EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Gemeenschapsmodellen

Gemeenschapsmodellen

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 6/2002 betreffende Gemeenschapsmodellen

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Met deze verordening wordt een EU-breed stelsel geschapen ter verkrijging van Gemeenschapsmodellen die uniforme bescherming genieten. De verordening bevat de procedure voor de inschrijving van modellen bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM).

Het EU-stelsel bestaat naast nationale beschermingsstelsels. Alle kwesties die niet vallen onder deze verordening, zijn gedekt door de nationale wetten van de EU-landen.

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

 • Om voor bescherming in aanmerking te komen, moeten modellen nieuw zijn en een eigen karakter hebben (ze moeten verschillen van bestaande producten).
 • Onderdelen van samengestelde voortbrengsels waarvan de vorm bepalend is voor de betrokken modellen (zoals zichtbare vervangingsonderdelen in auto's) worden niet door dit stelsel beschermd.
 • Onderdelen van andere producten die zichtbaar zijn tijdens het normale gebruik van het product waarin ze zijn opgenomen, kunnen echter wel voor bescherming in aanmerking komen.

Recht op het Gemeenschapsmodel

Het recht op het Gemeenschapsmodel wordt toegekend aan de ontwerper of zijn rechtverkrijgende. De verordening kent twee soorten bescherming van modellen, die beide rechtstreeks van toepassing zijn in alle EU-landen.

 • 1.

  Niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen:

  • geen formaliteiten,
  • bescherming van korte duur voor een maximum van drie jaar vanaf de datum waarop het model voor de eerste keer voor het EU-publiek ter beschikking kwam, d.w.z. wanneer het product te koop werd aangeboden door middel van marketing of voorafgaande publicatie.
 • 2.

  Ingeschreven Gemeenschapsmodellen:

  • ingeschreven bij het BHIM,
  • bescherming gedurende een minimum van 5 jaar en een maximum van 25 jaar.

Ingeschreven modellen zijn beschermd tegen zowel namaak als onafhankelijke ontwikkeling van gelijksoortige ontwerpen, terwijl niet-ingeschreven modellen alleen worden beschermd tegen namaak.

Beperking van de rechten

De rechten zijn niet van toepassing op een aantal handelingen waaronder:

 • handelingen in de particuliere sfeer en voor niet-commerciële doeleinden,
 • handelingen voor experimentele doeleinden,
 • handelingen bestaande in de reproductie, bijvoorbeeld voor onderricht.

De verordening is niet van toepassing op uitrusting van in niet-EU-landen geregistreerde vaartuigen en luchtvaartuigen die zich tijdelijk op het EU-grondgebied bevinden.

Inschrijving van Gemeenschapsmodellen

 • Een aanvraag tot inschrijving van een Gemeenschapsmodel kan worden ingediend bij het BHIM of een nationale dienst voor de industriële eigendom.
 • Alle aanvragen worden doorgestuurd naar het BHIM, dat een officieel onderzoek uitvoert en, indien van toepassing, het Gemeenschapsmodel toekent aan de aanvrager door het op te nemen in het register van Gemeenschapsmodellen.
 • De inschrijving wordt vervolgens gepubliceerd door het bureau in een blad dat toegankelijk is voor het publiek.
 • Om gevoelige informatie te beschermen kan de aanvrager verzoeken om opschorting van publicatie gedurende een periode van dertig maanden vanaf de datum van indiening.

Licenties

Een Gemeenschapsmodel kan het voorwerp zijn van een licentie voor de gehele EU of voor een deel daarvan. Een licentie kan al dan niet uitsluitend zijn. De toestemming van de houder van het recht is essentieel.

Nietigheid

Een ingeschreven Gemeenschapsmodel kan nietig worden verklaard indien:

 • het model niet voldoet aan de vereisten zoals deze zijn neergelegd voor een Gemeenschapsmodel;
 • de houder geen recht op het Gemeenschapsmodel heeft;
 • het ontwerp een oneigenlijk gebruik vormt van een door het auteursrecht van een EU-land beschermd werk.

Sancties

De maatregelen die mogen worden getroffen in geval van inbreuk worden in de verordening genoemd. Deze omvatten het verbod op de productie en de inbeslagname van de inbreukmakende producten. De rechtbank van een EU-land kan ook andere sancties opleggen.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is vanaf 6 maart 2002 van toepassing.

ACHTERGROND

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (PB L 3 van 5.1.2002, blz. 1-24)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 6/2002 zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 29.02.2016

Top