EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Immuniteit tegen en vermindering van geldboeten: clementie in kartelzaken

Immuniteit tegen en vermindering van geldboeten: clementie in kartelzaken

 

SAMENVATTING VAN:

Mededeling van de Commissie betreffende immuniteit tegen geldboeten en vermindering van geldboeten in kartelzaken

WAT IS HET DOEL VAN DE MEDEDELING?

 • Met de mededeling wordt ernaar gestreefd aanvragers meer richtlijnen te bieden en de transparantie te vergroten van het clementiebeleid van de Europese Commissie met betrekking tot de rapportage van kartels* waaraan ze hebben deelgenomen.
 • De Commissie kan op grond van de clementieregeling volledige immuniteit of een vermindering van de geldboeten die anders aan een kartellid zouden zijn opgelegd, aanbieden in ruil voor onthulling van informatie over het kartel en medewerking aan het onderzoek.

KERNPUNTEN

Immuniteit tegen geldboeten

 • Een onderneming die een kartel waaraan zij deelneemt, wil melden, kan om volledige immuniteit tegen geldboeten verzoeken indien zij de eerste onderneming is die haar deelname aan een bepaald kartel aan de Commissie onthult en zij het bewijsmateriaal verstrekt dat de Commissie in staat stelt om gerichte inspecties uit te voeren of het bestaan van het kartel vaststelt.
 • In de mededeling wordt het soort en de nauwkeurigheid van het bewijsmateriaal aangegeven dat nodig is om immuniteit te verkrijgen.
 • De Commissie kan ook een immuniteitsaanvraag voorlopig accepteren op basis van beperkte informatie. De Commissie kan daarvoor een marker toekennen waarmee de plaats van een verzoeker om immuniteit in de rij wordt gereserveerd (d.w.z. dat de verzoeker als eerste zijn deelname bekendmaakt en zijn recht op immuniteit opeist), zodat de nodige informatie en het nodige bewijsmateriaal kan worden verzameld.
 • Het beginsel blijft gehandhaafd dat een onderneming die andere ondernemingen heeft gedwongen zich bij het kartel aan te sluiten of binnen het kartel te blijven, niet in aanmerking komt voor immuniteit tegen geldboeten.

Vermindering van geldboeten

 • Een onderneming die geen aanspraak kan maken op volledige immuniteit tegen geldboeten, kan toch vermindering van geldboeten aanvragen wanneer zij haar deelname aan het kartel onthult en bewijsmateriaal aandraagt dat een significante toegevoegde waarde heeft vergeleken met het bewijsmateriaal waarover de Commissie reeds beschikt om het bestaan van het kartel aan te tonen.
 • In de mededeling wordt aangegeven welke relatieve bewijskracht* bewijsmateriaal heeft voor de beoordeling van de significante toegevoegde waarde. Als alles gelijk is, is rechtstreeks bewijsmateriaal bijvoorbeeld van grotere waarde dan zijdelings bewijsmateriaal, is uit de betrokken periode stammend bewijsmateriaal van grotere waarde dan bewijsmateriaal waarmee de feiten worden gerecreëerd, en is beslissend bewijsmateriaal (bewijsmateriaal dat niet hoeft te worden gestaafd) van grotere waarde dan bewijs dat moet worden bevestigd of gestaafd.
 • Voor de eerste onderneming die aan deze voorwaarden voldoet, wordt de geldboete die anders zou zijn opgelegd met 30% tot 50 % verminderd en voor de tweede met 20 % tot 30 %. De overige komen mogelijk in aanmerking voor een vermindering van maximaal 20 %.
 • In aanvulling op de hierboven genoemde verminderingen kan ook beslissend bewijsmateriaal worden beloond dat het mogelijk maakt aanvullende feiten te onderzoeken waardoor de zwaarte of de duur van de inbreuk toeneemt. In dat geval wordt die zwaartefactor of die concrete duur uitgesloten van de berekening van de geldboete die wordt opgelegd aan de onderneming die dat bewijsmateriaal heeft verschaft.

Voorwaarden voor immuniteit tegen en vermindering van geldboeten

 • Immuniteit tegen of vermindering van geldboeten blijft onder voorwaarde van volledige, onafgebroken en snelle medewerking van de onderneming, gedurende de gehele procedure. Bovendien moet de medewerking van de onderneming oprecht zijn. De onderneming is verplicht juiste, volledige en niet-misleidende informatie te verstrekken.
 • Ook moet de onderneming onmiddellijk haar deelneming aan het kartel hebben stopgezet. De Commissie kan deze voorwaarde echter versoepelen wanneer zij denkt dat de integriteit van de inspecties daardoor in het gedrang komt.
 • Bovendien mag de onderneming ook geen bewijsmateriaal van het kartel hebben vernietigd, vervalst of verborgen in de periode dat zij overwoog een clementieverzoek in te dienen.

Ondernemingsverklaringen*

In de mededeling van de Commissie over de clementieregeling wordt een procedure vastgesteld om ondernemingsverklaringen te beschermen tegen openbaarmaking in het kader van civiele schadeprocedures.

Clementieprogramma van het European Competition Network (ECN)

 • Het ECN is een netwerk dat bestaat uit de Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten in elk van de EU-landen. Het ECN heeft een model-clementieregeling in het leven geroepen als éénloketsysteem.
 • Het doel daarvan is om ervoor te zorgen dat potentiële clementieverzoekers niet worden ontmoedigd om een aanvraag in te dienen als gevolg van de verschillen tussen de bestaande clementieregelingen binnen het ECN. In de modelregeling wordt daarom uiteengezet welke behandeling een aanvrager in elk rechtsgebied van het ECN mag verwachten zodra alle regelingen op elkaar zijn afgestemd.
 • De mededeling van de Commissie over clementie volgt het ECN-model.

VANAF WANNEER IS DE MEDEDELING VAN TOEPASSING?

De mededeling is sinds 8 december 2006 van toepassing.

ACHTERGROND

 • Volgens de Commissie is de clementieregeling bijzonder doeltreffend geweest om kartels, met name geheime, op te sporen, te destabiliseren en te uit te schakelen. Door de aard van geheime kartels is het extreem moeilijk om deze op te sporen en te onderzoeken zonder de medewerking van een van de deelnemers.
 • Het voordeel van het ontmantelen van kartels in termen van economische welvaart en voor consumenten is veel groter gebleken dan het bestraffen van ondernemingen die met de mededingingsautoriteiten hebben samengewerkt.
 • Voor meer informatie zie:

KERNBEGRIPPEN

Kartel: een groep van gelijksoortige, onafhankelijke ondernemingen die zich verenigen om prijzen af te spreken, productie te beperken of markten of klanten onderling te verdelen.
Bewijskracht: een bewijsstuk dat een relevant betwist punt min of meer waar kan maken.
Ondernemingsverklaringen: vrijwillige verklaringen door of namens ondernemingen aan de Commissie van wat zij van een kartel weten en de rol die zij daarbij speelden, die speciaal worden opgesteld om in het kader van deze mededeling te worden ingediend. Verklaringen die in verband met deze mededeling tegenover de Commissie zijn afgelegd, maken deel uit van het dossier van de Commissie en kunnen dus als bewijsmateriaal worden gebruikt.

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Mededeling van de Commissie betreffende immuniteit tegen geldboeten en vermindering van geldboeten in kartelzaken (PB C 298 van 8.12.2006, blz. 17-22)

Mededeling van de Commissie — Wijzigingen aan de mededeling van de Commissie betreffende immuniteit tegen geldboeten en vermindering van geldboeten in kartelzaken (PB C 256 van 5.8.2015, blz. 1)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtsnoeren voor de berekening van geldboeten die uit hoofde van artikel 23, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 1/2003 worden opgelegd (PB C 210 van 1.9.2006, blz. 2-5)

Laatste bijwerking 20.05.2020

Top