruik en van de uitstoot van CO2;
 • middelen en instrumenten ontwikkelen die door de Commissie en de lidstaten kunnen worden gebruikt voor de follow-up, de monitoring en de evaluatie van het effect van de door de lidstaten vastgestelde maatregelen;
 • doelmatige en intelligente energieproductie- en energieconsumptiepatronen bevorderen die op degelijkheid en duurzaamheid gebaseerd zijn, door bewustmaking en onderwijs.

Om deze doelstellingen te bereiken, moet het programma een reële verandering van het gedrag op energiegebied binnen de Unie bewerkstelligen, zowel bij het grote publiek als in de ondernemingen en de industrie. Er moeten ook instrumenten worden ontwikkeld om een doeltreffende follow-up, monitoring en evaluatie mogelijk te maken.

Actiegebieden

Het programma omvat vier specifieke actiegebieden die gedeeltelijk overeenstemmen met voorafgaande programma's, wat de continuïteit van de acties waarborgt en versterkt:

Kernactiviteiten

Het programma wordt ten uitvoer gelegd via kernactiviteiten op de vier actiegebieden en de communautaire financiering is bestemd voor acties en projecten die betrekking hebben op:

 • de bevordering van duurzame ontwikkeling, de continuïteit van de energievoorziening, het concurrentievermogen en de bescherming van het milieu. De projecten kunnen onder meer de uitwerking van normen, etiketteringssystemen en certificatiemethoden ten doel hebben, alsook het bestuderen van marktontwikkelingen en tendensen op energiegebied;
 • de oprichting, uitbreiding en bevordering van structuren en instrumenten voor de ontwikkeling van systemen voor duurzame energie, zoals lokaal en regionaal energiebeheer en de ontwikkeling van financiële producten;
 • de bevordering van systemen en apparatuur voor een versnelde marktpenetratie van de beste beschikbare technologieën;
 • de ontwikkeling van informatie-, opleidings- en vormingsstructuren met het oog op de bewustmaking van het publiek en de verspreiding van knowhow en beste praktijken;
 • de monitoring van de tenuitvoerlegging en van de impact van het beleid voor duurzame energie binnen de EU;
 • de analyse van de impact van de in het kader van het programma gefinancierde projecten.

Financiering

De financiële bijdrage van de Gemeenschap kan nooit hoger zijn dan 50% van de kosten van het project; de rest van de benodigde middelen moet dus komen uit overheids- of particuliere fondsen of uit een combinatie van beide. Er zijn echter bepaalde uitzonderingen: de communautaire bijdrage kan oplopen tot het geheel van de kosten wanneer het bijvoorbeeld gaat om acties die de impact evalueren en gericht zijn op de verbetering van de coördinatie van de initiatieven.

De begrotingsmiddelen zijn ter indicatie vastgelegd voor elk specifiek gebied. De verdeling van de middelen verloopt op flexibele wijze zodat goed kan worden ingespeeld op de ontwikkeling van de behoeften in de verschillende sectoren.

Uitvoering

De Commissie is belast met de uitvoering van het programma en wordt daarbij bijgestaan door een comité. De Commissie stelt de doelstellingen en krachtlijnen vast, selecteert de projecten enz.

De tenuitvoerlegging van het programma zal een belangrijke personeelsuitbreiding vergen aangezien de omvang van de initiatieven groter is dan in het voorafgaande programma. In de huidige context en gezien de aard van de geplande acties is de Commissie van mening dat een van de mogelijke opties voor het beheer van het programma de oprichting is van een uitvoerend agentschap, dat onder het toezicht van de Commissie belast wordt met taken inzake het beheer en de follow-up van het programma, zoals het opstellen van aanbevelingen voor de uitvoering van het programma en het gehele of gedeeltelijke beheer van de uitvoering van bepaalde projecten.

Deelname

Alle rechtspersonen die op het grondgebied van de EU gevestigd zijn, zowel publieke als private, en alle kandidaat-lidstaten en landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en de Europese Economische Ruimte (EER) mogen aan het programma deelnemen.

Evaluatie

De Commissie zal jaarlijks de tenuitvoerlegging van het programma evalueren. In het tweede jaar van uitvoering van het programma en alvorens de Commissie voorstellen indient voor een nieuw programma moet er een externe evaluatie komen door onafhankelijke deskundigen.

Context

Met het meerjarenprogramma voor acties op energiegebied "Intelligente energie voor Europa" worden de grote actielijnen uitgevoerd die in het Groenboek "Op weg naar een Europese strategie voor een continue energievoorziening" zijn uiteengezet. Dit Groenboek heeft als doel de continuïteit van de energievoorziening te verbeteren, de klimaatverandering tegen te gaan en het concurrentievermogen van de ondernemingen van de EU te stimuleren.

Voortzetting van het programma

Het Programma " Intelligente Energie - Europa ", specifiek onderdeel van het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013), verzekert de voortzetting van het programma "Intelligente Energie voor Europa" (2003-2006).

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Beschikking nr. 1230/2003/EG

4.8.2003

-

GERELATEERDE BESLUITEN

Programma " Intelligente energie - Europa " - Besluit nr. 1639/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 2006 tot vaststelling van een kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013)[Publicatieblad L 310 van 9.11.2006].

Groenboek van de Commissie van 8 maart 2006, "Een Europese strategie voor duurzame, concurrerende en continu geleverde energie voor Europa" [COM(2006) 105 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen].Dit groenboek trekt de krijtlijnen van het nieuwe Europese energiebeleid waarmee wordt gestreefd naar duurzame concurrerende en continu geleverde energie. Het komt in de plaats van het huidige programma "Intelligente energie voor Europa 2003-2006".

Besluit van de Commissie van 23 december 2003 tot oprichting van een uitvoerend agentschap, genaamd het "Uitvoerend Agentschap voor intelligente energie", voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van energie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad. Het agentschap is belast met de uitvoering van de taken betreffende de communautaire steun uit hoofde van het programma, met uitsluiting van de evaluatie van het programma, de wettelijke voortgangscontrole, strategische studies en alle andere maatregelen die uitsluitend tot de bevoegdheid van de Commissie behoren.

Het agentschap is met name belast met de volgende taken:

 • het beheer van alle fasen van de cyclus van het programma "Intelligente energie - Europa" in verband met de specifieke projecten en het werkprogramma;
 • het vaststellen van besluiten tot uitvoering van de begroting, zowel aan de ontvangsten- als aan de uitgavenzijde, en tot het verrichten van alle handelingen die voor het beheer van het communautaire programma vereist zijn, en met name die welke verband houden met overheidsopdrachten en subsidies;
 • het verzamelen, analyseren en aan de Commissie verstrekken van alle informatie die nodig is om de uitvoering van het communautaire programma te sturen.

See also

Aanvullende inlichtingen over het programma" Intelligente energie voor Europa" zijn beschikbaar op de website van DG Vervoer en Energie (EN).

Laatste wijziging: 10.05.2007

Top