Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Internationale standaarden voor jaarrekeningen (IAS)

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Internationale standaarden voor jaarrekeningen (IAS)

Alle in de EU geregistreerde bedrijven moeten hun jaarrekeningen overeenkomstig de internationale standaarden voor jaarrekeningen (IAS)*/internationale standaarden voor financiële verslaglegging (IFRS)* opstellen. Dit moet leiden tot betere transparantie en vergelijkbaarheid van de bedrijfsrekeningen. Dit vergroot de marktefficiëntie en verlaagt de kapitaalkosten voor ondernemingen, waardoor het concurrentievermogen wordt verbeterd en de groei in de EU een stimulans krijgt.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen.

SAMENVATTING

Alle in de EU geregistreerde bedrijven moeten hun jaarrekeningen overeenkomstig de internationale standaarden voor jaarrekeningen (IAS)*/internationale standaarden voor financiële verslaglegging (IFRS)* opstellen. Dit moet leiden tot betere transparantie en vergelijkbaarheid van de bedrijfsrekeningen. Dit vergroot de marktefficiëntie en verlaagt de kapitaalkosten voor ondernemingen, waardoor het concurrentievermogen wordt verbeterd en de groei in de EU een stimulans krijgt.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Deze verordening verplicht alle in de EU geregistreerde bedrijven, met inbegrip van banken en verzekeringsmaatschappijen, om hun geconsolideerde jaarrekeningen overeenkomstig de IAS op te stellen.

KERNPUNTEN

Voor wat betreft de jaarrekeningen hebben EU-landen de optie om beursgenoteerde ondernemingen toe te staan of te verplichten de jaarrekening op te stellen overeenkomstig internationale standaarden voor jaarrekeningen die zijn goedgekeurd volgens de in deze verordening vastgelegde procedure. EU-landen kunnen eveneens besluiten deze toelating of verplichting uit te breiden tot andere ondernemingen voor wat de opstelling van hun geconsolideerde jaarrekening en hun jaarrekening betreft.

Om te zorgen voor behoorlijk politiek toezicht stelt de verordening een nieuw EU-mechanisme in om de internationale standaarden die door de in Londen gevestigde International Accounting Standards Board (IASB) zijn ingevoerd, vast te stellen; zo is er wettelijke goedkeuring voor het gebruik van de standaarden binnen de EU.

De verordening voorziet in de oprichting van twee organen die het proces ondersteunen. (

Het regelgevend comité voor financiële verslaglegging (Accounting Regulatory Committee - ARC), dat wordt voorgezeten door de Commissie en is samengesteld uit vertegenwoordigers van EU-landen, besluit of het de IAS goedkeurt op basis van voorstellen van de Commissie.

De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) biedt de Commissie ondersteuning en deskundigheid bij het vaststellen van internationale standaarden voor jaarrekeningen. De groep is samengesteld uit boekhouddeskundigen uit de particuliere sector in verschillende EU-landen.

Het goedkeuringsmechanisme is een tweeledige procedure:

Een regelgevingsproces waarin het ARC op basis van een voorstel van de Commissie besluit of de internationale standaarden voor financiële verslaglegging worden aangenomen

Een technisch proces waarin de EFRAG de ondersteuning en deskundigheid biedt die nodig is voor het bepalen van de internationale standaarden voor financiële verslaglegging en het adviseren van de Commissie over het al dan niet invoeren van de betreffende standaarden.

Verordening (EG) nr. 1126/2008 stelt de internationale standaarden voor jaarrekeningen en de daarmee verband houdende interpretaties vast. Deze verordening is verschillende keren gewijzigd zodat alle standaarden die de IASB sinds 2008 heeft gepresenteerd daarin opgenomen zijn, met inbegrip van bepaalde wijzigingen uit 2012 inzake geconsolideerde jaarrekeningen, partnerschappen en informatie die verschaft dient te worden over belangen in andere entiteiten.

Op de website van de Commissie staat een tabel met alle wijzigingen in Verordening (EG) nr. 1126/2008. Deze tabel wordt regelmatig bijgewerkt.

In juni 2015 heeft de Europese Commissie een verslag aangenomen waarin de werking van de verordening wordt geëvalueerd. In het verslag wordt geconcludeerd dat de IFRS er goed in geslaagd is de efficiëntie van kapitaalmarkten in de EU te verbeteren doordat de transparantie en vergelijkbaarheid van jaarrekeningen verbeterd zijn. Er werden echter wel een aantal verbeterpunten vastgesteld, zoals een betere samenwerking tussen actoren in het goedkeuringsproces.

WANNEER IS DEZE VERORDENING VAN KRACHT?

Vanaf 14 september 2002.

KERNBEGRIPPEN

Internationale standaarden voor jaarrekeningen: Internationale standaarden voor jaarrekeningen (International Accounting Standards - IAS), internationale standaarden voor financiële verslaglegging (International Financial Reporting Standards - IFRS) en daarmee verband houdende interpretaties (SIC-IFRIC-interpretaties), latere wijzigingen in die standaarden en daarmee verband houdende interpretaties, toekomstige standaarden en daarmee verband houdende interpretaties die worden uitgegeven of aangenomen door de International Accounting Standards Board (IASB).

SIC-IFRIC: de Standing Interpretations Committee (SIC) was de voorloper van de International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).

Kijk voor meer informatie op de pagina IAS/IFRS Standards and Interpretations op de website van de Europese Commissie.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 1606/2002

14.9.2002

-

PB L 243 van 11.9.2002, blz. 1-4

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 297/2008

10.4.2008

-

PB L 97 van 9.4.2008, blz. 62-63

De opeenvolgende wijzigingen en verbeteringen aan Verordening (EG) nr. 1606/2002 zijn opgenomen in de originele tekst. Deze geconsolideerde versie is alleen van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) 1126/2008 van de Commissie van 3 november 2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad (Publicatieblad L 320 van 29.11.2008, blz. 1-481).

Verslag van de Europese Commissie aan het Europees Parlement en de Raad: Evaluatie van Verordening (EG) nr. 1606/2002 van 19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen (COM(2015) 301 final van 18 juni 2015).

Laatste wijziging: 10.06.2015

Top